Normal

I dette fylket går befolkningen glipp av NAV-penger

Mange finnmarkinger sliter med å forstå hva slags hjelp NAV kan bidra med. Andre verdenskrig, og mangel på skolegang og utdanning, pekes på som hovedårsakene.

NAV
Foto: Hans Erik Weiby

– Mange av våre brukere har dårlige forutsetninger for å forstå og nyttiggjøre seg av velferdsgoder fordi de mangler skolegang og generell utdanning på eget språk, skriver NAV Finnmark i et brev til Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Konsekvensen av dette er underforbruk av NAVs tjenester.

– Dette medfører til at noen brukere ikke får støtten både materielt og økonomisk som de har krav på, inkludert bistand til å forbli eller komme i arbeid, heter det i brevet.

Selvbetjening vanskelig

– Samer og kvener tapte skolegang som følge av krigen, og fikk ikke opplæring på eget morsmål på grunn av fornorskningspolitikken.

–​ Disse to gruppene må derfor anses for å ha kommet særlig uheldig ut, het det fra både Stortinget og regjeringen i 2006.

De fleste som i dag tar kontakt med NAV i Norge, gjør dette ved hjelp av selvbetjente løsninger på NAVs nettsider og på telefon (ekstern lenke).

Dette er tjenestetilbud som er en utfordring å benytte, for mange finnmarkinger.

Årsaken til dette er den nevnte manglende skolegangen som følge av andre verdenskrig, men også på grunn av fornorskningspolitikken etter krigen, opplyser NAV-Finnmark.

Språkutfordringer

Det heter seg at NAV-kontorene skal sørge for at alle som henvender seg, får sine interesser ivaretatt av etaten.

NAV er forpliktet til å gi informasjon og veiledning om tjenester, rettigheter og plikter på et språk som brukeren forstår.

– Dette medfører at flere av våre brukere som tar kontakt, ikke kan nyttiggjøre seg av våre selvbetjeningsløsninger og/eller skriftlig informasjon.

– Veiledere på NAV-kontorene velger da muntlig informasjon på samisk. Dette er den mest ressurskrevende formen for veiledning, skriver NAV.

– De med spesielle behov skal bli ivaretatt

Sist vinter tok Sametinget opp disse utfordringene i et møte med Arbeids- og sosialdepartementet.

– Vi er opptatt av at rettighetene til personer med samisk bakgrunn som har tapt skolegang som følge av andre verdenskrig og fornorskningspolitikk, i likhet med andre grupper med spesielle behov, blir ivaretatt på en hensiktsmessig måte, skriver departementet til Sametinget.