Vielletjh guaktah roehteminie

Golmeluhkie-gøøkte mijlh, njielje biejjieh. Daelie St-Olavsloppet aalkeme.

Vielletjh

EADTJOHKES: Vielletjh guaktah Peder jïh Kent Ove Lind fïerhten jaepien St Olavsloppet roehteme.

Foto: Peder Lind

Fïerhten jaepien mænngan St Olavsloppet jaepie 1988 eelki, vielletjh guaktah Peder jïh Kent Ove Lind meatan orreme. Daate gøøktelukie-gaektseden jaepien goh dah guaktah roehteminie.

Joekoen hijven byjrese

Lind vielletjh Sportsgym eekijægan. Jïh dïhte lea dej dåehkiejgumie mejnie gaahtjeminie. Dan jaepien Sportsgym gøøkte dåehkieh meatan gaahtjemisnie. Sportsgym jïh Sportsgym motion. – Mijjieh akte 'snabbspringarlag' utnebe, Peder Lind jeahta jïh føørkede.

Ektievoetem lea dïhte bøøremes!

Peder Lind

Peder lea gellie jaepieh roehteme jïh dïhte tuhtjie daate gaahtjeme joekoen luste dan åvteste dan hijven byjrese. Gaajhkesh luste utnieh! Lind soptseste St Olavs lea lustes deahpadimmie gaajhkesidie mah lea meatan, jïh lea seamma mejtie lea elite jallh mosjoniste.

Pallesne sïjhtebe

Dan raajan hijven gåapetjh dåehkide gåeredamme. Lind tuhtjie vihkelommes ij naan ov-læhkoeh sjïdth, mohte hævvi Sportsgymen eelitedåehkie sæjhta pallem jaksedh. – Håhkesjibie 'topp tre' sjïdtebe, Lind jeahta. Jååktj-biejjien mænngan, dåehkiem njealjeden sijjesne lij. Dan biejjien edtjieh Levanger jïh Sandvika gaske roehtedh.

Sports gym

SNEEHPES: Sportsgym roehtemedåehkie.

Foto: Privat

Pleenteme dåehkieh

Gåabpatjh dåehkine ovmessie almetjh mah lea meatan. 'Mixat lag' gååhtjoes. Jeejnjemes almetjh dåehkine Sportsgymesne barkieh, mohte dïhte lea aaj almetjh mah eah desnie barkieh. – Aehtjie lea båarasommes dåehkesne, dïhte tjïjhtjeluhkie jaepieh sjædta, Peder soptseste.