Vil forby utlendingers fiske på Finnmarksvidda

Fylkesordfører Runar Sjåstad i Finnmark vil ikke at utlendinger skal kunne fiske i fiskevann som ligger lenger enn fem kilometer fra hovedvegen.

Høst
Foto: Lien, Kyrre / SCANPIX

HØR: Fylkesordfører Runar Sjåstad om 5 km-sonen

HØR: FeFo styreleder Harald Larsen om 5 km-sonen

Han innser at det nye styret i Finnmarkseiendommen (FeFo) ikke er valgt for å ta omkamp om den såkalte "5 km-sonen. Men utfordrer likevel det nye styret å gå tilbake til denne tidligere ordningen som Statsskog hadde innført i Finnmark.

Da kunne utlendinger fiske bare i en sone på fem kilometer fra hver side av hovedvegen i fylket. Kun i spesielle tilfeller ble det gitt dispensasjon for utlendinger å fiske utenfor denne sonen.

Lokale reaksjoner

Runar Sjåstad

Fylkesordfører i Finnmark, Runar Sjåstad.

Foto: Thor Thrane / NRK

"5 km-sonen" ble opphevet da FeFo ble etablert.

Dette har skapt rekke reaksjoner fra lokalbefolkningen på grunn av at stadig flere utlendinger, spesielt finlendere, nå fisker i fiskevann som lokalbefolkningen tildligere har brukt.

Saka har vært oppe til behandling i FeFo i to runder. Men flertallet har ikke villet gjeninnføre den gamle ordningen, siste gang med styrelederens dobbelstemme. De hevder at det ville være lovstridig å opprettholde den gamle ordningen.

– Stortinget har skylda

Direktør i FeFo, Jon Meløy, mener at det ikke er FeFo som har fjernet ordningen, men Stortinget gjennom å vedta Finnmarksloven.

– Konkret skjedde dette ved at det samtidig med at Finnmarksloven ble vedtatt, ble det gjort endringer i Lakse- og innlandsfiskeloven som medførte at hjemmelen for 5 km-sonen falt bort. Dermed falt også forbudet mot utlendingers fiske utenfor 5 km-sonen automatisk bort, forklarte Meløy på et seminar i Alta.

Vil ufordre lovmakerne

Men fylkesordfører Runar Sjåstad er ikke særlig fornøyd med denne forklaringen.

– Jeg har tidligere ment og mener fortsatt det samme, at loven på dette punktet er såpass uklar.

Dessuten er Finnmarksloven en ny lov og styret i FeFo burde vært noe modigere og utfordret sentrale myndigheter. Ved å opprettholde 5 km-sonen, ville man ha tvunget sentrale lovmakere til å til vurdere lovligheten av vedtaket, sier Sjåstad.

Avviser ny behandling

Selv mener han at det hadde vært mulig å opprettholde 5 km-sonen. Han håper på at den nye styrelederen i FeFo, Harald Larsen, vurderer saka på nytt.

Men Larsen er i utgangspunktet avvisende til dette. Og mener at bare Stortinget kan gjenopprette den gamle ordningen. Samtidig innrømmer han å være på tynn is i denne saka.

– Men jeg registrerer at dette er et samtaletema rundt omkring i Finnmark.

– Er dette en sak som du er opptatt av?

– Ja, det er en sak som man bør være opptatt av. Vi som sitter i styret bør prøve å fange inn signalene fra lokalbefolkningen. Men selv om det kan virke sånn, så er ikke sikkert at det store flertallet ønsker tilbake den gamle ordningen, svarer Larsen.

Korte nyheter

 • Evttohit heaittihit

  Norgga oaivegávpoga Sámi mánáidgárdi, sáhttá massit sámegielat pedagogalaš beaivválaš jođiheaddji, jus Grünerløkka gávpotoassi bušeahtta 2022 dohkkehuvvo. Váhnemat dáhttut dál jierpmálaš meannudeame. Geahča dán ášši dás.

  Norga oaivegávpot Sámi mánáidgárdi, sáhttá šaddá dahe bahát massit sámegielat pedagogalaš beaivválaš jođiheaddji, jus Gávpotráđi direktevra, Grünerløkka gávpotoassi bušeahtta 2022 dohkkehuvvo. Váhnemat dáhttut dál jierpmálaš meannudeame dan áššis.
 • Eai áiggošii giddet Oslo

  Oslos leat maŋemus jándora leamaš badjel 831 koronanjoammuma. Ja dat lea ođđa olahus. Dál lohka Oslo gávpotráđejođiheaddji Raymond Johansen ahte sii eai áiggošii giddet gávpoga, muhto atnet čalmmis mo dillii ovdána. – Lea olu maid eat dieđe omikron-virusa birra, ja eat dieđe movt dat leavvá ja doaibmago boahkku dasa, lohka son. Sii leat ovdalaččas ávžžuhan buohkaid geavahit njálbmesuoji go vánddardit dakkár báikkiin gos ii leat vejolaš gaska doallat. Árabut otne de bohte ođđa nationála korona ávžžuhusat.

 • Thor Martin bisseha buot biillaid

  Norgga boles bisseha dál buot biillaid, mat bohtet Suomas, go ođđa ráddjehusat gáibidit riikaboahtinalmmuhusa, dieđiha Yle Sápmi. Norga lea mannan vahkus fas čavgen rádjerasttildannjuolggadusaid. Riikaboahtinalmmuhus registeren lea bákkolaš ja dan galgá dahkat golbma jándora ovdal go áigu rasttildit rájá Suomas Norgii. Dan lassin gáibiduvvo juogo negatiivvalaš koronateastaboađus dahje koronapássa. Dárkkisteamit bohte fápmui mannan bearjadaga. Biillat bissehuvvojit dál viššalit. – Mii Norgga politiijas leat dál ožžon dieđu, ahte mii galgat dál kontrolleret biillaid, mat bohtet Suomas Norgii, ja juohke biila kontrollerejuvvo dan dihte go mii galgat oaidnit, ahte buohkat leat čađahan dan registerema, muitala boles Thor Martin Balto.

   Thor Martin Balto
  Foto: Sara Kelemeny / Yle / Yle