Hopp til innhold

Mii lea dán jagáš ođassátni? Jienas dás!

Hva er årets nyhetsord? Stem på din favoritt!

Årets samiske nyhetsord bildemontasje

FIRE AV TI: De hendelsene og personene ovenfor er noen av de nominert til årets nyhetsord.

Foto: Nils John Porsanger, Dragan Cubrilo, Elena Aslaksdatter Skum / NRK / Ellos Deatnu

Les artikkelen på norsk ved å trykke her.

Mis leamaš gelddolaš ođasjahki – ja de ihtet dieđus ođasgovvii ođđa ođassáni dahje ovddeš sánit ja báikenamat. Jienasteapmi nohká ođđajagiruohta!

Válljejuvvon sánit leat leamaš dávjá oidnosis ođasgovas, min oaivilis.

Váibmogiella

Váibmogiella lea láhkaevttohus mas čuvvot árvalusat ja doaibmabijut mat galget ávkin sámegielaid ovdáneapmái. Ja dat heive bures, daningo váibmogiella lea maid giella mii lea váimmo lagamusas, ja nu lávejit ge olbmot gohčodit sámegiela váibmogiellan.

Álggogeahčen 2018 álggahuvvo doaibmabijut.

Dekoloniseren

Sámi álbmot lea luonddugáhtten gažaldagaid nagodan loktet servodagas ja muhtin áššiin lea maid ožžon riikkaviidosaš fuomášumi.

Gamet / geimet

NRK Sápmi lea bálkestan čalmmi speallan-máilbmái dán čavčča. Nuppi váhkoloahpa skábmamánus lei NRK:s gávcci tiibmosaš njuolgasátta áiddo fal gaimemis.

Nuoskkesdávda

Giđa bealde lei sátni nuoskkesdávda, mat leat dávddat mat njoammuduvvot seksuálalaččat, mii čalmmustuvvui NRK Sámis. Sátni sáhttá áddet negatiivvalažžan.

Bággonjuovvan

Jovsset Ante Sara (26) ja bággonjuovvan ášši leamaš sihke NRK neahttasiidduin, muhto maiddái eará riikamediain ja olgoriikamediain.

Jovsset Ante Sara

REINDRIFTSUTØVER: Jovsset Ante Sara (bildet) har kjempet mot staten i fem år angående spørsmålet om reintallet sitt.

Foto: Dragan Cubrilo / NRK

Stáhta lea geatnegahtán Sara unnidit ealu 75 heggii. Sara lea geatnegahtton njuovvagoahtit ođđajagi maŋŋá. Jus son čuovvula gohččuma.

Luohtelávlla

Go Alexander Rybak ovdanbuvttii «Muitte Mu - Husk Meg» ráiddus de sihke juoiggai ja lávlluid oktan. Dát bovttii dieđusge digaštallama.

 • Geahča Rybak ovdanbuktima vuolábealde.
Alexander Rybak opplevde å bli mobbet og utestengt da han som barn kom til Norge. Han ønsker å bruke samisk joik for å oppmuntre alle dem som føler seg utenfor og annerledes enn andre. 
Joikelærer Frode Fjellheim bruker mange spennende virkemidler for å lære Alexander hvordan han kan finne joiken inne i seg.

Alexander Rybak opplevde å bli mobbet og utestengt da han som barn kom til Norge. Joikelærer Frode Fjellheim bruker mange spennende virkemidler for å lære Alexander hvordan han kan finne joiken inne i seg.

Baikajohka

Geasset dohkkehii Sámediggi 19 ođđa báikenama. Dáid searvvis lei Baikajohka, mii lea Skittenelv dárogillii. Dát ođđa namma suhttadii báikeolbmuid.

Skittenelv

SKILTET: Da NRK var i Skittenelv i sommer var det fortsatt kun norske skilt satt opp.

Foto: Torgeir Varsi / NRK

– Mu mielas dát lea katastrofa. Báikki namma lea Skittenelv, iige mihkkege eará! Oaivvildii báikeolmmoš Halvard Nilsen (74) go NRK muitalii sutnje ođđa nama birra.

Veahkaválddálašvuohta

NRK Sápmi lea dán čavčča čalmmustahtán veagalváldináššiid Kárášjogas ja Sámis. Ann-Silje Guttorm (36) vásáhusaid bokte leat veagalváldináššiin ámadadju.

Ođđajagimánu álggus álmmuheimmet guhkesčállosa Divttasvuona birra ja man láhkai earret eará nuorat garve muitaleames gos sii leat eret.

Same-ish / samish

NRK-bargi Cecilie Gjennestad ráhkadan guokte neahtta-TV ráiddu #samish:ain. Álgu-jagis čuovuimet Cecilie go geahččalattai movt lei gávttiin vázzit ja sáhtii go gohčodit iežás sápmelažžan.

Boađus vuosttaš ráiddus lei ahte son lei samish, dieđusge.

Geasset dollii Cecilie ges sámi festiválaide miehta sámi. Son geahččalattai tabuai, gávttiid gárvodanmálle ja lihkastallama.

PÅ NORSK:

Dette er kandidatene til årets nyhetsord

Vi har vært gjennom nok et spennende nyhetsår - med dette kommer det også nye nyhetsord eller tidligere ord og stedsnavn som igjen kommer i vinden.

 • Du kan avgi din stemme i vinduet over. Vinneren av årets nyhetsord kåres nyttårsaften!

Ordene som står ramset opp under er våre utvalgte ord som vi mener har vært gjennomgående i nyhetsbildet i Sápmi.

Váibmogiella

I begynnelsen av 2018 ble tiltaket «Hjertespråket» satt i gang og det skal legge til rette for at de samiske språkene skal høres, brukes og være mer synlig i samfunnet.

Dekoloniseren

Protesterer mot nye laksefiskeregler i Tanavassdraget

GJENGEN: Disse personene er noen av de som har oppholdt seg på Čearretsuolu-øya rett ovenfor Samelandsbrua i Utsjok.

Foto: Ellos Deatnu

Det samiske folket har fått naturspørsmål opp og frem i samfunnet. Moratoriumene i Tana- og Altavassdraget, Fovsen Njaarke reinbeitedistrikt og spørsmålet om hvem som skal ha retten til ressursene i Finnmark er blant sakene som faller under dekolonisering.

Gamet / geimet

NRK Sápmi har i løpet av høsten også vendet blikket mot gamingverden. Andre helgen i november avviklet NRK et over åtte timers direktesendt marathon fullstappet av gaming.

Nuoskkesdávda

På våren var det samiske ordet nuoskkesdávda, eller kjønnssykdommer som det heter på norsk, noe som fikk fokus fra NRK Sápmi. Ordet kan oppfattes som negativt ladet på samisk.

Bággonjuovvan

Tvangsslaktesaken til Jovsset Ante Sara (26) har gått sin gang både på NRKs sider, andre nasjonale medier, men også internasjonale medier.

Jovsset Ante Sara

REINDRIFTSUTØVER: Jovsset Ante Sara (bildet) har kjempet mot staten i fem år angående spørsmålet om reintallet sitt.

Foto: Dragan Cubrilo / NRK

Den unge reindriftsutøveren har nettopp blitt pålagt av staten til å minske reinsdyrtallen sitt ned til 75 dyr. Dette pålegget trer i kraft fra nyttår. Om 26-åringen blir å lystre til statens pålegg vites fortsatt ikke.

Luohtelávlla

Da Alexander Rybak entret «Muitte Mu - Husk Meg»-programmet til NRK så «remixet» han joikingen. Han flettet sang og joiking sammen og skapte noe nytt. Dette skapte selvfølgelig debatt.

 • Under kan du se Rybaks opptreden i programmet.
Alexander Rybak opplevde å bli mobbet og utestengt da han som barn kom til Norge. Han ønsker å bruke samisk joik for å oppmuntre alle dem som føler seg utenfor og annerledes enn andre. 
Joikelærer Frode Fjellheim bruker mange spennende virkemidler for å lære Alexander hvordan han kan finne joiken inne i seg.

Alexander Rybak opplevde å bli mobbet og utestengt da han som barn kom til Norge. Joikelærer Frode Fjellheim bruker mange spennende virkemidler for å lære Alexander hvordan han kan finne joiken inne i seg.

Baikajohka

I sommer godtok Sametinget 19 nye stedsnavn. Blant disse stedsnavnene fant man det samiske navnet Baikajohka, eller Skittenelv som det heter på norsk. Det nye navnet satte sinnet i kok hos noen av innbyggerne.

Skittenelv

SKILTET: Da NRK var i Skittenelv i sommer var det fortsatt kun norske skilt satt opp.

Foto: Torgeir Varsi / NRK

Veahkaválddálašvuohta

NRK Sápmi har gjennom høsten belyst de mange voldtektene i Karasjok og Sápmi. Vi startet året med langlesingsaken om hvordan den lille bygda Tysfjord skal reise seg etter de mange overgrepsavsløringene.

Sirkelen ble sluttet da Ann-Silje Guttorm (36) før jul fortalte om hvordan hun opplevde et overgrep.

Same-ish / samish

Cecilie Gjennestad med sine to sesonger i #samish skapte stor debatt. På nyåret var temaet om hun kunne ha på seg kofte og om Cecilie kunne kalle seg for samisk. I sommer var det tabuer, sjekkereplikker, koftemote og sex som sto på programmet.

Korte nyheter

 • Háliidit bissehit rádjárasttildeami

  Suopma lea bisseheamen Ruošša beale turisttaid boahtima Supmii. Ulbmilin lea easttit Suoma bokte johtima eará Schengen-riikkaide. Supmii beassá dan maŋŋá dušše fuolkevuođa, studerema ja humanitaralaš sivaid dihte. Áššis mearriduvvo loahpalaččat lagaš beivviin.

  Mearrádusa ákkastallet dainna ahte Suomas lea šaddamin čađajohtinriika Ruošša olbmuide ja dát dilli lea várálaš Suoma beaggimii riikkaidgaskasaš politihkas. Máŋggat riikkat leat juo gidden rájáid.
  Mannan vahkuloahpa áigge buot Suoma ja Ruošša rádjerasttildanbáikkiin ledje oktiibuot váili 17 000 johtti.

  Finland Russia
  Foto: Lauri Heino / AP
 • Sámi filmmat leat ožžon fuomášumi

  Nuortalaš filbmadahkki Katja Gauriloff ođđa filbmaprošeakta «Je'vida» lea vuoitán buoremus fikšuvdnafilbmaprošeavtta bálkkašumi Finnish Film Affair -dáhpáhusas Rakkautta- ja anarkiaa -festivála oktavuođas. Bálkkašumi sturrodat lea 3000 euro.

  Sunna Nousuniemi dokumeantafilbma «Boso mu ruovttoluotta» gis oaččui Moving People and Images -bálkkašumi Rakkautta- ja anarkiaa -festiválas. Bálkkašumi sturrodat lea 1000 euro.

  Boso mu ruovttoluotta, Sunna Nousuniemi
  Foto: Sunna Nousuniemi
 • Guovttis váldon gitta ja áššáiduhtton Oslo-báhčimiid oktavuođas

  Guokte albmá 30 ja 40 jagiin leaba ikte váldon gitta ja áššáiduhtton go navdet sudno oassálastán Oslo-báhčimiin geassemánu 25. beaivve, gos guokte olbmo goddo ja 21:s roasmmohuvve.

  Formálalaččat leaba soai áššáiduhtton searvamis terrordaguide.

  Nu čállá Oslo politiijaguovlu preassadieđáhusas.

  Albmás 40 jagiin lea somálalaš riikkavulošvuohta, ja albmás 30 jagiin lea ges norgga riikkavulošvuohta.