NRK Meny
Normal

Innvilget hyttebygging i flomfarlig område

En kommuneansatt i Karasjok fikk ja til å bygge hytte i et flomfarlig område. – Saken er ikke helt avgjort ennå, mener administrasjonen i Karasjok kommune.

Buollánnjárga

Buollánnjárga hyttefelt i Karasjok kommune. Ifølge arealplanen fra 2005 skal alle nye hytteprosjekter til dette området avklareres med hensyn på flomfare før de iverksettes.

Foto: Johan Ánte Utsi / NRK

Mandag bestemte hovedutvalget for miljø, plan og samfunnsutvikling i Karasjok kommune seg for å gi privatpersonen Edvard Johansen tillatelse til å bygge hytte i det flomfarlige området Buollánnjárga i Karasjok kommune.

Buollánnjárga kart

Kart over Buollánnjárga-område i Karasjok kommune.

Foto: N5-10 Arealplan / Karasjok kommune

– Flomfaren er bare en teori. Norges Vassdrag og Energi direktoratet(NVE) bygde først en flomvoll i området som skulle forhindre flom, men den hadde motsatt effekt. Etter et år måtte de fjerne flomvollet. Siden har det ikke vært flom der, sier lederen i hovedutvalget Nils Nilsen Gaup.

Nils Nilsen Gaup

Nils Nilsen Gaup

Foto: Johan Ánte Utsi / NRK

Strid om gjeldende lovverk

Gaup mener vedtaket er i tråd med kommunens retningslinjer, fordi reguleringsplanen fra 90-tallet skal ha trådt i kraft. Gaup påstår at administrasjonen ikke har gjort jobben sin med å fornye reguleringsplanen for Buollánnjárga, og at den gamle planen derfor gjelder.

Men i følge Karasjok kommunens egne nettsider, kommer det frem av arealplanen at reguleringsplanen for Buollánnjárga er gjeldende fra år 2005.

Det bekrefter også rådmannen i Karasjok kommune, som mener at saken kan få konsekvenser dersom hovedutvalget har hatt feil faktagrunnlag for behandlingen av saken.

– Dersom hytte-innvilgelsen er bestemt på bakgrunn av feil fakta, så må vi kreve at saken behandles på nytt, sier rådmann Elfrid Boine.

I arealplanen står det at eksisterende reguleringsplan for Buollánnjárga hytteområde og utvidelse av denne skal avklareres nærmere med hensyn på flomfare før tiltak nevnt i Pbl.93 tillates iverksatt. Nye tiltak kan igangsettes når ny regulerings-/bebyggelsesplan er vedtatt.

Kommunen økonomisk ansvarlig

Rådmannen er usikker på om Karasjok kommune kan ende opp med å dekke skader for hytten som nå kan bli bygd i området som NVE mener er flomfarlig.

Elfrid Boine

Elfrid Boine

Foto: Johan Ánte Utsi / NRK

– Det kan være, men vi vet ennå ikke om det er tilfellet. Vi må se på saken, sier Boine.

Rådmannen har snakket med ordføreren om saken.

– Vi vil se nærmere på saken og vurdere om saken må behandles på nytt, sier Boine.

Lederen for hovedutvalget mener derimot at Karasjok kommune ikke kan bli økonomisk ansvarlig for eventuelle flomskader på den innvilgede hytten.

– Det er slik at NVE stoppet nye hytteprosjekter til området, men samtidig stoppet Karasjok kommune reguleringsplanen for området. Siden har ikke Karasjok kommune gjort noe med reguleringsplanen, og etter loven er det slik at dersom kommunen ikke har gjort noe innen fire år, så kommer den gamle reguleringsplanen i kraft igjen. Det er den gamle reguleringsplanen som gjelder i dag, svarer Gaup.

Rådmannen Elfrid Boine ønsker ikke å kommentere hvor alvorlig saken er når hovedutvalgets leder for miljø, plan og samfunnsutvikling fastholder at den gamle reguleringsplanen er i kraft, selv om kommunens administrasjon helt tydelig bekrefter at arealplanen fra 2005 er gjeldende.

Fare for flom og isgang

Overingeniør for NVE region Nord i Narvik, Anita Andreassen har fulgt saken og skrevet høringsuttalelse hvor de ikke anbefaler å gi lov til hyttebygging.

– Vi anbefalte ikke å gi dispensasjon i fra Kommuneplanens arealdel for oppføring av næringsbygg på denne eiendommen. Begrunnelsen var at det ikke kunne dokumenteres at sikkerheten i forhold til flom og isgang er på et tilfredstillende nivå i forhold til sikkerhetskravene i byggeteknisk forskrift, sier Andreassen.

I tillegg sier hun at boligen er søkt innenfor byggeforbudsbeltet i forhold til at dette er et varig vernet vassdrag. Det er også i strid med kommuneplanens arealdel som sier at dette skal utredes nærmere dersom det skal gis tillatelse til nye bygg.

Samme lovverk for kommuneansatte

Hovedutvalgets leder Nils Nilsen Gaup benekter at de behandler kommuneansatte annerledes enn andre.

– Jeg er ikke i slekt med han, og vi har like lover og retningslinjer som gjelder for alle, sier Gaup.