NRK Meny
Normal

Dihte joejkeles åarjelsaemien nïejte edtja Taiwanese

Sov feeleme baalka guhkebe jih guhkebe sjædta. Dihte joejkeles åarjelsaemien nïejte edtja daelie Taiwanse fïelestidh.

Marja Helena Fjellheim Mortensson

Marja H Fjellheim Mortensson edtja Taiwansne joejkedh.

Foto: Den stille kampen / NRK

Dihte lea gånkese, gøøkten aejkien joejkeme, Riddu Riddu feestivalesne jih kultuvresjïelem åadtjeme. Daelie edtja dihte jojkeles nïejte Marja Helena Fjellheim Mortesson Taiwanse vuelkedh. Daate lea aalkoe-almetje feestivale "Migration Music Festival" Taipei, Taiwansne. Guktie daelie dutnan Marja domtoe?

– Gåessie Riddu Riddu, munnjan ringki jih faali, edtjem åadtjodh Taiwanse dåeriedidh, dellie dallegh jeehtim Jaavoe!. Manne daan aavoedem. Vuelkebe joe duarstan daan våhkan.

Båeries vuelie, jih vuelie jïjtjedh vuekien mietie.

Mortensson tuhtjie daate gïeltegs sjædta.

–Edtjem båeries vuelieh jih dah mov jïjtjen vuelieh joejkedh. Ånnetji geerve sjædta jih vuelide jeatja gïelese buerkiestidh. Ij leah dihte aelhkie. Daejtie vuelide edtjieh Kinesiske gïelese jarkoestidh jeahta Mortensson. Håhkoem åtnam, jeatja aalkoe -almetjh mov musihkem guarkoeh.

Væjkele jih eadtjohks nïejte.

Karoline Tveitnes Trollvik, åejvie Riddu Riddusne tuhtjie Marja H Fjellheim Mortensson sjiehteles almetje dåeriedidh.

– Marja lij daan jaepien, Riddu Riddun, noere tjiehpiedæjja. Dihte daan joekoen gïelem åtna. Dihte dåajmijes-laakan ussjede daan joejken jih musihken bijre. Mijjieh tuhtjebe dihte lea sjiehteles almetje jih saemien musihkem jih kultuvrem vuesiehtidh.