Hopp til innhold

Godtar ikke dobbel fiskekortpris

Personer bosatt i Nord-Troms mener de blir diskriminert av Finnmarkseiendommen (FeFo) – grunnet ulik fiskekortpris.

Fluefiske

Laksefiske i Repparfjordelva i Finnmark. Bildet er tatt i annen anledning.

Foto: Allan Klo/NRK / NRK

FEFO-logo

FeFos logo.

– Vi må holde oss innenfor bestemmelsene, lyder svaret fra FeFo.

Personer bosatt utenfor Finnmark må betale dobbelt så mye som finnmarkinger, for å fiske i enkelte av Finnmarks lakseelver.

– FeFo har fastsatt fiskekortprisene, og det er ikke snakk om å endre disse satsene, sier leder i FeFos utmarksutvalg, Einar Asbjørnsen.

Mener Finnmarkselver er «statens elver»

Laksefisker Martin Lyngdal fra Lyngseidet, er lite tilfreds med differensiert fiskekortpris. Han mener det er på høy tid at fiskekortprisene endres, i ikke-finnmarkingers favør.

– Jeg synes det er rart at vi som kommer i fra Norge og fisker i statens sine elver, skal måtte betale en helt annen fiskekortpris enn det finnmarkinger gjør, sier Lyngdal.

Martin Lyngdal viser blant annet til et oppslag i avisa Framtid i Nord sin papirutgave (ekstern lenke).

Her fremkommer det at ikke-finnmarkinger betaler 3.500,- i uken, for å fiske i noen av Finnmarks lakseelver.

Finnmarkingene selv, betaler i disse tilfellene halvparten.

– Urimelig forskjellsbehandling

Rolf Johansen

Rolf Johansen (NSR) har tidligere uttalt seg sterkt kritisk mot elgjaktordningen på Finnmarkseiendommens grunn.

Foto: NSR

NSRs Rolf Johansen har tidligere – i harde ordelag – kritisert Finnmarkseiendommens elgjaktsystem. Han er enig med Martin Lyngdal hva gjelder fiskekort.

Rolf Johansen sier at Nord-Tromsinger har historiske rettigheter til å utnytte utmarka innenfor Finnmarks fylkesgrenser.

– Det er en urimelig forskjellsbehandling sett i forhold til de tradisjonene som har eksistert i området mellom Nord-Troms og Finnmark. Man har jo utnyttet utmarksressursene i felleskap – på begge sider av dagens fylkesgrense, sier Johansen.

– Ikke anledning til forskjellsbehandling

Einar Asbjørnsen

– FeFo har ikke hjemmel til å forskjellsbehandle folk utenfor Finnmark, sier leder i FeFos utmarksutvalg, Einar Asbjørnsen.

Foto: FeFo

Leder i FeFos utmarksutvalg, Einar Asbjørnsen, sier at FeFo har fastsatt prisene – uten planer om å endre disse.

– Finnmarksloven skiller på personer som bor i enkelte kommuner i Finnmark, og personer som bor i Finnmark – og for personer som bor utenfor Finnmark. Og det er slik loven er – at et sted går grensa. I tilfellet her så går grensa mellom Troms og Finnmark, og da vil det være folk som bor utenfor grensa som vil føle seg forskjellsbehandlet.

– Men blant annet Sametingsrepresentant Rolf Johansen fra Lyngen, sier at folk fra Nord-Troms tradisjonelt har høstet i Finnmark, på lik linje som finnmarkinger.

– Det kan godt hende. Vi forholder oss til Finnmarksloven som skiller mellom personer som bor i Finnmark, og personer som ikke bor i Finnmark.

– Hvis vi skulle laget særordninger for enkelte – geografisk, da ville vi fått flere spørsmål knyttet til det. Så vi forholder oss til de grensene som Finnmarksloven har satt i dag, sier utmarksutvalgsleder Einar Asbjørnsen i FeFo.

Korte nyheter

 • Aalkoealmetjh Amerikasne klijmakompensasjovne åadtjoeh

  Les på norsk: Amerikanske urfolk mottar klimakompensasjon.

  Aalkoealmetjh Washingtonsne, Amerikasne, 52 millijovnh kråvnah prosjektide åadtjoeh, mij edtja dejtie dåarjodh mah haestemh klæjmajorkestimmeste åadtjoeh. Aaj dejtie mah haestemh åadtjoeh gosse mearoe jïllebe sjædta.

  Beetnegh klæjmanjoelkedasseste båata, mij darjoeh voenges sïelth goh jïjnje klæjmagaassh luejhtieh tjuerieh sïebredahke kompenseeredh. Medtie gaajhke aalkoealmetjedåehkieh beetnegh åadtjoeh, Sameradion tjaala.

  Quinault Nation Stillehavskysten lïhke 13 millijovnh kråvnah åadtjoeh, dah maehtieh nuhtjedh gosse tjuerieh sijjen göökte sjieltieh bæjjese juhtedh, gosse mearoe jillebe båata.

 • Amerikanske urfolk mottar klimakompensasjon

  Amerikanske urfolk i delstaten Washington får 52 millioner dollar til prosjekter, som støtter dem som påvirkes av klimaforandringer og stigende havsnivåer.

  Pengene kommer fra en klimalov som sørger for at lokale foretak med store utslipp kompenserer samfunnet. Nesten alle stammene i Washington får en del av pengene, rapporterer Sameradion.

  Quinault Nation ved Stillahavskysten får 13 millioner dollar som skal hjelpe dem å flytte de to byene sine lengre opp, når havet stiger.

 • Suomabealde Deanu besset luosa bivdit, Norggas ges eai oaččo

  Dál lea njealját jáhki go Deatnu giddejuvvo luossabivdui, dainna ákkain ahte luossanálli ain lea menddo unni.

  Dattetge leat 15 searvvi dál ožžon spiehkastatlobi luosa bivdit – muhto dušše Suomabeale Deanučázádaga.

  Norgga bealde lea okta organisašuvdna ohcan lobi, muhto dat hilgojuvvui.

  – Deanus ii vurdojuvvo ávkkástallanvejolašvuohta atlántalaš luosas 2024:s, čállá Birasdirektoráhtta biehttalanreivves.

  Dat lea Nasjonal Villakssenter Tana – Joddu mii lea ohcan bivdolobi, ja ohcamušas čuožžu ahte áiggošedje doaimmahit guolástanoahpahusa mánáide ja nuoraide Deanus ja Kárášjogas.

  – Vuot ožžot suopmelaččat bivdit ja dat lea heahpat Norgga eiseválddiide, oaivvilda Benn Larsen, gii lea stivralahttu Deanučázádaga Guolástanhálddahusas (DG).

  Deanusoahpamušas čuožžu ahte Norggas ja Suomas galget leat oktasaš bivdonjuolggadusat Deanučázádaga rádjeeanoguovllus.

  Dan oaivvilda Dálkkádat- ja birasdepartemeanta (DBD) ahte sis leat.

  Departemeanta čilge ahte spiehkastatlobit mat leat addojuvvon Suoma bealde gustojit oalgejogaide, eai ge váldojohkii gokko lea rádji. Danne lea Suopma mii mearrida lea go lobálaš dáid jogain bivdit vai ii.

  – Nappo ii leat nu ahte Suoma bealde organisašuvnnat ožžot lobi bivdit rádjaeanu alde ja organisašuvnnat Norggas eai oaččo seamma eavttuid vuođul, čállá departemeanta e-poasttas NRK:i.

  Hege Persen, ráđđeaddi Joddu-guovddážis lohká sii leat behtohallan go eai ožžon spiehkastatlobi.

  Son muitala ahte sii leat Birasdirektoráhtas jearahan mii ferte sajis vai ožžot spiehkastatlobi, liikká eai ožžon lobi luosa bivdit.

  – Dál lea bivdoáigi jo fargga nohkan, muhto doaivvun ahte beassat váldit mánáid mielde luossabivdui boahtte jagi, lohká Persen.

  Fiskefellen i Tana elven

  Finlenderne får fiske laks på sin side av Tanavassdraget, mens det på norsk side er forbudt

  Miljødirektoratet har avslått en søknad om laksefiske og sier det ikke er nok laks i Tana. Styremedlem i Tanavassdragets Fiskeforvaltning raser mot myndighetene.