Ïedtjeles kaarrem earoehtamme

Aarborte tjïelten kultuvreåasa 2015, Leif Elsvaten åadtjoeji. Dihte ïedtjeles barkoem dorjeme jih åarjelsaemien kultuvrem, Helgelaantesne gïehtjedidh.

Leif Elsvatn

Leif Elsvatn åadtjoeji Aarborte tjïelten kultuvreåasam 2015.

Foto: Louise Fontain / Villkvinneseminar

Mietsken asken, Leif Elsvatn åadtjoeji Aarboerte tjïelten kultuvreåasam sov ïedtjeles barkoen åvteste jih åarjelsaemienkultuvren bijre Helgelaantesne goerehtidh jih gïehtjedidh Dan våhkoen dellie Villkvinneseminaare sijhti daam saemien kaarrem earoehtidh.

– Jijnjesh Aarbortese, Sijti Jarngese dajstas ïehkeden bøøtin, sijhtin Leifem earoehtidh jih klahtoehtidh, Hege Dalene Villkvinneseminaareste bievnede.

Hege Dalen

Hege Dalen, Aarborteste.

Foto: Snorre Sjøvoll

Elsvatn goh tjaelije, historikere, lohkehtæjja jih politihkere ,dihte lij Saemiedigkien politihkere jaepien 1997-2001 raajan. Dihte aaj åejvie orreme Sijti Jarngesne. Dihte åehpies sjidteme gåessie saemien histovrijen jih kultuvren bijre Helgelaantesne tjaaleme.

Saemien kultuvreaerpie.

– Leife vuesiehtamme dam kultuvreaerpiem medijesne, gærjine jih ïedtjije orreme tjaktje gåetieh dåvvodh jih aaj urreste tseegkedh. Nøørjen almetjh stuerebe maahtoem saemieh bijre åadtjeme, Hege Dalene jeahta.

Almetjh eadtjohks sjidteme sov maadtoem goerehtidh.

– Dihte dorjeme, almetjh Helgelaantesne sijhtieh jijtjen maadtoen bijre goerehtalledh, kanne saemien maadtoem utnieh. Dalene jeahta.