Har attestert fakturaer for titalls millioner uten tilstrekkelig kunnskap

Revisor reagerer på at ansatte attesterer fakturaer for titalls millioner kroner som de har liten eller ingen kunnskap om. – Ledelsens ansvar, sier økonomileder.

Tysfjord kommuneskilt

Tysfjord kommune har ikke kontroll på attestering av fakturaer.

Foto: Simon Piera Paulsen

«Gjennom samtaler med de ansatte ved servicetorget får vi opplyst at de generelt har liten eller ingen kunnskap om utgiften de attesterer på.»

Det skriver Tysfjord kommunes revisor, KomRev NORD, til kommunens kontrollutvalg.

«De ansatte opplyser videre at de har fått lite eller ingen opplæring i hva det innebærer å attestere fakturaer», skriver revisor Inge Johannesen i brevet.

Gransking

Tysfjord kommunes revisor har den seneste tiden gransket kommunens investeringsprosjekter på oppdrag av kommunestyret.

Granskingen har tidligere avdekket blant annet en forsvunnet perm, merforbruk i millionklassen, store mangler i dokumentasjon og ikke tilfredsstillende prosjektbeskrivelser.

I dette arbeidet har kommunens revisor nå funnet ut at kommunens servicetorg har attestert (gått god for) fakturaer for 39 millioner kroner, i løpet av året 2015, uten å nødvendeligvis vite hva de går god for.

En ordning som har vedvart i nærmere ti år.

– Alvorlig

Det reagerer revisoren på.

«KomRev NORD IKS ser alvorlig på denne saken, da vi mener at internkontrollen og arbeidsdelingen for attestasjon og anvisning ikke eksisterer i tilstrekkelig grad for disse fakturaene. Vi ber med dette om rådmannens vurdering av internkontrollen og arbeidsdelingen vedrørende attestasjon og anvisning på kommunens utgifter.»

Oddbjørn Nilsen

Rådmann Oddbjørn Nilsen stiller ikke til intervju, men henviser til økonomiavdelingen.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

NRK har forsøkt å få svar fra rådmann Oddbjørn Nilsen, som selv ikke vil svare på spørsmål, men henviser til økonomiavdelingen.

– Må ta på alvor

Økonomilederen er enig med revisjonen om at det kan være en svakhet i interkontrollen, og påpeker at kommunen nå jobber med å rette opp i svakheten.

– Det er noe vi må ta på alvor og vurdere. Saken har blitt tatt opp og er til vurdering i kommunens administrasjon, og er noe vi i ledergruppa må ta stilling til. Men vi har ikke tatt noen standpunkt enda, forklarer økonomileder Idar Kintel.

– Det er en ordning som har fått vedvart i en del år uten at noen har gjort noe med det. Når man ikke har vært klar over svakheten så har ordningen fått fortsatt.

Men en eventuell endring vil ta tid, påpeker Kintel.

– Det er snakk om en stor mengde fakturaer. Å omfordele arbeidsoppgavene fra servicetorget til der de hører hjemme vil ta tid, og er ikke gjort over natta.

Idar Kintel

Økonomileder Idar Kintel mener kommunen må ta revisoren på alvor.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Ledernes ansvar

Kintel understreker gjentatte ganger at ansvaret ikke ligger hos de ansatte.

– De ansatte i servicetorget har ingen skyld i dette og ingen ansvar. De har bare gjort det de er bedt om å gjøre. Brevet stiller ikke spørsmålstegn om de ansatte gjør en god jobb, men om systemet og internkontrollen er god nok, sier Kintel, og legger til:

– Ansvaret ligger hos ledergruppa i administrasjonen.

– Ingen økonomiske tap

Økonomilederen tviler på at kommunen har lidd noen økonomisk tap som følge av denne svakheten.

– Det at man attesterer for en vare som man ikke har direkte kjennskap til er jo en potensiell svakhet. Men varer som blir bestilt godkjennes av to personer, en som attesterer og en leder, før den betales. Så en eventuell feil vil fanges opp gjennom to ledd.