Her tjener de minst

Kautokeino er en av kommunene i Norge hvor befolkningen tjener minst.

Kautokeino kommune, rådhuset

Kautokeino kommune er den samiske kommunen hvor befolkningen tjener minst.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

Kautokeino kommune må se seg slått av nabokommunen Karasjok og alle de andre samiske kommunene når det gjelder befolkningens inntekt.

Med sine 2498 skatteytere ligger Kautokeino på 424. plass på inntektslisten, og tallene viser at innbyggerne her tjener i gjennomsnitt 176.507 kroner i året.

Rådmann Mikkel Ailo Gaup tror det er flere årsaker til det.

– Vi har stor arbeidsledighet i kommunen, og det har selvsagt innvirkning på folks inntekt. I tillegg er reindrifta en stor næring i kommunen og økonomisk sett har ikke det gått så bra i næringen de siste årene.

Optimisme

Heller ikke i de andre samiske kommunene er gjennomsnittsinntekten særlig høy. I Lavangen, Kåfjord og i Karasjok er gjennomsnittet bare 30.000 mer enn i Kautokeino. Rådmann Mikkel Ailo Gaup tror at også Kautokeino vil klatre oppover listene i årene som kommer.

– I reindriftsnæringen ser man nå at reinkjøttmarkedet er stigende og det er etterspørsel, noe som vil gi flere høyere inntekt. I tillegg vet vi at det kan bli mer aktivitet i lokalsamfunnet i tiden fremover, sier Gaup.

Porsanger kommer best ut

Av de ni samiske kommunene er det Porsanger som gjør det best. Der tjener innbyggerne i snitt nesten 240.000 kroner ifølge skattetallene for 2011.

Ordfører Knut Roger Hanssen tror at det skyldes at det er nok arbeid til alle.

– Jeg vet ikke helt hvorfor det er slik, men det er nærliggende å tro at det har en sammenheng med at vi har god aktivitet i kommunen og at vi faktisk ikke har arbeidsledighet i Porsanger, sier ordføreren.

Troner øverst

Den største overraskelsen i skattelistene for 2011, er Kvænangen kommune i Troms fylke. Denne vesle kommunen troner øverst på inntektslistene, og har dermed klart å komme forbi store inntektskommuner som Bærum og Asker.

Årsaken til at Kvænangen topper listen er takket være tre personer. Tre gründere bak Jøkelfjord Laks solgte bedriften i 2010 og tjente 130 millioner hver i løpet av fjoråret.

I tillegg er befolkningstallet lavt i kommunen.

Men listene er ikke helt nøyaktige

Skattelistene viser nettoinntekt etter alle fradrag som man skattemessig har krav på. Eksempelvis vil man, dersom man har stort lån og høye renteutgifter, redusere inntekten som fremkommer i skattelistene vesentlig i forhold til reell bruttoinntekt.

Minstefradrag, personfradrag og fradrag for utgifter til barnehage er andre eksempler som reduserer inntekten som fremkommer i skattelistene.

Samiske kommuner

KOMMUNER PÅ INNTEKTSLISTEN

Nr.

Kommune

Skatteytere

Gjennomsniitt pr. innbygger

424

Kautokeino

2.498

176.507

406

Kåfjord

1.828

201.618

396

Karasjok

2.321

204.811

391

Lavangen

795

207.319

356

Tysfjord

1.734

213.096

352

Snåsa

1.767

213.656

322

Nesseby

764

219.680

277

Tana

2.465

225.361

199

Porsanger

3.317

238.421

Korte nyheter

 • Orre duedtie gærja åarjelsaemiengïelesne

  Meerke Krihke Leine Bientie sov voestes gærjam «Svætnoe» tjaaleme. Dïhte håhkesje gærja hijven almetjidie sjædta. –Seammasaht jïs sijhtieh ietniegïelem lohkedh jallh lïeredh gåarodh, Meerke jeahta. Maahtah gærjam bïjre åarjel faaroe saadtegisnie govledh.

  Boken "Svætnoe"
  Foto: Meerke Krihke Leine Bientie
 • Mange og store arrangement tross pandemi

  Et stort antall arrangører har gått sammen for å feire samenes nasjonaldag. Vesterålen og omegn samiske forening har sammen med en rekke andre aktører i og rundt Kabelvåg satt sammen et rikholdig program for dagen i Kabelvåg i Lofoten. Fauske har også et rikholdig program, som varer i nesten to uker. Den starter med konsert med Rolffa 27. januar. I Hamarøy er de i gang med innspilling av en digital feiring, slik som den suksessrike, digitale feiringen i fjor.

 • Kommunestyremøtet tolket ikke fra samisk - nå beklager de

  En kommunestyrerepresentant i Hamarøy kommune holdt et innlegg på lulesamisk i kommunestyremøtet den 30. november i fjor. Innlegget ble ikke tolket til norsk, og møtelederne passerte det i stillhet, til tross for at en stor del av representantene ikke behersker samisk.

  En privatperson klaget inn hendelsen til Statsforvalteren i Nordland i etterkant av møtet.

  Kommunen har bekreftet i en redegjørelse til Statsforvalteren at det ikke ble tolket fra samisk til norsk. I redegjørelsen beklager de samtidig for hendelsen, skriver NordSalten avis (betalingsmur).

  – Det er svært krevende å få tak i tolk, og i dette tilfellet fikk vi ikke kontakt med noen av våre tolkere. Dette beklager kommunen sterkt og vi har gjort grep slik at dette ikke gjentar seg, skriver kommunedirektør Odd-Børge Pedersen til Statsforvalteren i Nordland.

  Ved neste kommunestyremøte hadde kommunen anskaffet en interaktiv tolketjeneste, i følge Pedersen. Tjenesten vil også være på plass for fremtiden.

  Kommunestyremøte Hábmera suohkan - Hamarøy kommune 30. november 2021
  Foto: skjermdump 03.12.21