Hjertesaker - Váibmoáššit Gáisi

AUD MARTHINSEN, FREMSKRITTSPARTIET/OVDDÁDUSBELLODAT

Min og FrPs hjertesak er å få lagt ned Sametinget.

Den største forskjellen mellom Frp og de andre er vår hjertesak!

SVEIN LEIROS, SENTERPARTIET/GUOVDDÁŠBELLODAT

Mine hjertesaker for sametingsvalget er følgende.

– Rovdyrproblematikken. Slik at det blir levelig for næringene
– Det frivillige arbeidet i lokalsamfunnet, festivaler, kulturarr. m.m. Disse tingene gjør at ethvert lokal samfunn lever.
– Fiskeri (Se Sp sitt program)
– Samisk språk og kultur, styrke opplæring og kursing i lokalt.
– Kulturbasert reiseliv
– og sist med ikke minst synliggjøre den sjøsamiske kulturen.

LARS ODDMUND SANDVIK, ÁRJA

Jeg brenner for å styrke samiskopplæringen for samiske barn og unge, og alle andre som ønsker slik opplæring. Jeg synes det er viktig med møteplasser som synliggjør samisk språk og kultur også i byene. Derfor mener jeg det bør etableres flere samiske møteplasser som er med på å styrke
bysamenes samiske identitet.

Den største forskjellen er at Árja har en politikk som hegner om samiske verdier, politikken vår baserer seg på et grunnsyn om at det samiske folket best styres av samiske partier og lister. Vi har en tydelig politikk som er til beste for samiske barn og unge, familier, eldre, bygde- og bysamer. Mens de andre partiene i valgkretsen er toppstyrt fra partiets sentralstyre og må følge det valgprogrammet som er bestemt sentralt – hvor de samiske interessene ikke nødvendigvis får gjennomslag. Dette medfører igjen til en politikk som ikke nødvendigvis ivaretar det samiske folks kultur, våre felles verdier, grunnsyn og vår historiske tilknytning til arktiske områder. Det gjør Árja! Árja har fokus på samiske verdier i samepolitikken.

LISA KATRINE MO, ARBEIDERPARTIET/BARGIIDBELLODAT

Jeg er 21 år gammel og er vokst opp i bygda Manndalen i Kåfjord kommune. Jeg vil si at jeg er av en yngre generasjon som har vært gjennom opplæring for å lære samisk, både i barnehage, grunnskole og videregående skole. Og jeg vet at den opplæringen bør bli bedre. Er også vokst opp i et område med både jordbruk og reindrift, og jeg vet hva disse næringene sliter med.

Mine hjertesaker er samisk språk, og en rovviltpolitikk som sikrer bærekraftig og sterkt jordbruk og reindrift.

For meg er det viktig at vi skal kunne sikre den samiske befolkningen samisk opplæring med god kvalitet og innhold både i barnehage og skole. Vi er nødt til og utdanne flere barnehagelærere og lærer slik at vi sikrer det. Jeg vil også jobbe for å styrke språksentrene, de gjør et utrulig viktig arbeid i forhold til å ivareta samiske dialekter og tradisjoner. De sikrer også at den voksne befolkningen får mulighet til å lære seg samisk i sitt nærområde. Om de samiske språkene skulle forsvinner mister man store deler av den samiske kulturen både i forhold til identitet, kulturelle uttrykk og fellesskap

Vi er også nødt til å jobbe for at det skal være en rovviltpolitikk som sikrer bærekraftig og sterkt jordbruk og reindrift. I dag sliter mange bønder og reindriftsutøvere med høye tapstall. Vi er nødt til at rovviltforvaltningen er i samsvar med vedtatte bestandsmål. Kalvingsområder for rein og beiteområder for sau og rein må beskyttes. Det bør gis fellingstillatelse umiddelbart når beitenæringen registrerer at det er kommet rovdyr inn i et beite/kalvingsområde.

IRENE SEGELVIK, HØYRE/OLGEŠ

Høyres hjertesaker i Gáisi:

Samisk språk:
Som slektning av Anders Larsen som var forfatter, sjøsamisk lærer, redaktør, forfatter og forsker er jeg levende engasjert i det samiske språket og ivaretagelse av samisk språk. Høyre vil derfor går inn for at man skal tilby elever i norsk skole muligheten til å velge et samisk språk i stedet for sidemål.
Jeg ble fratatt mitt morsmål samisk pga. fornorskningspolitikken. Min far snakket samisk til han begynte på skolen og ble tvungen til å snakke norsk.
Høyre går inn for samisk språksenter i Tromsø. Høyre vil utvikle de samiske språksentrene og styrke utviklingen av samisk språk i barnehager, skolefritidsordning, grunnskoler, videregående- og høyskoler. Høyre vil ha samarbeid med næringslivet for å synliggjøre det samiske språket spesielt knyttet opp mot turistnæringen.

Samisk råd:
Høyre vurdere samisk(e) råd i Gáisi valgkrets som kan ivareta samers interesser, dette for å ha nærhet til lokalsamfunnene og bidra til å fremme samisk språk og kultur.

Samisk skolefritidsordning:
Høyre vil arbeide for å utvide samiske skolefritidsordninger i Gáisi. Høyre ser på det som like viktig som det å kunne gå i samisk barnehage/skole.

Samisk kulturhus/samisk møteplass i Tromsø by – Gáisi
I h.h.t. samarbeidsavtalen som Høyre har inngått med Sametinget er at det skal legges til rette for en permanent samisk møteplass i Tromsø by.
Den samiske møteplassen kan like gjerne være et samisk kulturhus. Tromsø by har mange samer og det vil derfor være realistisk og plassere det i Tromsø.
Høyre vil også i sin valgkamp bruke avtalen som er inngått mellom Tromsø kommune/Høyre og Sametinget. Denne avtale viser at Høyre virkelig og oppriktig er opptatt av samepolitikk.
Høyres program er godt samepolitisk verk og virkelig verd og lese inngående. Vi står foran et spennende valg både i forhold til stortingsvalget og sametingsvalget. Det er derfor viktig at Høyre synliggjør sin politikk slik at Høyre får inn flere representanter inn på Sametinget for å kunne synliggjøre sin politikk innad på Sametinget.
Høyre er opptatt av ivaretagelse av samiske næringsinteresser, kultur og språk. Høyre er også opptatt av og synliggjøre hva bevilgninger til Sametinget brukes til – dvs. meroffentlighet. Dette vil skape en mer holdningsendring til Sametinget.
Annet er eks. konsultasjonsavtaler som Høyre er opptatt av.
Forskjellen mellom Høyre og våre fremste konkurrenter er at Høyre er konkret på hva som er viktige satsingsområder. Det er språk, historie, kultur og næring. Høyre har klare satsingsområder og hovedtyngden er lovpålagte oppgaver. Med Høyre på Sametinget er det vår politikk som gjelder. Høyre vil sette av mer penger for å kunne ivareta de lovpålagte oppgavene. Høyre er best på næringsutvikling.

HENRIK OLSEN, NSR

Hjertesak fra 1. kandidaten er
– Oppbygging av sterke samiske lokalsamfunn der det samiske er sentralt innen skole, kulturliv og næringsliv
– Ivaretaking av grendeskolene og de samiske ressursskolene som er viktige organ for styrking av samiske språk, kultur og identitet hos barn og unge.
– Styrking av de samisk kunst- og kulturinstitusjonene og sikre deres rette til kunstneriske uavhengighet

Saker der vi skiller oss fra andre partier, basert på mer lokal og generell politisk vurdering:
NSR er det eneste reelle alternativet til dagens Arbeiderpartistyrte Sameting. Sametinget har de senere årene ikke maktet å være tydelige overfor sentralmakta i Oslo, og man har ikke maktet å være en viktig premissleverandør i samfunnsutviklingen her i nord. Dessuten virker det som om Sametingets omdømme har sunket under Aps styre. Det vil NSR gjøre noe med.

Ap og Árja (dagens sametingsråd) vil styre de samiske kunst- og kulturinstitusjonene. NSR er uenig i dette, og vil i stedet sikre deres rett til kunstnerisk uavhengighet.
Vi må være bevisste på hvilken rolle politikken og politikerne skal ha i kulturarbeidet. Man hadde ikke fått til Riddu Riđđu, Samisk musikkfestival i Kautokeino eller Alta Sami Festival uten et veldig sterkt lokalt engasjement. Det er dette lokale engasjementet som må være drivkraften bak de samiske kulturinstitusjonene. Sametinget skal legge til rette, men ikke styre, i motsetning til hva dagens sametingsrådet mener.

Et tredje område NSR skiller seg tydelig ut er i språkpolitikken. NSR ønsker en revidering av det samiske språkforvaltningsområdet, men ikke legge det ned slik dagens sametingsråd ønsker. Jeg er redd for konsekvensene dersom språkforvaltningsområdet legges ned. Vi skal heller føre mer tilsyn og opprette et samisk språkombud. Vi skal være flinkere til å premiere de som virkelig gjør det viktige arbeidet i lokalsamfunnene. Språksentrene for eksempel har gjort et kjempeviktig arbeid. Vi skal bort fra prosjektfinansiering og over på fast driftsstøtte slik at det blir mulig å planlegge over lang tid. Det er noe Sametinget kan få til i dag. Det har Sametinget myndighet og ressurser til.