Iešguđetlágan jurdagat lobihis luotta birra

Gielddastivrra áirasiin leat iešguđlágan jurdagat lobihis luotta birra.

Brennelv-veien

Dá lea dat luodda maid Porsáŋggu sátnejođiheaddji Knut Roger Hanssen lea ráhkadan lobihemiid.

Foto: Piera Balto

Knut Roger Hanssen

Porsáŋggu sátnejođiheaddji Knut Roger Hanssen.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Porsáŋggu gielddastivrra áirasiin leat iešguđetlágan oaivilat lobihis luotta birra, maid sátnejođiheaddji Knut Roger Hanssen ráhkadii.

Bargiid bellodaga Ida K. Balto, dadjá ahte jus luodda ii nuoskit joga, de berre bisuhit nu mot lea. Muhto son oaivvilda maid ahte ii lea riekta lobi haga beare ráhkadastit luottaid.

– Jallodat máhcahit luotta fas ovddeš hápmái

Thorvald Aspenes og Olaf Eliassen

Ovddádusbellodaga Thorvald Aspenes oaivvilda ahte lea jallodat máhcahit luotta fas ovddeš hápmái.

Foto: Fotomontasje: Dan Robert Larsen / NRK

Ovddádusbellodaga Thorvald Aspenes dadjá ahte lea jallodat jusmáhcahit luotta fas ovddeš hápmái.

Olgešbellodaga Simon Borch, oaivvilda ahte eananeaiggát berre mearridit ahte galget go sii čuovvolit dán ášši vai eai.

Lohká dán boastut

Hans Jørgen Andersen (FrP)

Ovddádusbellodaga Hans Jørgen Andersen.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Ovddádusbellodaga Hans Jørgen Andersen, dadjá ahte olmmoš ii sáhte álgit lobihemiid ráhkadit luottaid, ja dušše oažžut sáhku ja de lea buot fas ortnegis.

Andersen dadjá maid ahte de sáhttá šaddt nu ahte sis geas lea olu ruhttá, sáhttet dušše hukset lobihemiid luottaid.

Buot báhpirat fertejit leat dohkkehuvvon, ja dán áššis son ádde ahte FeFo mii lea eananeaiggádat, ii leat ovttaoaivilis luoddahuksemis.

– Ii leat buorre jus álget fas roggat

Bargiidbellodaga gieldastivrraáirras Irene Persen dadjá ahte son ii leat sihkar lea go nu buorre álgit fas roggat stuora mašiinnaiguin.

Persen dadjá ahte gávdnojit njuolggadusat maid galgá čuovvut, ja ahte almmolaš olmmoš berre leat erenomáš várrogas ovdal go álgá hukset, ja ahte sus berrejit leat buot báhpirat dohkkehuvvon.