NRK Meny
Normal

Ikke mer elgjakt i Anárjohka nasjonalpark

Fefo har arrangert elgjakt i Anárjohka nasjonalpark de siste årene, men nå sier fylkesmannen stopp for videre jakt.

Elgjakt i Anarjohka Nasjonalpark

Fefo har arrangert elgjakt i Ánarjohka nasjonalpark de siste årene, men nå sier fylkesmannen stopp for videre jakt.

Foto: Finnmarkseiendommen

I utgangspunktet er det ikke åpnet for elgjakt i Øvre Anárjohka nasjonalpark, men i årene 2003-2015 har FeFo med noen unntak gjennomført ekstraordinær elgjakt i nasjonalparken. Dette startet som et prøveprosjekt for å redusere elgstammen i nasjonalparken.

Belastning med økt kjøring

FeFo hadde søkt om dispensasjon fra verneforskriften for Øvre Anárjohka nasjonalpark for å kunne gjennomføre elgjakt i nasjonalparken i perioden 2016-2018. FeFo planla å organisere jakta slik det er gjort de to siste årene, det vil si tilnærmet ordinær jakt i ytre deler av nasjonalparken.

Miljøvernavdelingen hos fylkesmannen i Finnmark begrunner avslaget til dispensasjon blant annet med at den samlede belastning på naturmangfoldet vurderes til å kunne øke ved å gi en tillatelse for en jakt som ikke reduserer bestanden nevneverdig, samtidig som faren for barmarkskjøring i nasjonalparken øker.

Fylkesmannen skriver at i følge Statens naturoppsyn medfører elgjakta slik den har vært organisert de siste årene, barmarkskjøring i og utenfor nasjonalparken. Fylkesmannen ønsker ikke en utvikling som medfører barmarkskjøring i nasjonalparken.

Liten jaktuttak

FeFo begrunnet søknaden med at elgjakt vil kunne bidra til å dempe bestandsveksten av elg i nasjonalparken og i Helligskogområdet, og dermed redusere beiteskadene på furuskogen. De mente også at en annen positiv effekt vil være at det vil bli et utvidet jakttilbud for elgjegerne.

Ifølge fylkesmannen så har ikke jaktuttaket de seneste årene vært høyt nok, når uttaket de siste tre årene med jakt har vært på mellom 9 og 13 dyr årlig. En forutsetning tidligere år er at uttaket måtte være høyt nok sammenlignet med den forstyrrelsen som jakta medførte.

Fylkesmannen vurderer det derfor som problematisk å argumentere for at jakt med uttak på 10-20 dyr i året kan sies å være nødvendig for å opprettholde balansen i dyrelivet, særlig med tanke på at det tidligere har vært mål om å ta ut 70 dyr per år.

Fylkesmannen skriver til FeFo at vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker.