Hopp til innhold

Ingen reell økning i bevilgningene til samiske formål

Prisstigning på fire prosent vil spise opp hele økningen som samiske formål får i statsbudsjettet for 2017.

Norsk og samisk flagg utenfor Stortinget

OFFENTLIGGJORT: Statsbudsjettet ble lagt frem i Stortinget i dag.

Foto: Kallestad, Gorm / Scanpix

Siv Jensen Sametinget

MINDRE ENN FORVENTET: Finansminister Siv Jensen øker det totale budsjettet til Sametinget med 5,9 prosent, langt mindre enn hva Sametinget selv forventer.

Foto: NRK

Statsbudsjettforslaget for 2017 bevilger 955.5 millioner kroner til samiske formål, en økning på fire prosent fra fjoråret da budsjettet lå på 918.1 millioner kroner.

Med prisstigning på fire prosent, slik det har vært det siste året (ekstern lenke), vil det spise opp hele økningen.

Men politikerne legger imidlertid opp til noe lavere prisvekst neste år, mellom 2,1 og 3,0 prosent.

Samlet totale bevilgninger til samiske formål øker med 37.3 millioner kroner hvorav 25.5 millioner av disse blir bevilget til sametinget, en 5.8 prosent budsjettøkning.

Samisk høgskole: 83,9 millioner

Bevilgningen dekker også Senter for samisk i opplæringen. Samisk høgskole utfører enkelte oppgaver på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Bevilgningen skal benyttes til drift av Faglig analysegruppe for samisk statistikk og Samiske veivisere.

Som følge av at pilotprosjektet Samisk tradisjonell kunnskap – Árbediehtu ble avsluttet i 2016, er det foreslått å overføre 1,6 mill. kroner av bevilgingen fra Samisk høgskole til Sametinget. Det foreslås dermed en bevilgning på 4 mill. kroner til Samisk høgskole i 2016.

Språkprosjektet Divvun: 6,9 millioner

Moderne språkteknologi er en forutsetning for at samiske språk skal kunne overleve som bruksspråk i dagens samfunn. I 2015 har Divvun lansert et tekst-til-talesystem for nordsamisk, som gjør det mulig å få lest opp nordsamisk tekst fra en datamaskin.

Programmet vil gjøre det enklere for samiske språkbrukere å skrive på samisk og dermed gi samiskspråklige brukere de samme teknologiske muligheter som norske språkbrukere har. I tillegg har Divvun jobbet videre med blant annet samisk tastatur for mobil og nettbrett.

Internasjonalt samisk filminstitutt (ISFI): 4,5 millioner

Det foreslås en økning på 0,5 mill. kroner til ISFI i 2017. Økningen kan brukes både til drift av ISFI og bevilgninger til samiske audiovisuelle produksjoner. Formålet er å sikre ISFI en bedre driftssituasjon, slik at de kan videreføre og styrke satsingen på produksjon og formidling av samiske audiovisuelle produksjoner.

Samiske aviser: 27,5 millioner

Under denne posten gis det tilskudd til produksjon av samiske aviser og tilskudd til produksjon av avissider på lulesamisk og sørsamisk. Ordningen er regulert i forskrift fastsatt av Kulturdepartementet, og midlene fordeles av Medietilsynet.

Oversikt over bevilgninger til samiske formål

Oversikt over bevilgninger til samiske formål

Oversikt over bevilgninger til samiske formål. Tallene er angitt i 1000 kroner.

Foto: Regjeringen.no / NRK

Budsjett for Sametinget 2017

Budsjett for sametinget 2017.

Oversikt over budsjettet for sametinget 2017. Tallene er angitt i 1000 kroner.

Foto: Regjeringen.no / NRK

Korte nyheter

 • Leat soabadan stáhtabušeahtta šiehtadallamiin

  Sosialisttalaš gurutbellodat ja ráđđehusbellodagat leat soabadan das man ollu ruđaid geavahit boahtte jagi stáhtabušeahtas, ja makkár doaimmaide vuoruhit ruđaid. Nu duođaštit bellodagaid ovddasteaddjit NRK:ii. Bellodagat almmuhit šiehtadusa otne eahkedis.

  Budsjettforhandlinger
  Foto: Terje Bendiksby / NTB
 • Fikk ikke svar hos statsministeren om OEDs troverdighet

  Hilde Marie Gaebpie Danielsen (SV) stilte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) spørsmål i Stortingets skriftlige spørretime om Olje- og energidepartementets (OED) troverdighet i oppfølgingen av Høyesterett dom i Fosen-saken.

  OED er satt til å følge opp Fosendommen og menneskerettighetsbruddet som pågår ovenfor samene på Fosen. OED var også departementet som fattet det ugyldige vedtaket. Det er vanskelig å ha tiltro til at det samme departementet som fattet et vedtak i strid med menneskerettighetene, som ble dømt i høyesterett kommer til å foreta en uavhengig oppfølging av høyesterettsdommen. Har statsministeren vurdert å la et annet departement overta ansvaret, hvis ikke, hvorfor ikke?

  Statsministeren valgte å ikke svare på spørsmålet selv. I stedet svarte olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

  – Det er ikke uvanlig at et departement eller annet forvaltningsorgan som behandler en sak, kan ha behandlet den samme saken i en tidligere sammenheng. Den klare hovedregelen i norsk forvaltningsrett er at et organs tidligere befatning med et sakskompleks ikke vil være til hinder for at samme organ behandler saken på nytt, eksempelvis i en omgjøringsprosess, svarte Aasland.

  Hilde Marie Gaebpie Danielsen
  Foto: Mette Ballovara / NRK
 • Stádabušeahtta soaitá gárvvis

  Dál orrot boahtimen ovttaoaivilii boahtte jagi stádabušeahtas. Sosialisttalaš Gurutbellodat ja ráđđehusbellodagat Bargiidbellodat ja Guovddášbellodat leat šiehtadallan stádabušeahtas. Muhto SG šiehtadallanjođiheaddji, Torgeir Knag Fylkesnes, dadjá NRK:i ahte leat ain áššit mat eai leat čovdojuvvon. Bealit deaivvadit otne Stádaministara kantuvrras, maŋŋel go guhká ikte šiehttadalle. Mihttu lea geargat bušeahttadebáhtain Stuoradikkis duorastaga. Ja šiehtadus sáhttá presenterejuvvot beaivvi mielde.

  SV, Ap og Sp fortsatte forhandlingene om statsbudsjettet for 2023 søndag
  Foto: NRK