Her vil fylkesmannen dele kommunen

Fylkesmannen dropper de mest ytterliggående forslagene når de foreslår hvor Tysfjord bør deles. Det legges også vekt på det samiske.

Fylkesmannens forslag

Fylkesmannen i Nordland har mandag bestemt seg hvor grensa bør gå når Tysfjord kommune skal deles 1. januar 2020.

Halve kommunen skal slås sammen med Hamarøy, mens den andre halvdeles slås sammen med Narvik og Ballangen.

De har tegnet alle alternativene på et kart:

PowerPoint-presentasjon
Foto: Fylkesmannen i Nordland

I et brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet skriver Fylkesmannen i Nordland at de etter en helhetsvurdering tilrår to alternativer i prioritert rekkefølge:

1. Alternativ B – Grunnkretser/Mannfjordneset følger dagens deling av kommunen mellom nord og sør med hensyn til grunnkretser for skolekrets, valgkrets og kirkesogn og gir også uttrykk for historisk tilknytning mellom nord- og sørsiden av fjorden. Alternativet vil i liten grad medføre at eiendommer deles av kommunegrensen og er også det som har fått bredest støtte i forbindelse med høringen. Forslaget medfører en arealfordeling på 57% til nye Narvik og 43% til nye Hamarøy.

2. Alternativ C – Innbyggerinitiativ Tysfjord Vest 2016 gir en mer lik arealfordeling. Særlig hvis en velger Alternativ C1 hvor Hulløy går til nye Narvik. Dette vi gi en arealfordeling på 54% til nye Hamarøy og 46% til nye Narvik. En slik deling vil sikre at fremtidige muligheter knyttet til areal og ressurser er fordelt likt. Innbyggerinitiativet fikk i 2016 underskrifter fra mer enn 50% av den stemmeberettigede befolkningen på Tysfjord sørvestside. Grensen i Mannfjord ligger nært opp til administrativ grense for reinbeitedistrikt litt lengre sør i Mannfjordbotten. Sametinget har bedt om at det tas hensyn til reinbeitedistriktsgrensene fordi dette kan bidra til å forenkle drift og arealplanlegging.

Her kan du lese hele brevet.

Ferga fra Drag til Kjøpsvik

45 minutter reise med ferge skiller kommunens to største steder, Drag og Kjøpvik, som ligger på hver sin side av fjorden.

Foto: Malin Nygård Solberg

Samisk kjerneområde

Fylkesmannen dropper de mest ytterliggående alternativene, og legger vekt på det samiske:

– Fylkesmannen fraråder det sydligste Alternativ A - Hellmofjorden og det nordligste Alternativet E - Indre Tysfjord. Begge gir en forholdsvis skjev arealfordeling. Hellmofjorden er historisk kjerneområde for den lulesamiske befolkningen i Tysfjord og bør derfor i sin helhet høre til nye Hamarøy kommune.

Endelig avgjørelse vil bli fastsatt av departementet og Kongen i statsråd.

Korte nyheter

 • Mange og store arrangement tross pandemi

  Et stort antall arrangører har gått sammen for å feire samenes nasjonaldag. Vesterålen og omegn samiske forening har sammen med en rekke andre aktører i og rundt Kabelvåg satt sammen et rikholdig program for dagen i Kabelvåg i Lofoten. Fauske har også et rikholdig program, som varer i nesten to uker. Den starter med konsert med Rolffa 27. januar. I Hamarøy er de i gang med innspilling av en digital feiring, slik som den suksessrike, digitale feiringen i fjor.

 • Kommunestyremøtet tolket ikke fra samisk - nå beklager de

  En kommunestyrerepresentant i Hamarøy kommune holdt et innlegg på lulesamisk i kommunestyremøtet den 30. november i fjor. Innlegget ble ikke tolket til norsk, og møtelederne passerte det i stillhet, til tross for at en stor del av representantene ikke behersker samisk.

  En privatperson klaget inn hendelsen til Statsforvalteren i Nordland i etterkant av møtet.

  Kommunen har bekreftet i en redegjørelse til Statsforvalteren at det ikke ble tolket fra samisk til norsk. I redegjørelsen beklager de samtidig for hendelsen, skriver NordSalten avis (betalingsmur).

  – Det er svært krevende å få tak i tolk, og i dette tilfellet fikk vi ikke kontakt med noen av våre tolkere. Dette beklager kommunen sterkt og vi har gjort grep slik at dette ikke gjentar seg, skriver kommunedirektør Odd-Børge Pedersen til Statsforvalteren i Nordland.

  Ved neste kommunestyremøte hadde kommunen anskaffet en interaktiv tolketjeneste, i følge Pedersen. Tjenesten vil også være på plass for fremtiden.

  Kommunestyremøte Hábmera suohkan - Hamarøy kommune 30. november 2021
  Foto: skjermdump 03.12.21
 • – Dehálaš eastadit iešsorbmemiid

  Sámediggeráđđi juolluda 300.000 kr Finnmárkku buohccivissui /SÁNAG:i. Doarjja galgá geavahuvvot heivehit kurssa iešsorbmeneastadeami birra «Áicil iešsorbmenjurdagiidda» sámi kontekstii.

  Prošeavtta ulbmil lea eastadit iešsorbmemiid sámi guovlluin, gelbbolašvuođa loktema bokte álbmogis, dasa ahte áicat ja jearrat iešsorbmenjurdagiid birra, kursemis álbmoga šaddat dihtomielalažžan iešsorbmenjurdagiidda, ja maid oažžut máhtu movt viidáset háhkat dárbbašlaš veahki. Nu čállá Sámediggi preassadieđáhusas.

  – Sámedikki mielas lea dehálaš eastadanbarggu doaimmahit dán suorggis, muhto váilot reaiddut maid sáhttá geavahit eastadanbarggus. Kurssa heiveheapmi «Áicil iešsorbmenjurdagiidda» lea maid okta evttohuvvon doaibmabijuin Norgga, Ruoŧa ja Suoma iešsorbmeneastadanplánas sápmelaččaid gaskkas, dadjá sámediggeráđđi Runar Myrnes Balto.

  Runar Myrnes Balto
  Foto: June Grønnvoll Bjørnback / NRK