NRK Meny
Normal

Kamp om 1/3 av statens grunn

3300 samer kan få en betydelig rolle i styringen av en region hvor det bor 390 000 mennesker. Et regjeringsoppnevnt utvalg drøfter nå spørsmålet om hvem som skal styre og eie en tredje del av statens grunn i Norge.

Samerettsutvalget er nå i sluttfasen av sitt arbeid. Det vil komme med forslag som regjeringen senere skal legge fram for Stortinget.

Samerettsutvalget drøfter nå to ulike grunneier- og forvaltningsmodeller sør for Finnmark.

NRK Sami Radio kjenner innholdet i en del av utkastene som er utarbeidet til internt bruk i utvalget. I tillegg har NRK snakket med en rekke kilder med kjennskap til utvalgets arbeid.

To fylker

I dag eier Statskog SF 109 400 kvadratkilometer i hele Norge. Dette utgjør vel 1/3 av landets fastlandsareal.

30 000 kvadratkilometer av dette ligger i Troms og Nordland fylker. En tredje del av Statskog SFs eiendom kan dermed få nye eiere.

Ny eier eller Statskog?

Begge modellene samerettsutvalget utreder vil gi samene betydelig større innflytelse sammenlignet med dagens regime. I fylkene Troms og Nordland er det registrert nærmere 3315 personer i samemanntallet i en region hvor det bor 390 000 mennesker.

Alternativ 1 i utvalgets forslag legger opp til at det opprettes en helt ny grunneier i Nordland og Troms. Hålogalandseiendommen overtar Statskogs grunneierrolle. Utvalget bruker nå benevnelsen "Hålogalandsallmenningen".

Alternativ 2 går ut på at Statskog SF beholder eiendomsretten, men at det etableres et nytt styre i Statskog-systemet hvor både Sametinget, Troms fylkesting og Nordland fylkesting får representasjon. Det vurderes også om det skal være samisk representasjon i Statskogs hovedstyre.

Sikrer samiske interesser

Kort oppsummert er formålet å komme fram til ordninger som sikrer samene i Norge større innflytelse over de områdene og ressursene de tradisjonelt har bebodd. I tillegg skal den ikke-samiske befolknings opparbeidede rettigheter ivaretas. Dette dreier seg om områdene sør for Finnmark.

Det er ennå ikke foretatt voteringer i utvalget, og dermed er det ikke mulig å si om utvalget kommer med et enstemmig, flertalls- eller mindretallsforslag.