NRK Meny
Normal

Ikke enige om avbøtende tiltak

Gruveselskapet Nussir ASA og reinbeitedistriktet Fiettar er ikke enige om avbøtende tiltak for reindrifta.

Fra venstre: Mikkel Nils M. Sara, Øystein Rushfeldt og Ragnhild Marit Sara.

Partene kom ikke til enighet under forhandlingsmøtet mellom Nussir og Fiettar i Alta. Fra venstre: leder i reinbeite distrikt 22, Mikkel Nils M. Sara, administrerende direktør i Nussir, Øystein Rushfeldt og Fiettars juridiske rådgiver Ragnhild Marit Sara.

Foto: Bente Bjercke

– Vi kom ikke til enighet, sier juridisk rådgiver for reinbeitedistrikt 22, Ragnhild Marit Sara til NRK Sápmi.

Reinbeitedistriktet møtte gruveselskapet til forhandlinger i Alta i går, men de lyktes ikke å bli enige om tiltak som kan veie opp for negative konsekvenser av gruvedriften.

Vanskelig nøtt

Da kommunal-og moderniseringsminister Jan Tore Sanners departement i mars godkjente Nussirs reguleringsplan for gruvedrift i Kvalsund, overlot han en vanskelig nøtt til Nussir-direktør Øystein Rushfeldt og reineierne.

De måtte bli enige om tiltak som muliggjør videreføring av reindrift i området.

Reguleringsplanens vedtak forutsetter at «tiltakshaver i samråd med reindriftsnæringen kommer frem til avbøtende tiltak som legger grunnlaget for videreføring av reindriften i området. Dette må skje før tiltaket iverksettes.», skrev kommunal-og moderniseringsdepartementet.

Umulig å unngå arealtap

Ragnhild Marit Sara.

Juridiske rådgiver for Fiettar reinbeitedistrikt Ragnhild Marit Sara mener reindrifta nå har strekt seg så lnagt de kan i denne saken og at de har vist vilje til å finne en løsning.

Foto: Bente Bjercke

– Vi prøvde å forhandle om en problemstilling som ikke noen av partene klarte å finne en løsning på. Formålet med dialogen var å komme til enighet om avbøtende tiltak, sier Ragnhild Marit Sara.

Om inngrepet fra gruvedriften skulle bli så omfattende at reindrifta i området må avvikles eller i betydelig grad reduseres, kan det være i strid med både nasjonalt og internasjonalt lovverk, blant annet artikkel 27 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter.

Nussirs planlagte gruve ligger midt kalvings- og beiteområdene til Fiettar.

– Et arealtap blir umulig å unngå. Reindrifta vil miste både kalvingssted og trekkleier, sier den juridiske rådgiveren.

For fremtidige generasjoner

Hele styret i Fiettar møtte gruveeieren i går.

– Vi snakket på vegne av 120 personer i de tre siidaene som vil bli berørt, i tillegg til kommende generasjoner, sier leder i reinbeitedistriktet, Mikkel Nils M. Sara.

– Vi gikk til forhandlingene med et stort alvor. Dette er særverdiområder for oss, og vil slå ut hele sammenhengen i måten reinen beveger seg på, fortsetter han.

– Vil gå videre

Øystein Rushfeldt

Administrerende direktør i Nussir, Øystein Rushfeldt, har ikke gitt opp håpet om å få realisere selskapets gruveplaner i Kvalsund i Finnmark.

Foto: Bente Bjercke

Administrerende direktør i Nussir ASA, Øystein Rushfeldt, vil ikke gi opp dialogen med reineierne.

– Nussir-prosjektet har forandret seg etter at vi snakket med Fiettar og Fálá, vi har lagt inn flere tuneller, sier han.

– Vi tar sikte på å fortsette dialogen. Vi har gått langt for å tilstrebe en minimal påvirkning for reindrifta, sier Rushfeldt.

Gruvedirektøren ønsker å komme frem til en avklaring med reindrifta, og vil gå videre med saken.

– Det vil være logisk å gå til myndighetene, antyder han.

Forventer at gruveplanene stoppes

Reinbeitedistrikt Fiettar har sendt ut en pressemelding hvor de regner forhandlingsmøtet for å være avsluttet.

«Uten felles enighet mellom partene kan reguleringsplanen derfor ikke anses som godkjent i tråd med det som følger av Kommunal-og moderniseringsdepartementet sitt vedtak om Nussir reguleringsplan,» skriver de.

Fiettar forventer nå at det settes en stopp for Nussirs gruveplaner.

– Reindrifta har vist vilje til å finne en løsning, men har måttet ta realitetene inn over seg. Ingen av de tiltakene Nussir foreslo har noen avbøtende effekt på de truslene som konsekvensutredningen viser at gruvedrift vil ha for reindrifta.

Fiettar forventer nå at tiltakshaver Nussir tar konsekvensen av Kommunal-og moderniseringsdepartementets vedtak, sier Ragnhild Marit Sara.

Reinbeitedistrikt 22 Fiettar.

Hele styret for Fiettar reinbeitedistrikt møtte Nussir-ledelsen i går. Fra venstre: Per Johnny Skum, Nils Mathis M.Sara, Mikkel Isak Sara, leder i Reinbeitedistrikt 22, Mikkel Nils M. Sara og Anders Lango.

Foto: Bente Bjercke