NRK Meny
Normal

Jakt og fiske som i dag

Jakt, fangst og fiske i Nordland og Troms blir ikke særlig annerledes enn det er i dag. Alle i Norge vil dermed ha tilgang til ryper, multer og ørret.

Rypefangst
Foto: NRK

Samerettsutvalget er stort sett enige om utnyttelsen av de fornybare ressursene. Dagens regelverk bør videreføres.

– Retten til jakt på storvilt, jakt og fangst av småvilt, med unntak av snarefangst av ryper, og fiske i vassdrag med stang og håndsnøre vil derfor tilligge "alle som det siste året har vært og fortsatt er bosatt i Norge", sier flertallet i utvalget i innstillingen som offentliggjøres mandag 3. desember.

Søringer lik rett

Ørretfiskere
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

En forskjell kan det bli på nordlendinger og "søringer". Innbyggerne i Nordland og Troms vil få rimeligere jaktkort. Ellers vil de ha like rettigheter til de fornybare ressursene.

– Selv om tilreisende dermed som utgangspunkt vil ha den samme retten, vil imidlertid innenbygdsboende ha et faktisk fortrinn også i forhold til disse utnyttelsesmåtene. De vil være nærmere forekomstene og dermed ha bedre muligheter til å utnytte disse enn tilreisende, sier utvalget i innstillingen.

Samerettsutvalget mener videre at personer som har besøk av venner som er bosatt i utlandet, kan invitere disse med på fisketurer og jakt.

Maks dobbelpris

Utvalget forutsetter lave og rimelige jakt- og fiskekortpriser for alle.

– Det er et rimelig utgangspunkt at prisen som fastsettes for utenbygdsboende ikke bør kunne overstige den prisen som fastsettes for innenbygdsboende med mer enn det dobbelte, heter det i innstillingen.

Det er de regionale utmarksstyrene som skal administrere ressursutnyttelsen på Hålogalandsallmenningens grunn. Omtrent samme opplegg foreslås i et "revidert Statskog".

Multer

Molte
Foto: Trude Anette Vallestad

Samerettsutvalget kommer ikke med noen særligskilte regler om multeplukking i Nordland og Troms.

– Det beste multebærlandet i disse to fylkene ligger imidlertid i lavlandet ut mot sjøen og ofte nær bosetningen hvor områdene i hovedsak er privateide, og hvor den lokale rettsoppfatningen har vært at retten til multeplukking har tilkommet eieren, skriver utvalget i innstillingen.

På statens grunn eller eventuelt Hålogalandsallmenningens grunn kan alle enhver plukke multer.

§ 29 nedenfor foreslås av medlemmene som går inn for Hålogalandsallmenningen.

§ 16 nedenfor foreslås av medlemmet som går inn for "revidert Statskog".