Hopp til innhold

Keskitalo savner russisk sameungdom i AWG

Team Sápmi består av utøvere fra Norge, Sverige og Finland, men ingen samer fra Russland er med.

Aili Keskitalo

Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) er kjent for å holde det samiske flagget høyt. Hun ønsker at hele Sápmi skal være representert i de arktiske vinterlekene.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Dette er et godt eksempel på hvordan riksgrensene hindrer vårt (samenes; red. forklaring) samarbeid. Selv om det ikke burde ha vært slik, så er det i praksis slik, sier sametingspresident Aili Keskitalo (NSR).

Hun er nå i den grønlandske hovedstaden Nuuk, der hun følger Team Sápmis innsats i skiløypene, på fotballbanen og på kulturscenen.

– Vi i Sametinget vil ikke blande oss i hvordan Samenes idrettsforbund organiserer seg. Det er det nemlig de selv som har full råderett over. Men i et samisk perspektiv er det ønskelig at også russiske samer er med i den samiske idrettsbevegelsen.

Russiske samer ønsker å være med

26. februar 2014 publiserte NRK Sápmi en artikkel, der Lovozero kommunes idrettskoordinator og skitrener uttalte at han gjerne så at russiske samer fikk være med på Samemesterskapet og at de skulle kunne kvalifisere seg til Arctic Winter Games.

Aleksej Aleksejev

Idrettskoordinator Aleksej Aleksejev vil ha de russiske samene med i det gode samiske selskap.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Vi har mange store talenter her. Med det rette opplegget og god motivasjon kan flere av barna nå langt med sin idrett, uttalte Aleksej Aleksejev (da 22 år).

Aleksejev var selv en aktiv skiløper da han var enda yngre. Han har flere ganger deltatt på treningsleir og konkurranser i vennskapskommunen Karasjok i Finnmarrk.

– For barna og ungdommene ville det være en berikelse å få delta i Samisk mesterskap på ski. Det hadde også gitt en ekstra motivasjon hvis de hadde fått muligheten til å konkurre om de samiske plassene i Arctic Winter Games, argumenterte Aleksejev.

Ønsker russiske samer velkommen

Lederen i Samenes idrettsforbund Norge, Kåre Olli, sier at de russiske samene absolutt er velkommen å kjempe om plassene til Arctic Winter Games.

Men da må samene i Russland først etablere et eget regionsforbund og deretter melde seg inn i Samenes idrettsforbund.

Kåre Olli

Leder Kåre Olli i Samenes idrettsforbund Norge.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Nå er Samenes idrettsforbund Norge, Samenes idrettsforbund Sverige, Samenes idrettsforbund Finland og FA Sapmi med i Samenes idrettsforbund. Det er fra disse regionsforbundene vi kan velge ut utøvere til Arctic Winter Games, opplyser Olli.

Olli forteller at Samenes idrettsforbund i flere år har jobbet med å få de russiske samene med, men at det ikke er så lett.

– Kanskje vi skal lykkes med å få dem med. Det ville være en berikelse for samisk idrett, mener Olli.

Korte nyheter

 • Tråanten tjïelte saemien tjiehpiedæjjah ohtsede åvtelhkvalifiseremasse tjeahpoeprosjektese

  Tråanten tjïelte soejkesje dah göökte staaretjïehtjelh, Cicignonen sijjie jïh Elsa Laula Renbergen sijjie mah Tråanten jarngesne, orrestehtedh jïh tjåanghkan bïejedh aktene tjïehtjelinie. Dan åvteste dah saemien tjiehpiedæjjah ohtsedeminie, dam dah sov needtesæjrosne tjaelieh. Åvtelhkvalifiseeremen ulmie saemien tjiehpiedæjjajgujmie govlehtalledh jïh kandidaath gaavnedh gaptjesovveme gaahtjemasse jïh/jallh ryöktesth stillemasse. Tjeahpoemoenehtse saemien tjiehpiedæjjah ohtsede mah joe aerebe jallh sijhtieh barkedh tjeahpoeprosjektine mah gelkieh ålkone årrodh staaretjïehtjelisnie.

  Ohtsememierie lea mïetsken 28b.

  Metodistkirken i Trondheim
  Foto: Haldis Isachsen
 • 1,3 millijovnh Nøørjesne jiejkieh

  1,3 millijovnh almetjh Nøørjesne ij vientieh almetjh maehtie klijmajorkestimmien jeatjahtehtieh, akte orre EU-rapporte vuesiehtamme. Medtie 12.000 almetjh Nøørjeste, Irlanteste, Italijaste, Tysklanteste jïh Englanteste meatan pryövenassesne man nomme PERITIA.

  Professore Cathrine Holst jïh dotkije Torbjørn Gundersen tuhtjiejægan rovnege dan gellie Nøørjesne jiejkeminie dan bijre. Gåabpatjahkh pryövenassine barkeminie. Gundersen ij daajra manåvteste dan gellie Nøørjesne jiejkieh, bene daelie dah tjuerieh goerehtidh jïh vuejnedh jis dah maehtieh naan vaestiedassem gaavnedidh.

 • Terrengbrann i Nesseby

  Brannvesenet rykket ut til brann i terreng ved Holmvatnet i Nesseby rundt klokken 01:40 natt til søndag. Det skal være et lynnedslag som er årsaken til brannen. Skogbrannhelikopter ble rekvirert og klokken 06:50 jobbes det fortsatt med å slukke brannen.