Hjertesaker Sørsamisk - Váibmoáššit Lullisámi

BJØRN THOMAS ÅHREN, NSR

Hjertesakene:

Bedre vilkårene for reindriftsnæringen: Å bedre vilkårene for reindrifta er en omfattende oppgave som innebærer å jobbe for en bærekraftig rovdyrpolitikk på tvers av landegrensene, jobbe for at reindrifta ikke mister arealer og at man legger til rette for at barn kan vokse opp i reindrifta og ha en fremtid i drifta.

Styrke samiske institusjoner: Det er viktig at man styrker de samiske institusjonene, at det finnes folk som har sin arbeidsoppgave å jobbe for det samiske samfunnet. Vi klarer ikke å bygge det samiske samfunnet kun med dugnad.

Styrke samisk fjernundervisning: Sørsamisk fjernundervisningen må bevares og utvikles med forankring i sørsamiske kompetansemiljøer, slik at den enkelte elev gis reell mulighet til utvikling av eget språk, kultur og identitet.

Forskjell mot andre/egne styrker:

• Arbeidet som aktiv reindriftsutøver – godt kjent med reindriftas utfordringer og behov
• Utdannet forsker – godt kjent med å analysere andre forskeres arbeid
• Arbeidet som samisk næringskonsulent – godt kjent med utfordringer og behov for øvrig samisk næringsvirksomhet
• Arbeider som leder i kommunal forvaltning – godt kjent med hvordan kommunal virksomhet prioriteres

ELLINOR MARITA JÅMA, ÅARJEL-SAEMIEJ-GÏELH

ÅaSGs hjertesaker:
Fremtiden for reindrifta, både i forhold til de store utfordringer med rovdyr, men ikke minst arealinngrep som vinn og vannkraft, gruver, hytter osv.
Oppnevning av representanter i f.eks. nasjonalparkstyrer, roviltnemder osv. skal velges ut fra kompetanse og kunnskap, ikke partitilhørighet!

Opprettholde og styrke sameskolene og grendeskoler som har samisktilbud.
Få opprettet flere samiske barnehager.
Styrke hospiteringsordningene.

Styrke tilbudet til SANKS.
Tilrettelegging for en verdig alderdom for samiske eldre.
Samisk språk og kultur inn i hele utdanningsløpet (fra bhg til høyere utd)

Den største forskjellen er at vi tenker helhetlig for vårt område, og ikke partitilhørighet. Vi er så få i området at alle må med. Vi vil ha med de engasjerte, kunnskapsrike og kompetente på laget uavhengig av hvilken hatt de har på seg!

JOHN KAPPFJELL, ARBEIDERPARTIET/BARGIIDBELLODAT

1. SRU II bør behandles i kommende periode.
2. Nordisk samekonvensjon bør ratifiseres, slik at det blir ens lover i de nordiske landene.
3. Sametingets valgmanntall endres slik at samer av samisk avstamming og ektefeller kan melde seg inn i manntallet. Tilhørighet og frihet, er viktig også for samer i det samiske samfunn. Assimileringspolitikken kan ikke fortsettes med en segregeringspolitikk fra det samiske samfunn (Sametinget).

STIG BJARNE HAUGEN, SENTERPARTIET/GUOVDDÁŠBELLODAT

Hjertesaker for meg i valgkrets 6:

Stopp statlige dyremassakrer!
Nordlandsbanen er i dag dessverre et eksempel på forskjellsbehandling av landsdeler og et system som ikke evner å stoppe noe som åpenbart er riv ruskende galt! Mens jernbanen i andre deler av landet har gjerder langs linja og egne overganger for viltpasseringer mangler vi dette langs store deler av linja. Siden 2007 er godt over 4000 dyr påkjørt mellom Trondheim og Bodø, og tallet øker. Drepte dyr er for det meste rein og elg, men også hund, sau, geit, rådyr, hjort, ku, hest, ørn og rev tas av toget. Mattilsynet tar intet ansvar, og lokførerne får ikke lenger ha våpen om bord for å avlive skadde dyr på stedet. Reineiere har flere ganger mistet store deler av flokken, både med økonomisk tap og med de lidelsene det er å se flere titalls rein ligge strødd i småbiter langs linja. Her må jernbaneverket tvinges til å ta sitt ansvar og gjerde langs linja, slik som i andre deler av landet.

En anstendig rovdyrpolitikk!
Dagens rovdyrpolitikk har feilet! Dagens praksis er ei praksis et brudd på ILO-konvensjonen og Fns urfolksdeklarasjon, der samiske rettigheter ikke tas hensyn til! Skadedyr tas ikke ut i beiteområder før etter at skaden har skjedd, og eierne av beitedyrene har funnet kadavre og halvdøde dyr. Selv da er det en lang prosess å få tatt ut skadedyr. Det defineres områder for beiting, og det defineres områder for rovdyr. Ettersom det ikke hjelper å fortelle rovdyra hvor deres områder er, må forvaltningen evne å ta ut dyr i kjerneområder for beiting før skaden skjer. Permanente fellingstillatelser i slike områder er en mulig løsning på dette. Vi ønsker ikke å utrydde rovdyrene, vi ønsker å ta ut dyr som vandrer ut av kjerneområdene som er fastlagt!

Sørsamisk språk
Sørsamisk er et språk i fare! Den sørsamiske befolkningen er svært spredt, og det er mange som har mistet sitt språk. Jeg er selv en av dem. I dag er tilbudet om opplæring svært varierende. Det hjelper lite med en rettighet til opplæring allerede fra barnehagen når det ikke er nok førskolelærere og lærere som kan språket. Det må derfor sikres nok studieplasser i sørsamisk, og sørsamisk språk og kultur må også inn som en større del av ordinær lærerutdanning. Etter- og videreutdanning må også styrkes, og støttes økonomisk!

Forskjellen på meg og mine konkurrenter er egentlig at jeg står på en liste for et parti med bedre politikk!