Sametingspresidenten advarer mot kommunereformen

Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) mener regjeringens kommunereform er en trussel mot samiske rettigheter.

Aili Keskitalo

Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) vil at de samiske språkene skal sikres i kommunereformen.

Foto: Sergey Gavrilov/Gavrilov Media / NRK

Regjeringen ser ut til å kjøre denne reformprosessen videre uten at de er kartlagt hvilke konsekvenser det kan få for samiske rettigheter. Vi aksepterer ikke å bli overkjørt, sier Keskitalo til Klassekampen.

Hun retter kraftig kritikk mot regjeringens framferd i prosessen med kommunesammenslåinger, som vil berøre de ti kommunene som befinner seg innenfor det såkalte samiske forvaltningsområdet.

I flere av disse kommunene er den samiske befolkningen allerede en minoritet. Hvis en slik liten kommune slås sammen med en større nabokommune, vil flertallet av innbyggerne i den nye kommunen trolig være norskspråklig.

Etter dagens regelverk kan de folkevalgte i kommunene selv vedta hvilken målform kommunen skal ha for sine tjenester.

Større og mer robuste kommuner

Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre en kommunereform. Målet er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet.

Dette skal være nødvendig for å møte morgendagens utfordringer og stadig økte forventninger fra innbyggerne.

Jan Tore Sanner

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H).

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Det er 50 år siden forrige kommunereform og kommunene har fått betydelig større ansvar for velferdsoppgaver siden den gang. Samtidig har den statlige detaljstyringen økt, og kommunene har de senere år flyttet flere oppgaver inn i interkommunale samarbeid.

Regjeringen ønsker kommuner som er bedre rustet til å håndtere oppgavene de har, og som kan møte de utfordringer og nye oppgaver som kommer i årene fremover.

Regjeringen vil vise mer tillit til lokalpolitikerne og gi kommunene mer handlingsrom. Alternativet er fortsatt sentralisering.

I Kommuneproposisjonen 2015 presenterte regjeringen den helhetlige planen for kommunereformen.

– Samisk språk blir stebarn i nye kommuner

Inga-Lill Sundset murkes stáhtatjálle moalgedibmáj.

Inga-Lill Sundset (Ap).

Foto: Harrieth Aira / NRK

Leder av Arbeiderpartiets samepolitiske råd, Inga-Lill Sundset har tidligere uttrykt sin skepsis til regjeringens foreslåtte kommunereform. Hun er redd for at samisk språk blir et stebarn i de nye kommunene.

– Å la de nye kommunene avgjøre om de skal være med i samisk språkforvaltningsområde er å sette samepolitikken i revers, påpeker Sundset.

Sametingsråd Ann-Mari Thomassen (NSR) uttalte nylig at er det svært viktig at samiske saker og samisk perspektiv blir synliggjort i arbeidet med ny kommunestruktur.

– Vi må alle ha et felles mål om at de samiske rettighetene må sikres i denne prosessen som nå settes i gang, og at samiske spørsmål ikke blir usynliggjort, sier Thomassen.

Ann-Mari Thomassen

Ann-Mari Thomassen (NSR).

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet Jardar Jensen har tidligere understreket at det er de nye kommunene som avgjør fremtiden for samiske språk.

– Makta ligger i lokaldemokratiet. Staten og regjeringen vil ikke legge føringer for om kommunene skal være del av forvaltninsområdet for samisk språk, sier Jensen.

Krav til reform

Sametingsrådet, som er Sametingets utøvende myndighet, går inn for en rekke krav til den kommende kommunereformen, skriver Klassekampen.

Disse skal vedtas av Sametinget i desember:

  • En ny utredning om kommunereformens konsekvenser for samiske rettigheter må være klar innen neste høst.
  • Nye storkommuner som «sluker» samiske kommuner, må få status som samiskspråklige, selv om flertallet i kommunestyret skulle være imot.
  • Offentlige institusjoner som i dag må følge samelovens språkregler, må fortsette med dette etter en sammenslåing.
  • Samiskspråklige arbeidsplasser på bygda må bevares i de nye storkommunene.

Sametingsrådet anklager regjeringen og kommunalminister Jan Tore Sanner (H) for ikke å ha rådført seg med Sametinget på et tidligere tidspunkt.

Verken i Kommuneproposisjonen eller i regjeringens eget ekspertutvalg har spørsmålet om samers rettigheter blitt nærmere utredet.

– Regjeringen er opptatt av samisk språk

Statssekretæren understreker at regjeringen er opptatt av å ta vare på samisk språk, og det slås fast i kommuneproposisjonen for 2015 at samiske språkbrukere ikke skal komme dårligere ut som følge av endringer i kommuneinndelingen.

Norges folkerettslige forpliktelser knyttet til samiske språk vil selvsagt bli vurdert i det videre kommunereformarbeidet. Sametinget konsulteres i tråd med Prosedyrer for konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget.

Jardar Jensen

Statssekretær Jardar Jensen (H).

Foto: Torbjørn Tandberg

– Det er bra at Sametinget ønsker å behandle kommunereformen på et plenumsmøte og med det legger opp til en bred debatt om kommunereformen også i de samepolitiske miljøene. Dette er også en av sakene som skal drøftes på det halvårlige politiske møtet mellom Sametinget og KMD 8. desember, sier Jensen.

Regjeringen har nedsatt et utvalg som skal se på lovverk, tiltak og ordninger for de samiske språkene i Norge. Utvalget skal blant annet vurdere dagens ordning med et forvaltningsområde for samisk språk, prosedyrer for innlemmelse, og om det bør innføres et mer fleksibelt regelverk.

Aktuelle løsninger skal vurderes i lys av det pågående arbeidet med kommunereformen.

– Vi avventer språkutvalgets konklusjoner før vi tar konkret stilling til spørsmål om dette. Utvalget skal fremme sitt forslag innen 15. februar 2016, men det kan bli aktuelt å fremme delutredninger på et tidligere tidspunkt, opplyser statssekretær Jardar Jensen.