NRK Meny
Normal

Ij naan giedtieboerove sjidth

Ij Jernbaneverket sijhth, naan giedtieboerovem Noerhtelaanten ruevtie- geajnoen mietie, båetien golme jaepieh tseekedh. Båatsoe saemieh laejhtieh.

10 nye rein ble påkjørt og drept ved Eiterstraum mellom Vefsn og Grane

Ruevtie raajroe njeervie.

Foto: Torstein Appfjell

Dæjsta ruffien 3.b. Jernbaneverket, båatsoesaemieh, Saemiedigkie jih fylhkeålma Noerhtelaantesne jih Noerhte trøøndelaagesne tjåangkenin.

Ruevtieraajroe bovtside njeervie, noerhtelaanten ruevtie geajnoen mietie. Daan jaepien, gøøkte stoerre tsiehkien medtesne njeerveme. Daelie lea Jernbaneverket daam sijjien darjomes soejkesjem, båetien golme jaepieh vuesiehtamme.

Ij naan lissie beetneh -vierhtieh giedtie boerovide.

Ola Bjerkaas, viehkie fylhkeålma Noerhtelaantesne, laajhta daam darjome soejkesjem.

Ola Bjerkaas, assisterende fylkesmann i Nordland

Ola Bjerkaas.

Foto: Per Willy Larsen / NRK

– Eah leah man bijre laatjkeme. Ij leah daate soejkesje nuekies guktie Jernbaneverket daelie vuesiehtamme. Ij leah naan lissie beetnegh giedtie boerovide! jeahta Ola Bjerkaas.

Jernbane verket ,sæjhta ryøjnesjimmie beetneh- vierhtie jih haepkie viehkiem muvhth sijtide faaledh.

Haepkine tjøønghkedh.

– Mijjieh giedtieboerovem Saltfjellesne tseekeme jih dæjman eelkin Holmvassdaelesne tseekedh. Tjoeveribie daan bijre goerehtidh jis daate hojhte dihte bøøremes viehkie båatsoesaemide, jeahta byjreseraeriestæjja Astrid Busengdal.