Hopp til innhold

Mii lea dán jagáš ođassátni? Jienas dás!

Hva er årets nyhetsord? Stem på din favoritt!

Årets samiske nyhetsord bildemontasje

FIRE AV TI: De hendelsene og personene ovenfor er noen av de nominert til årets nyhetsord.

Foto: Nils John Porsanger, Dragan Cubrilo, Elena Aslaksdatter Skum / NRK / Ellos Deatnu

Les artikkelen på norsk ved å trykke her.

Mis leamaš gelddolaš ođasjahki – ja de ihtet dieđus ođasgovvii ođđa ođassáni dahje ovddeš sánit ja báikenamat. Jienasteapmi nohká ođđajagiruohta!

Válljejuvvon sánit leat leamaš dávjá oidnosis ođasgovas, min oaivilis.

Váibmogiella

Váibmogiella lea láhkaevttohus mas čuvvot árvalusat ja doaibmabijut mat galget ávkin sámegielaid ovdáneapmái. Ja dat heive bures, daningo váibmogiella lea maid giella mii lea váimmo lagamusas, ja nu lávejit ge olbmot gohčodit sámegiela váibmogiellan.

Álggogeahčen 2018 álggahuvvo doaibmabijut.

Dekoloniseren

Sámi álbmot lea luonddugáhtten gažaldagaid nagodan loktet servodagas ja muhtin áššiin lea maid ožžon riikkaviidosaš fuomášumi.

Gamet / geimet

NRK Sápmi lea bálkestan čalmmi speallan-máilbmái dán čavčča. Nuppi váhkoloahpa skábmamánus lei NRK:s gávcci tiibmosaš njuolgasátta áiddo fal gaimemis.

Nuoskkesdávda

Giđa bealde lei sátni nuoskkesdávda, mat leat dávddat mat njoammuduvvot seksuálalaččat, mii čalmmustuvvui NRK Sámis. Sátni sáhttá áddet negatiivvalažžan.

Bággonjuovvan

Jovsset Ante Sara (26) ja bággonjuovvan ášši leamaš sihke NRK neahttasiidduin, muhto maiddái eará riikamediain ja olgoriikamediain.

Jovsset Ante Sara

REINDRIFTSUTØVER: Jovsset Ante Sara (bildet) har kjempet mot staten i fem år angående spørsmålet om reintallet sitt.

Foto: Dragan Cubrilo / NRK

Stáhta lea geatnegahtán Sara unnidit ealu 75 heggii. Sara lea geatnegahtton njuovvagoahtit ođđajagi maŋŋá. Jus son čuovvula gohččuma.

Luohtelávlla

Go Alexander Rybak ovdanbuvttii «Muitte Mu - Husk Meg» ráiddus de sihke juoiggai ja lávlluid oktan. Dát bovttii dieđusge digaštallama.

 • Geahča Rybak ovdanbuktima vuolábealde.
Alexander Rybak opplevde å bli mobbet og utestengt da han som barn kom til Norge. Han ønsker å bruke samisk joik for å oppmuntre alle dem som føler seg utenfor og annerledes enn andre. 
Joikelærer Frode Fjellheim bruker mange spennende virkemidler for å lære Alexander hvordan han kan finne joiken inne i seg.

Alexander Rybak opplevde å bli mobbet og utestengt da han som barn kom til Norge. Joikelærer Frode Fjellheim bruker mange spennende virkemidler for å lære Alexander hvordan han kan finne joiken inne i seg.

Baikajohka

Geasset dohkkehii Sámediggi 19 ođđa báikenama. Dáid searvvis lei Baikajohka, mii lea Skittenelv dárogillii. Dát ođđa namma suhttadii báikeolbmuid.

Skittenelv

SKILTET: Da NRK var i Skittenelv i sommer var det fortsatt kun norske skilt satt opp.

Foto: Torgeir Varsi / NRK

– Mu mielas dát lea katastrofa. Báikki namma lea Skittenelv, iige mihkkege eará! Oaivvildii báikeolmmoš Halvard Nilsen (74) go NRK muitalii sutnje ođđa nama birra.

Veahkaválddálašvuohta

NRK Sápmi lea dán čavčča čalmmustahtán veagalváldináššiid Kárášjogas ja Sámis. Ann-Silje Guttorm (36) vásáhusaid bokte leat veagalváldináššiin ámadadju.

Ođđajagimánu álggus álmmuheimmet guhkesčállosa Divttasvuona birra ja man láhkai earret eará nuorat garve muitaleames gos sii leat eret.

Same-ish / samish

NRK-bargi Cecilie Gjennestad ráhkadan guokte neahtta-TV ráiddu #samish:ain. Álgu-jagis čuovuimet Cecilie go geahččalattai movt lei gávttiin vázzit ja sáhtii go gohčodit iežás sápmelažžan.

Boađus vuosttaš ráiddus lei ahte son lei samish, dieđusge.

Geasset dollii Cecilie ges sámi festiválaide miehta sámi. Son geahččalattai tabuai, gávttiid gárvodanmálle ja lihkastallama.

PÅ NORSK:

Dette er kandidatene til årets nyhetsord

Vi har vært gjennom nok et spennende nyhetsår - med dette kommer det også nye nyhetsord eller tidligere ord og stedsnavn som igjen kommer i vinden.

 • Du kan avgi din stemme i vinduet over. Vinneren av årets nyhetsord kåres nyttårsaften!

Ordene som står ramset opp under er våre utvalgte ord som vi mener har vært gjennomgående i nyhetsbildet i Sápmi.

Váibmogiella

I begynnelsen av 2018 ble tiltaket «Hjertespråket» satt i gang og det skal legge til rette for at de samiske språkene skal høres, brukes og være mer synlig i samfunnet.

Dekoloniseren

Protesterer mot nye laksefiskeregler i Tanavassdraget

GJENGEN: Disse personene er noen av de som har oppholdt seg på Čearretsuolu-øya rett ovenfor Samelandsbrua i Utsjok.

Foto: Ellos Deatnu

Det samiske folket har fått naturspørsmål opp og frem i samfunnet. Moratoriumene i Tana- og Altavassdraget, Fovsen Njaarke reinbeitedistrikt og spørsmålet om hvem som skal ha retten til ressursene i Finnmark er blant sakene som faller under dekolonisering.

Gamet / geimet

NRK Sápmi har i løpet av høsten også vendet blikket mot gamingverden. Andre helgen i november avviklet NRK et over åtte timers direktesendt marathon fullstappet av gaming.

Nuoskkesdávda

På våren var det samiske ordet nuoskkesdávda, eller kjønnssykdommer som det heter på norsk, noe som fikk fokus fra NRK Sápmi. Ordet kan oppfattes som negativt ladet på samisk.

Bággonjuovvan

Tvangsslaktesaken til Jovsset Ante Sara (26) har gått sin gang både på NRKs sider, andre nasjonale medier, men også internasjonale medier.

Jovsset Ante Sara

REINDRIFTSUTØVER: Jovsset Ante Sara (bildet) har kjempet mot staten i fem år angående spørsmålet om reintallet sitt.

Foto: Dragan Cubrilo / NRK

Den unge reindriftsutøveren har nettopp blitt pålagt av staten til å minske reinsdyrtallen sitt ned til 75 dyr. Dette pålegget trer i kraft fra nyttår. Om 26-åringen blir å lystre til statens pålegg vites fortsatt ikke.

Luohtelávlla

Da Alexander Rybak entret «Muitte Mu - Husk Meg»-programmet til NRK så «remixet» han joikingen. Han flettet sang og joiking sammen og skapte noe nytt. Dette skapte selvfølgelig debatt.

 • Under kan du se Rybaks opptreden i programmet.
Alexander Rybak opplevde å bli mobbet og utestengt da han som barn kom til Norge. Han ønsker å bruke samisk joik for å oppmuntre alle dem som føler seg utenfor og annerledes enn andre. 
Joikelærer Frode Fjellheim bruker mange spennende virkemidler for å lære Alexander hvordan han kan finne joiken inne i seg.

Alexander Rybak opplevde å bli mobbet og utestengt da han som barn kom til Norge. Joikelærer Frode Fjellheim bruker mange spennende virkemidler for å lære Alexander hvordan han kan finne joiken inne i seg.

Baikajohka

I sommer godtok Sametinget 19 nye stedsnavn. Blant disse stedsnavnene fant man det samiske navnet Baikajohka, eller Skittenelv som det heter på norsk. Det nye navnet satte sinnet i kok hos noen av innbyggerne.

Skittenelv

SKILTET: Da NRK var i Skittenelv i sommer var det fortsatt kun norske skilt satt opp.

Foto: Torgeir Varsi / NRK

Veahkaválddálašvuohta

NRK Sápmi har gjennom høsten belyst de mange voldtektene i Karasjok og Sápmi. Vi startet året med langlesingsaken om hvordan den lille bygda Tysfjord skal reise seg etter de mange overgrepsavsløringene.

Sirkelen ble sluttet da Ann-Silje Guttorm (36) før jul fortalte om hvordan hun opplevde et overgrep.

Same-ish / samish

Cecilie Gjennestad med sine to sesonger i #samish skapte stor debatt. På nyåret var temaet om hun kunne ha på seg kofte og om Cecilie kunne kalle seg for samisk. I sommer var det tabuer, sjekkereplikker, koftemote og sex som sto på programmet.

Korte nyheter

 • MDG tar opp Fosen-saken i kontroll og konstitusjonskomiteen

  Miljøpartiet De Grønne har løftet Fosen-saken til kontroll- og konstitusjonskomiteen. Komiteen skal bestemme neste uke hvordan det skal følges opp videre.

  – En av grunnene til at vi vil ta opp Fosen-saken i kontroll- og konstitusjonskomiteen er fordi urfolks rettigheter er vedtatt på Stortinget, som en del av at Norge har tatt inn menneskerettighetene i norsk lov. Når regjeringen ikke etterkommer høyesterettsdommen, bryter de med dette stortingsvedtaket, sier Lan Marie Berg, nestleder i MDG.

  MDG mener at regjeringen bør ta det alvorlig at Den norske Dommerforeningen er bekymret.

  – Vi mener at Fosen-saken er viktig for tilliten til rettsstaten. Det er en viktig prinsipiell sak for hvordan staten skal forholde seg til ikke bare urfolks rettigheter, men alle innbyggeres rettigheter. Derfor valgte jeg også å lese opp et innlegg på vegne av Ella Marie Hetta Isaksen i februar da Stortinget diskuterte saken i forbindelse med aksjonene som var da, sier Berg.

  Lan Marie Nguyen Berg
  Foto: Robert Rønning / Robert Rønning / NRK
 • Orohat illuda go FeFo ii hálit bieggafápmorusttega

  Lágesduottar orohat illuda dál go FeFo celkkii ahte Europa stuorimus plánejuvvon bieggafámurusttet ii dattege leat bures boahtin Vuoŋjalraššii, Rásttegáisái.

  Lágesduoddara boazodoalli Máret Laila Anti dadjá ahte dát lea hirbmat buorre ođas.

  – Dát lea illusáhka midjiide, go ákkastallet vel dan ahte háliidit váldit vuhtii boazodili, nu ahte dat gal lea hirbmat buorre ođas.

  Muhto vaikko lea doaivva, de Davvesiiddas dattege háliidit oažžut bieggafámu iežaset gildii

  – Mii háliidat duohtandahkat bieggafámu Davvesiidda gielddas, ja nu mii joatkkit dainna, dadjá Davvesiidda sátnejođiheaddji Sigurd Rafaelsen.

  Maiddai FeFo cealká ahte stáhtas lea vejolašvuohta bággolonistit dáid eatnamii

  – Soaitá ahte sii mearridit diktit sin bággolonistit eatnamiid, muhto eahpidan sii barget dan, dadjá FeFo stivrajođiheaddji Kurt Wikan.

  Boazodoallu ii ge jáhke ahte stáhta boahtá bággolonistit dáid eatnamii

  – Illá jáhkán ahte stáhta álgá bággolonistit go sihke eananeaiggát, geavaheaddjit ja vuoigatvuođaguoddit leat caggan. Illá jáhkán ahte stáhta arva dalle bággolonistit, dadjá Máret Laila Anti.

 • Statsministeren svarer på brev om Fosen-sak fra Den norske Dommerforening

  23. november sendte den Den norske Dommerforening brev til stortingspresident Masud Gharahkhani og statsminister Jonas Gahr Støre om Høyesteretts dom i Fosen-saken.

  Nå har statsministeren svart på brevet. I brevet forsikrer Støre at hans regjering gjør det de kan for å finne en løsning i denne svært komplekse saken.

  – Selv om staten ikke var part i saken, har staten en plikt til å rette opp i dette menneskerettsbruddet. Høyesterett har lagt til grunn at vedtakene er ugyldige, men avgjør ikke hva som skal til for å bringe situasjonen i tråd med SP artikkel 27.

  Støre skriver videre at han er enig i at de må finne en løsning så raskt som mulig, og forstår at mange, også dommerforeningen, er utålmodige. Han legger til at regjeringen også er det.

  – Det viktigste er likevel at vi sammen med de berørte reindriftsutøverne på Fosen finner gode og varige løsninger.

  Han skriver videre at det er gjennomført konsultasjoner med reindriftssamene og Sametinget om innholdet i et utredningsprogram.

  – Konsultasjonene ble avsluttet like før sommeren 2023 uten at man kom til enighet. For å forsøke å få på plass en løsning raskere enn det som er mulig med den varslede forvaltningsprosessen, tok olje- og energiminister Aasland i april 2023 initiativ til en meklingsprosess mellom reindriften og vindkraftselskapene.

  Støre skriver at det i utgangspunktet er reindriftsutøverne og vindkraftselskapene som er parter i meklingen. Han skriver og at staten imidlertid har vært tydelig på at staten også er villig til å bidra dersom det er tiltak på statens hånd som kan medføre at partene kan bli enige om en endelig avtale som sikrer at rettighetene etter SP artikkel 27 er ivaretatt.

  – Jeg vil understreke at det konkrete innholdet i meklingene er fortrolig. Mitt inntrykk er imidlertid at alle parter ved meklingsbordet har et reelt ønske om å komme til enighet, og vi håper fortsatt at løsningen finnes her. Når det gjelder selskapenes oppfølging av saken, herunder midlertidige tiltak på Fosen, så vises det til selskapenes offentlige redegjørelser om menneskerettigheter etter åpenhetsloven. Ansvaret for å sikre reindriftens rettigheter hviler uansett på staten. Behovet for nye forvaltningsvedtak vil avhenge av innholdet i en eventuell avtale mellom partene. Dersom meklingen ikke fører fram, vil vi sluttføre forvaltningsprosessen og fatte nye vedtak som sørger for å ivareta reindriftsutøvernes rettigheter

  Gahr Støre
  Foto: Frode Fjerdingstad / NRK