NRK Meny
Normal

Ikke alltid like lett

Selv om gjennomsnittskarakterene til avgangselever i samiske kommuner er blant de beste i landet i fjor, er resultatene fra nasjonale prøver ikke like gode.

Grunnskoleelever

Reultater fra nasjonale prøver høsten 2013 viser at det er store forskjeller mellom fylkene. De spriker også i forhold til standpunktkarakterer avgangselever får.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Det er ikke lett å vite hva denne forskjellen skyldes, sier skoledirektøren i Finnmark, Turid Karikoski.

Turid Karikoski

Skoledirektøren i Finnmark, Turid Karikoski, råder politikerne aktivt å evaluere tilstandsrapportene som den enkelte skole er forpliktet til å lage.

Foto: NRK

Dessuten kan det være umulig å trekke sammenligninger mellom standpunktkarakterer og nasjonale prøver.

En standpunktkarakter (ekstern lenke) skal uttrykke den kompetansen eleven har ved avslutningen av opplæringen.

Nasjonale prøver (ekstern lenke) regnes mer som et nyttig verktøy for læreren, skolen og skoleeieren fordi det gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning og engelsk. Resultatene gir skoleeieren et utgangspunkt for kvalitetsutvikling og kunnskap til å ta informerte valg, forklarer Karikoski.

Store sprik på resultater

Resultater fra fjorårets avgangselever (10. klassinger) viser at elever ved tospråklige kommuner scorer poengsum som er over landsgjennomsnittet. Blant de samiske kommuner er det Nesseby som gjør det best , og når 25. plass i hele landet.

Men karakterene for elevene ved flere av de samme skolene, er ikke like bra i nasjonale prøver. Dette er en ordning som ble innført i grunnskolen i 2004 og tester grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk.

Resultater fra de nasjonale prøvene høsten 2013 (ekstern lenke) viser at det fremdeles er store forskjeller mellom fylkene. Elever i Oslo og Akershus skiller seg ut ved at de ligger over landsgjennomsnittet på alle prøvene i engelsk, lesing og regning, både på femte og åttende trinn.

På de laveste mestringsnivåene er det særlig Finnmark, Nordland, Nord-Trøndelag og Østfold som skiller seg ut.

I engelsk på femte trinn skårer 38 prosent av elevene i Finnmark på det laveste mestringsnivået, mot 26 prosent for hele landet. I regning på femte trinn skårer 37 prosent av elevene i Nordland på det laveste mestringsnivået, mot 27 prosent for hele landet.

Nyttig med evaluering

Selv om det er vanskelig å sammenligne resultatene, mener skoledirektøren i Finnmark likevel at skoleeiere bør følge med, spesielt dersom resultatene mellom nasjonale prøver og standpunktkarakterer spriker mye.

I henhold til opplæringsloven plikter skoleeiere å utarbeide en årlig rapport om tilstanden på opplæringen. Rapporten om tilstanden skal omhandle læringsresultater, frafall og læringsmiljø.

Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier (kommunen) og være gjenstand for politisk behandling.

– Det viktigste arbeidet i denne sammenheng vil være å analysere og vurdere tiltak med grunnlag i statusbeskrivelsen, forklarer Karikoski.

– Utdanning bør prioriteres

Brita Oskal Eira

Kommunene bør sette utdanning øverst på sin prioriteringsliste, mener Brita Oskal Eira, fagleder i opplæringsseksjonen ved Sametinget.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK

Fagleder i opplæringsseksjonen ved Sametinget, Brita Oskal Eira, er enig i at det er vanskelig å sammenligne resultatene fra nasjonale prøver og standpunktkarakterer.

Men også hun mener at det kan være nyttig for skoleeiere å finne årsakene dersom resultatene spriker mye.

– Kommunene bør sette utdanning øverst på prioriteringslista, og iverksette tiltak som utvikler det faglige tilbudet, råder hun.

– Et av tiltakene kan være tilleggsutdanning for lærere etter behov. Skoleeiere bør også vurdere hvordan de kan rekruttere utdanna lærere med ulike fagkompetanse.

– Men også organiseringen av skolestrukturen er viktig. Også her er det viktig å vurdere ulike tiltak, slik at tilbudene blir så optimale som mulig, understreker Brita Oskal Eira, fagleder i opplæringsseksjonen ved Sametinget.