Hopp til innhold

Henrik Kolstrøm – 2. kandidat for Samenes Folkeforbund i Gáisi valgkrets

NRK Sápmi og Ávvir har bedt om at listetoppene i hvert parti, som stiller til sametingsvalget 2017, svarer på noen spørsmål om seg selv. Her er én av kandidatene:

Valgsedler til sametingsvalget i Sverige
Foto: Marie-Louise Niia / Sameradion & SVT Sápmi

Valgkrets/válgabiire: Gáisi
Parti/bellodat: Samenes folkeforbund. Sámiid álbmotlihttu.
Navn/namma: Henrik Kolstrøm
Alder/ahki: 60
Sivilstand/siviiladilli: Gift. Náitalan.

Interesser

Hvilke hobbyer har du?

Jakt (elgjakt) og fiske.

Hva er det største du har opplevd i livet?

Å bli far og bestefar

Hva gjør du når du skal koble av?

Tar med kaffekjelen og fiske stanga ...

Hvem er ditt største forbilde og hvorfor?

Har ingen store forbilder

Jobb og studier

Utdanning fra Hesseng Videregående frisørlinja og Lærerhøyskolen i Tromsø.

Jobber for tiden som lærer i grunnskolen i Tana. Ansatt som setterektor, kontaktlærer. Går over i ny stilling til fra 1. August, 50 % Inspektør og 50 % undervisning ved Tana bru Skole

Har svennebrev i herre frisørfrisørfaget, jobbet som frisør i 19 år

Har også jobbet som kran og truckfører, har sertifikat for travers, tårn og mobilkran, på Sterkoder Mekaniske i Kristiansund.

Morsmål/språk

Norsk. Forstår ikke samisk.

Politisk bakgrunn

Har vært i Samenes Folkeforbund siden 2004

Hjertesaker

Hvilke saker vil du fokusere på?

Ingen spesielle, har tidligere uttalt meg om at samisk må inn som obligatorisk fag i grunnskolen.

Hva mener du er den største utfordringen sametinget må løse i kommende periode?

Kandidaten har ikke svart.

Forklar hvorfor/hvorfor ikke mineral- og gruvebedrifter skal få lov til å opprette og starte med drift i samiske områder?

Gruvedrift er greit dersom alle parter, yrkesutøvere, innen området (reindrift, fiskeri) er med i konsultasjoner og det ikke fører til store forurensninger som for eksempel sjødeponi ...

Forklar om du syns at dagens reindriftspolitikk fungerer eller ikke. Hva blir den viktigste saken i forhold til reindriftspolitikken i kommende periode?

Reindrifta må fortsatt ha levelige vilkår for og drive sin næring, bærekraftig.

Jordbruk, hva kan Sametinget bidra med til å sikre at unge kan fortsette med/ etablere seg i næringen?

Kandidaten har ikke svart.

Hva er den største utfordringen fiskerinæringen står overfor i Sápmi? Hvordan kan sametinget bidra til at også de mindre utøverne kan livnære seg med fiske?

Fisken tilhører folket som bebor kysten, likeverd for alle, leveringsplikt til landanlegg slik at vi opprettholder bosettingen og arbeidsplassene er viktig. Kvoter til nye etablerere på mindre båter, ta kvotene fra for eksempel Røkke som sa at de ville opprettholde leveringsplikten, eller levere tilbake kvotene ...

All nyetablering av oppdrett må enten inn i lukkede anlegg eller landbaserte.

De samiske språk, hvordan bør sametinget tilrettelegge for at de styrkes i kommende periode?

Samisk inn som obligatorisk fag i grunnskolen i de tre nordligste fylkene.

Bedre læremidler til alle skoler.

Hvilke nye arbeidsplasser er viktige å satse på i kommende periode?

Kandidaten har ikke svart.

Hvilken sak har berørt deg mest hittil og hvorfor?

Kandidaten har ikke svart.

Sámegillii:

Beroštumit

Makkár astoáigedoaimmat leat dus?

Ealgabivdu ja oaggun.

Mii lea dat stuorámus maid leat vásihan eallimis?

Šaddat áhččin ja áddján.

Maid dagat go áiggut vuoiŋŋastit?

Válddán mielde gáfegievnni ja oaggunstákku.

Gii lea du stuorámus ovdagovva ja manne?

Ii leat oktage erenoamáš.

Bargu ja oahppu

Oahppu Hesseng joatkkaskuvlla vuoktačuohppilinjjás ja oahpaheaddjeallaskuvllas Romssas. Dál barggan Deanu vuođđoskuvlla oahpaheaddjin. Lean ovdal bargan 19 jagi vuoktačuohppin, lean maid bargan krána- ja truckavuoddjin.

Eatnigiella/giella

Dárogiella.

Politihkkalaš duogáš

Sámiid Álbmotlihtus leamaš 2004 rájes.

Váibmoáššit

Makkár áššiide áiggut bidjat fokusa?

Ii makkár ge erenoamáš, lean ovdal dadjan ahte sámegiella ferte geatnegahtton fágan šaddat vuođđoskuvllas.

Mii lea du mielas eanemus hástaleaddjin maid Sámediggi ferte čoavdit čuovvovaš áigodagas?

Evttohas ii leat vástidan.

Čilge manne/ manne eai galggaše minerála- ja ruvkefitnodagat oažžut lobi ásahit ja álggahit doaimmaid sámi guovlluin?

Ruvkedoaibma lea ortnegis jus buot bealit, guovllu fidnobargit boazodoalus ja guolástusas leat mielde konsultašuvnnain eai ge buvtte stuora nuoskkidemiid nu go ovdamearkka dihte mearravurken.

Čilge doaibmá go dálá boazodoallopolitihkka vai ii. Mii šaddá deháleamos ášši mii guoská boazodollui čuovvovaš áigodagas?

Boazodoalus fertejit ain ealihahtti eavttut vai sáhttet doaimmahit sin ealáhusa guoddevaččat.

Eanandoallu, movt sáhttá Sámediggi dahkat sihkkarastin dihte ahte nuorat sáhttet joatkit ealáhusas/ álgit ealáhussii?

Evttohus ii leat vástidan.

Mii lea dat stuorámus hástalus guolástusealáhusas Sámis? Maid sáhttá Sámediggi dahkat nu ahte dat unnimus doalut maid sáhttet birgejumi viežžat guolásteamis?

Guolli gullá olbmuide geat ásset riddoguovlluin. Dásseárvu buohkaide. Vuovdinbággu gádderusttegiidda vai mii doalahit ásaheami ja bargosajiid lea dehálaš dat. Eriid ođđa ásahuvvon unnit fatnasiidda, váldit eriid ovdamearkka dihte Røkkes gii dajai ahte son áigu doalahit vuovdinbákku, dahje máhcahit eriid. Visot ođđa álggaheamit guollebiepmahagain fertejit giddejuvvon rusttegiidda dahje gádderusttegiidda.

Sámegielat, movt berre Sámediggi láhčit dili nu ahte nannejuvvojit čuovvovaš áigodagas?

Sámegiella geatnegahtton fága vuođđoskuvllaide golmma davimus fylkkas. Buoret oahpponeavvut buot skuvllaide.

Makkár ođđa bargosajiid lea dehálaš vuoruhit čuovvovaš áigodagas?

Evttohus ii leat vástidan.

Guhte ášši lea čuohcan dutnje eanemusat ja manne?

Evttohus ii leat vástidan.

Korte nyheter

 • Julevsábme Melodi Grand Prixas

  Idet ásaduvvá guoktalåkvuostasj Melodi Grand Prix junior finálla, mij la musihkkagilpos nuoramusájda gassko gávtse ja lågenanvihtta jage. Dá jage oassálassti låge máná ja nuora ietjasij lávloj, akta dajs la gålmmålåkgålmmå jagák Ingebjørg Ájluovtas.

  Gehtjas Ođđasat.

  KeyArt mgpjr midlertidig
 • Sámedikki boraspireseminára

  Sámediggi lea lágidan guovtti beaivásaš boraspireseminára Gardermoenis, disdaga ja gaskavahkku dán vahkkus.
  Seminárain háliidit nannet gelbbolašvuođa boraspirehálddašeamis ja boraspirepolitihkas sámi guovlluin.

  Guldal Veiagesáddagis mii bođii ovdan semináras.

 • "Skattekiste" - en utstilling, et tilbakeblikk som også peker fremover

  I år feirer De Samiske Samlinger i Karasjok 50 år, og i den forbindelse åpner Samisk senter for samtidskunst utstillingen "Skattekiste". Utstillingen er et tilbakeblikk, men peker også fremover.

  Se mer på Ođđasat.

  "Skattekiste" - en utstilling, et tilbakeblikk som også peker fremover