Healsoegoerehtimmie Trööndelagesne

Daan våhkoen jih dah båatije våhkoeh datne maahtah SMSe jallh påaste åadtjodh, gusnie healsoegoerehtimmie Trøøndelagesne datnem bööredh healsoegyhtjelassh vaestiedidh.
Plassjen tjielten åvtehkedåaktere Anne Lajla Westerfjell Kalstad jeahta lea vihkeles almetjh goerehtimmiem svååredh. – Ibie daejrieh dan soe jijnjh magkeres healsoe åarjelsaemieh utnieh, daelie mijjieh vaestiedassh åadtjodh.