Her er det samiske språkutvalgets forslag

Blir du tatt på fersk gjerning av politiet, skal du der og da kunne forlange å bli avhørt på samisk – uansett hvor i Norge. Det er ett av forslagene fra det samiske språkutvalget.

Offentlig utvalg for samiske språk

OFFENTLIGGJØR UTREDNING: Det samiske språkutvalget består av Elin Fjellheim (f.v.), Jon Todal, Bård Magne Pedersen (leder), Liss-Ellen Ramstad (sekretær), Jens Johan Hjort, Frøydis Nilsen og Finn-Arne Schanche Selfors (nestleder). Fotografert ved en tidligere anledning.

Foto: Utvalget

– Utvalget har tatt i betraktning at avhør i dag er ment å skje «på stedet» for hendelsen. Dette vil kunne begrense muligheten for å bli avhørt på samisk.

– Utvalget foreslår at retten til å snakke samiske språk under avhør skal gjelde i hele landet – og skal gjelde der tjenestehandlingen finner sted, herunder avhør på stedet.

Dersom tjenestepersonen ikke behersker det aktuelle samiske språket, må det legges til rette for avhør via fjerntolk.

Slik lyder et av flere forslag fra det regjeringsoppnevnte samiske språkutvalgets utredning, som nå er offentliggjort og overlevert Jan Tore Sanner.

Vil opprette «språkbevaringskommuner»

Jan Tore Sanner forteller om kommunereformen

MOTTAR FORSLAGENE: Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) får i dag språkutvalgets utredningsrapport i hende i Trondheim.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Utvalget vil justere på ordningen omkring det samiske språkforvaltningsområdet (se faktaboks lenger ned).

Her foreslår utvalget å innføre forskjellige regler for ulike kommuner.

Dette innebærer at Kautokeino, Karasjok, Nesseby og Tana blir såkalte «språkbevaringskommuner».

– Dette er kommuner som har tilstrekkelig samiskspråklig kompetanse til at det aktuelle samiske språket er et komplett og samfunnsbærende språk, skriver utvalget.

Andre kommuner som i dag er medlemmer av språkforvaltningsområdet, slik som eksempelvis Porsanger, Kåfjord, Tysfjord, og Snåsa, bør anses som såkalte «språkvitaliseringskommuner».

Barnehager og skoler

Kriteriet i dag for at samisk som språkfag skal bli tilbudt skoleelever i kommuner som ikke er en del av det samiske språkforvaltningsområdet, er at minst ti elever krever det.

Men språkutvalget foreslår at minstekravet reduseres til tre elever.

Utvalget foreslår også at alle kommuner i Norge skal ha plikt til å tilby et samiskspråklig barnehagetilbud, dersom foreldrene ønsker det.

Samisk som første- eller andrespråk må for øvrig bli obligatorisk i Kautokeino, Karasjok, Nesseby og Tana mener utvalget, som også foreslår å lovfeste pasienters rett til å benytte samisk i kontakt med helse- og omsorgspersonell i hele landet.

– Bestemmelsen er særlig aktuell for personer som i liten grad behersker norsk, skriver utvalget.

Vil opprette språkråd

Språkutvalget ønsker å hindre at de samiske språkene utvikler seg i forskjellige retninger i Norge, Finland og Sverige.

– Utvalget foreslår derfor en hjemmel i Sameloven om at Sametingets arbeid for samiske språk i Norge helt eller delvis kan overføres til et internasjonalt fellessamisk organ.

– Sametinget i Norge bør ikke normere nye ord uten at dette skjer i samarbeid med sametingene i Sverige og Finland. Utvalget foreslår at Sametinget i Norge oppretter et samisk språkråd, som skal være det norske Sametingets bidrag i språksamarbeidet.

Utvalget vil fremheve at et godt samiskspråklig barnehagetilbud med overgang til samiskspråklig skole er det viktigste enkelttiltaket for bevaring og vitalisering av de samiske språkene.

Fra det samiske språkutvalgets utredning

Stor usikkerhet til kostnader

Fra språkutvalgets side erkjenner man at det har vært utfordrende å utrede økonomiske og administrative konsekvenser, på grunn av mangelfullt statistikkgrunnlag.

– Utvalget vil derfor påpeke at det for flere av tiltakene er stor usikkerhet knyttet til kostnadsanslagene.

– Disse tiltakene krever videre analyser og utredning, skriver utvalget.

  • Les alle punktene i detalj i boksen nedenfor (klikk på nedoverpilen):