Aksepterer ikke skrinlegging av helsesenterplaner

Opposisjonspartiene i Tysfjord kommunestyre aksepterer ikke formannskapets vedtak om å skrinlegge planarbeidet for et tverrkulturelt distriktsmedisinsk senter i Tysfjord. Nå ber de om et hastemøte med statlige myndigheter for å få videreført prosjektarbeidet.

Lars Filip Paulsen

Lars Filip Paulsen på tomta der det distriktsmedisinske senteret var planlagt.

Foto: Sander Andersen / NRK

– Samtlige opposisjonspartier i Tysfjord er enig om at vi må agere over det som skjer i Tysfjord nå. Vi har derfor sendt et brev til Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, Sametinget og Tysfjord kommune der vi krever et hastemøte med disse instansene for å få videreført prosjektet som nå er stoppet, sier kommunepolitiker og sametingsrepresentant Lars Filip Paulsen.

Stoppet forprosjektet

Det var i forrige uke at formannskapet i Tysfjord vedtok å skrinlegge planarbeidet om et tverrkulturelt distriktsmedisinsk helsesenter lagt til Drag i Tysfjord.

«Forprosjektet for et DMS på Drag avsluttes og lyses ikke ut på Doffin. Prosjektet anses for omfattende til å bli realisert av Tysfjord kommune.»

Vedtak i formanskapet i Tysfjord 24.10.2013.

– Når vi gikk gjennom den foreløpige rapporten som skulle avgjøre hvorvidt prosjektet skulle legges ut til anbudsbehandling, så vi at det som lå inne der var ganske omfattende og stort. Formannskapet gjorde da den vurderingen om at det er formålstjenlig å stoppe prosjektet nå, enn å videreføre prosjektet, sa Tysfjord-ordfører Tor Asgeir Johansen som forklaring for hvorfor han foreslo at prosjektet skulle skrinlegges.

Arbeidet med å etablere et tilrettelagt helsetilbud for den lulesamiske befolkningen startet allerede i 2005, med det som da ble kalt ”Samisk helsesenter i lulesamisk område”. I 2008 ble planene utvidet til ideen om et permanent flerkulturelt helse- og sosialfaglig tilbud, tilpasset den samiske befolkningen i det lulesamiske området i Nordland sine behov for likeverdige helsetjenester, men som også skulle gi et helse og sosialtilbud til samtlige i regionen.

I 2012 sluttet et enstemmig kommunestyre i Tysfjord seg til at det utarbeides et forprosjekt for å se på behovet for et Distriktsmedisinsk senter på Drag, og forprosjektet er i sin helhet finansiert av eksterne myndigheter.

Planen er at senteret skal inneha både kommunale helse- og sosialtjenestetilbud inkludert et heldøgns omsorgstilbud for eldre, samt spesialisthelsetjenester i tråd med intensjonene i samhandlingsreformen.

Raseri på Drag

Vedtaket har skapt splid mellom posisjonen bestående av Ap og TPL og opposisjonen bestående av Felleslista (H, KrF, V og uavhengige), Sp, SV og Bygdeliste for Tysfjord, og ble vedtatt mot to stemmer i formannskapet.

Vedtaket har også medført sterke reaksjoner blant befolkningen på Tysfjords vestside, Drag og omkringliggende steder, også blant Arbeiderpartiets egne medlemmer som er bosatt på Drag-siden av Tysfjord.

Hvordan er det mulig! Håper på kommune deling snart!!!

Takk og farvel Tysfjord Kommune. Takk og farvel!

Dette er virkelig triste nyheter, er avgjørelsen endelig?

Håper dem som stemte AP på Drag ser at det ikke er et parti for hele kommunen....

Kommentarer på Facebook etter at vedtaket ble kjent

På Facebook har debatten rast, og mange på Drag-siden tar til orde for at kommunen nå må deles.

Lars Filip Paulsen forstår ikke hvorfor prosjektarbeidet ble stoppet.

– Lokalbefolkningen hadde virkelig forventninger om at prosjektet som i hvert fall er ti år gammelt endelig kunne bli realisert. Jeg skjønner ikke hvordan ordføreren kan si at prosjektet er for stort. Da spør jeg meg selv, kan et prosjekt virkelig være for stort når det er snakk om å dekke den samiske pasientens behov for, og tilbud om likeverdige helsetjenester? Forprosjektet skulle jo gi svar alle sider ved prosjektet, og når de nå velger å stoppe prosjektert midt i prosjektfasen da lurer jeg på om det er andre underliggende motiv som er årsak til at prosjektet stoppes, påpeker Paulsen.

– Er dette strukturell rasisme, det kan tolkes dit hen, spør opposisjonspolitikerne i brevet.

– Et uttrykk for frustrasjon

Tysfjord-ordfører Tor Asgeir Johansen forstår folks frustrasjon over at prosjektet ble stoppet.

Tor Asgeir Johansen

Tor Asgeir Johansen

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

– Det har sikkert vært store forventninger til prosjektet så jeg forstår at frustrasjonen ble stor og utløste at et slikt brev fra opposisjonspartiene ble skrevet. Og kanskje ble prosjektet for stort slik at det ikke ble realiserbar for Tysfjord kommune. Forankringen til et slikt senter betinger at vi har omkringliggende kommuner med for at dette skal være realiserbart, sier Tor Asgeir Johansen.


Han avviser at det er andre grunner til at forprosjektet ble stoppet.

– Jeg ser at begrep om strukturell rasisme er trukket inn. Jeg skjønner ikke helt hvorfor dette blandes inn, så jeg kommenterer ikke denne nå mere. Men jeg vil understreke at det ikke er slike ting som ligger til grunn for vedtaket. Tysfjord kommune skal sørge for å ha et godt helsetilbud for befolkningen i Tysfjord kommune, sier Johansen.

Brevet fra opposisjonspolitikerne skal han se på.

– Jeg regner med at Tysfjord kommune får reaksjoner på dette, og da skal vi håndtere det derfra, og forklare hvordan situasjonen er i denne saken, sier Johansen.