Hopp til innhold

Kan få 600 vindturbiner i sitt nabolag

Vindkraft-boomen i Norge skaper problemer for reindrifta.

Loga sámegillii: Sáhttet oažžut 600 bieggamillu kránnján

Vindpark - Fosen

VINDKRAFTLANDET: Det søkes om konsesjon til både små, mellomstore, store og gigantiske vindparker i Norge. Store utenlandske investorer står bak mange av prosjektene.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden, NRK

Johannes Mattis Anti

VIL STOPPE: Sekretær Johannes Mattis Anti i Reinbeitedistrikt 13.

Foto: Privat

– De planlagte vindparkene vil innskrenke beitelandet og ta fra oss kalvingsområdet. Det betyr kroken på døra for reindrift her.

Det sier sekretær i reinbeitedistrikt 13, Johannes Mattis Anti.

Distriktets rein har sine sommerbeiter i Lebesby kommune i Finnmark.

Her bor reineierne halve året.

Lebesby kan få rundt 600 vindturbiner hvis det blir full utbygging av fem vindparker:

Davvi vindpark, Borealis vindpark, Laksefjorden vindpark, Nordkyn vindpark og Skjøtningsberg vindpark.

– Merkelig at de ikke kan holde seg unna, sier Anti.

– Urfolk og naturmangfold

Per 21. april 2020 er det totalt 833 vindturbiner i Norge fordelt på 42 vindkraftverk.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har registrert 268 vindkraftsøknader.

– Tallet er mye større enn kraftbehovet i Norge. Det sier styreleder Evind Salen i Motvind Norge.

Evind Salen

VIL STOPPE: Styreleder i Motvind Norge, Eivind Salen.

Foto: Motvind Norge

Flest søknader gjelder Trøndelag (64) og Rogaland (53).

Troms og Finnmark fylke har 36 og Nordland 28 søknader.

– Verden har to store vedvarende utfordringer. Det ene er global oppvarming. Det andre er tap av biologisk mangfold på grunn av arealtap, sier Salen.

Han legger til:

– Produksjon av vindkraft er negativt fordi det krever enorme arealer.

– Hensyn til reindrift

Regjeringen anser vindkraft som en del av det grønne skiftet. Målet er å redusere nasjonale utslipp av klimagasser.

– Verden trenger land som går foran og viser at det er mulig å omstille økonomien. Utslippene kan kuttes uten at den økonomiske veksten stagnerer, uttaler stortingsrepresentant Stefan Heggelund (H) til NRK.

Olaug V. Bollestad

HENSYN TIL REINDRIFT: Landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

SVs energipolitiske talsmann, Lars Haltbrekken, mener to hensyn er viktig før konsesjon gis.

– Urfolk og naturmangfold.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) er enig.

– Da er det viktig at de som søker om å få bygge ut vindkraft har en nær og god kontakt med reindrifta, sier Bollestad til NRK.

Utenlandske investorer

Lave renter bidrar til en boom i norsk vindkraft. Utenlandske investorer finansierer store deler av ubyggingen i Norge.

Et eksempel er Øyfjellet Wind AS i Vefsn kommune i Nordland fylke.

Lars Haltbrekken

HENSYN TIL URFOLK: SVs energipolitiske talsmann, Lars Haltbrekken.

Foto: Kristine Hirsti / NRK

Ifølge Rana Blad overdro de norske eierne 100 prosent av aksjene sine til et selskap i skatteparadiset Luxembourg.

SV foreslår å lovfeste offentlig eierskap til minst to tredjedeler av vindkraften, på samme måte som for vannkraften.

– Offentlig eierskap er bedre og en mer varig ordning. Det sikrer at det offentlige får inntektene, argumenterer Haltbrekken.

Veidekke bygger adkomstvei til vindkraftverket på Øyfjellet

OMSTRIDT UTBYGGING: Veidekke bygger adkomstvei til vindkraftverket på Øyfjellet.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Saksbehandlingen lagt på is

Seksjonssjef for energikonsesjoner i NVE, Arne Olsen, opplyser at noen få søknader er trukket tilbake.

Seksjonssjef Arne Olsen i NVE

PÅ VENT: Seksjonssjef for energikonsesjoner, Arne Olsen, opplyser at for tiden er det ingen nye saker som behandles.

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

Behandlingen av nye saker er utsatt i ubestemt tid.

– Det ble i høst vedtatt stopp på all behandling av nye saker. Dette varer til politikerne har avklart ny politikk for vindkraft, opplyser Olsen.

I fjor høst valgte regjeringen å skrote NVEs forslag om nasjonal ramme for vindkraft.

13 områder var utpekt som best egnet til utbygging.

Det kom inn hele 5380 innspill, og de fleste var negative.

Den nye politikken kan være avklart til høsten.

nve_nasjonal_ramme_vindkraft_0419

Korte nyheter

 • Barnevernet i Kautokeino står ikke ubemannet

  Fredag ble det kjent at alle tre ansatte i barnevernstjenesten i Kautokeino kommune hadde sagt opp sine stillinger.

  Ifølge lokalradioen i Kautokeino, GLR er noe av grunnen økt trussel mot barnevernsinstitusjonen, og at de ansatte mener kommunen gjør lite for å beskytte dem.

  Merete Jenssen i barnevernstjenesten hos statsforvalteren i Troms og Finnmark mener det er en alvorlig situasjon.

  Og har derfor bedt om en nærmere redegjørelse og forventer svar fra kommunedirektøren på mandag formiddag.

  Ordfører i Kautokeino kommune, Anders Buljo sier situasjonen er utfordrende, men minner om at de ansatte har oppsigelsestid og at barnevernet dermed ikke står ubemannet.

  – De ansatte har oppsigelses tid på tre måneder. Da får kommunedirektøren god tid til å finne nye ansatte.

  Anders S. Buljo i valgdebatt i Kautokeino
  Foto: Marte Lindi
 • NTNU átnu máttsámiin ándagassii

  Norgga teknologalaš universitehta Tråantes, NTNU, ánui ikte máttasámiin ándagassii go muhtun sin dutkiin guhkká leat ovddidan boasttu dieđuid máttasámiid birra.

  – NTNU šálloša go ásahus ii leat ollašuhttán daid geatnegasvuođaid mat sis ge leat máttasámi álbmoga ektui. Sii leat meaddán ja dáid meattáhusain leat leamaš duođalaš váikkuhusat.

  Nu logai NTNU rektor Anne Borg máttasámi historjjá semináras Saemien Sijtes Snoases ikte.

  Muhtun NTNU historjjádutkit leat gitta ovddit čuohtejagi loahpageahčai dorjon Norgga etnográfalaš musea dološáigásaš oainnu máttasámiid ássama birra. Namalassii ahte máttasámit galget leat boahtán sin ássanguovlluide easkka maŋŋá go dáža boanddat ledje dohko ásaiduvvan.

  Dieid čuoččuhusaid leat earret eará arkeologalaš dutkamat mealgat dassái juo duššindahkan, muhto NTNU dutkit leat dattetge geardduhan daid dološ oainnuid.

  Ja vel dikkiin ge lea NTNU historjjádutki stáhta bealuštan dáid oainnuin eanageavahanáššiin máttasámi boazodolliid vuostá.

  Karl Erik Haug, guhte lea NTNU historjáprofessor ja instituhttajođiheaddji, lohká áddet bures dan go máttasámiin ii leat leamaš luohttámuš NTNU universitehtii.

  – Dát šaddá erenoamáš duođalaš ášši go universitehta historjjádutki lea geavahan iežas autoritehta jođihit almmolašvuhtii boasttu dieđuid máttasámi historjjá birra. Dán dagai vaikko gávdnojedje duođaštusat mat čájehit ahte čuoččuhusat eai doala deaivása, lohká Haug.

  NTNU geahččala dál njulget boasttuvuođaid.

  – Mis lea dál buorre gulahallan Saemien Sijten ja leat juo veahkkálagaid ohcamen ruđaid máttasámi historjjádutkamiidda.

  – Leat maid oahpaheaddjioahpahusas lasihan sámi sisdoalu ja muđuid ge lasihit sámi dutkamiid, lohká son.

  Saemien Sijte museahoavda, Birgitta Fossum, lea duđavaš NTNU šállošemiin.

  – Dajan juo njuolgga ahte máttasámiin ii leat leamaš áktánas luohttámuš dán universitehtii. Danne lea hui dehálaš ahte sis dál lea dáhttu njulget ášši ja nannejit máttasámi historjjádutkama, lohká son.

  Ii čága čihkosii ahte dát oainnut maid NTNU dutkit leat ovddidan, lea čuohcan garrasit máttasámiide, oaivvilda son.

  – Boasttu historjjálaš dieđut máttasámiid birra han leat ovtta nuppi dikkis ovddiduvvon. Dáid geažil leat máttasámit massán sin rivttiid, ja dat lea hui duođalaš ášši, lohká Fossum.

  Dál máttasámit doivot ahte sin historjjá ihtá oidnosii vai stuorraservvodat oažžu albma dieđuid sámiid birra.

  – Dat dagašii buori jos máttasámit dál besset vásihit ahte sin historjá, identitehta ja guhkes ássan máttasámi guovllus viimmat maid dohkkehuvvo Norgga almmolašvuođas, lohká Fossum.

  NTNU-rektor Anne Borg og museumsdirektør ved Saemien Sijte Birgitta Fossum
  Foto: Privat
 • NTNU-beklagelse: – Det er kjempeviktig

  – Vi kan jo si det rett ut at det sørsamiske samfunnet har ikke hatt veldig mye tillit til NTNU når det gjelder historieskriving. Derfor er beklagelsen fra NTNU kjempeviktig.

  Det sier Birgitta Fossum, som er museumsdirektør ved Saemien Sijte i Snåsa.

  På et seminar på Snåsa lørdag ba NTNU sørsamene om unnskyldning for at historikere ved universitetet representerte et syn på det samiske og bosettingsforhold som for lengst var faglig utdatert.

  Fossum er glad for at NTNU nå har tatt initiativ til å gjenreise tilliten. Hun oppfatter at sørsamene nå er forsiktige optimister i forhold til det som NTNU ønsker å bidra med.

  – Det at de har gått inn og sett på den skeive maktfordelingen som har vært, synes jeg er veldig bra. Det som ble presenteret på seminaret viser jo at disse forskerne ikke har tatt hensyn til noe annet enn det som understreker deres teori, om at samene var sent innvandrende til området.

  – Det at man nå ser det ansvaret som universitetet har hatt i dette og beklager, det lover godt for fremtiden, sier hun.

  Fossum håper at NTNU nå får til et godt samarbeid med det samiske samfunnet, for å komme videre og synliggjøre samisk historie på en god måte.

  Selv om dette initiativet fra NTNU ikke først og fremst kommer på grunn av Sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid, så er det viktig reparasjonsarbeid som må skje mellom sørsamene og NTNU, mener Fossum.

  – Det er jo en måte nå at det samiske samfunnet kan få en anerkjennelse for sin historie og sin identitet, og at man har en lang historie i det her området, sier hun.

  Dette er kanskje spesielt viktig i det sørsamiske området, der folk opplever hets fordi enkelte fortsatt trekker frem de utdaterte teoriene, som også forskere ved NTNU støttet, påpeker Fossum.

  Saken har også en alvorlig side som innebærer at dommer er avsagt på feil faktagrunnlag, minner hun om.

  – Den her historieskrivingen har jo vært brukt i rettssaker gang, på gang på gang. Man har mistet sine rettigheter fordi de her forskerne, som har vært skeiv i sin kildebruk, har fått komme til ordet, sier hun.

  Birgitta Fossum
  Foto: Marie Elise Nystad / NRK