Motorferdselloven veier tyngst

Høyesterett har talt og forkaster anken til far og sønn som hevdet å ha sedvanerett da de brøt motorferdselsloven.

Finnmarksvidda

Motorferdselsloven veide i denne saka tyngre enn sedvaneretten. Illustrasjonsfoto.

Foto: Sindre Thoresen Lønnes / DNT

Far og sønn anket saka helt til Høyesterett, etter at de ble dømt i Lagmannsretten for å ha brutt motorferdselsloven i juni i 2013, da far kjørte med traktor fra Mollišjok til Iešjávri uten dispensasjon. For dette ble han dømt til å betale en 15.000 kroners bot.

Samme dag fløy sønnen med sjøfly til iešjávri, også dette i strid med motorferdselsloven. Han ble dømt til å betale en 10.000 kroners bot for denne lovovertredelsen.

Frikjent så dømt

Først ble far frikjent i Indre-Finnmark tingrett, som i sin beslutning vektla sedvaneretten

Les mer om dette her: Sedvanerett foran motorferdselsloven

Senere anket påtalemyndigheten denne beslutningen. Anken førte frem i Lagmannsretten, som dømte både far og sønn for lovovertredelser i strid med motorferdselsloven.

Les også: Far og sønn tapte i lagmannsretten

Nå står altså dommen fra Lagmannsretten, der både far og sønn bøtelegges for brudd på to av motorferdselslovens paragrafer.

Alt om Høyesteretts beslutning kan leses her .