NRK Meny
Normal

Aarboerten tjïelte edtja guektiengïelen tjïelte sjidtedh

Aarboerten tjïelte, barkoeminie edtja guektiengïelen tjïelte sjidtedh.

Hattfjelldal rådhus

Aarboerten tjïelteståvroe edtjieh nænnoestidh jis edtja guektiengïelen tjïelte sjidtedh.

Foto: Billy Jacobsen

Dæjmetje tjaaktjen dellie Aarboerten tjïelte eelki aalkoe prosjeektesne goerehtalledh jis edtja guektiengïelen tjïelte, saemien gïele reereme dajvesne sjidtedh.

Barkoedåehkiem veeljin jih dah goerehtalleme magkeres nuepiem, Aarboerten tjïelte åtna jih guektien gïelen tjïelte sjidtedh.

Gåalmede tjïelte åarjelsaemien dajvesne.

Raarvijhken tjïelte guektiengïelen tjïelte 1.1 2013 sjidti. Snåasen tjïelte guektiengïelen tjïelte jaepien 2008 sjidti

Aarboerten tjïelten barkoedåehkie lea raarastalleme Raarvijhken tjïeltine jih dah bihkedamme guktie edtjieh tjiehpieslaakan barkedh jih joekoen ohtsemem tjaeledh.

Aarboerten tjïelteståvroe edtja ruffien 25.b. gaavnedidh jih daan aamhtesen bijre nænnoestidh jis hojhte edtja ohtsemem tjïelte departemeentese seedtedh.