Tror miljøministeren vil gå imot

Torulf Olsen er kritisk til sjødeponi i Repparfjorden.
– Kampen er ikke tapt selv om direktoratet mener at denne saken er godt nok utredet, sier han.

Torulf Olsen

Torulf Olsen har engasjert seg sterkt i sjødeponi-saken i Kvalsund.

Foto: Johan Ante Utsi / NRK

Gruveselskapet Nussir ASA ønsker å starte opp drift av kobbergruve i Kvalsund i Finnmark der de anslår finnes kobberverdier for 25 milliarder kroner .

Selskapet har søkt om utslippstillatelse for deponering av gruveavfall i bunnen av fjorden – et såkalt sjødeponi. Om det blir gruvedrift i Kvalsund, vil selskapet hvert år deponere 1-2 millioner tonn gruveavfall i bunnen av fjorden.

Gruveprotester førte til ny rapport

Kvalsund kommune har godkjent reguleringsplanen til selskapet, og har med andre ord gått inn for et sjødeponi. Men mange har protesert, som for eksempel reindrifta i området og Sametinget som har gått imot gruveplanene og som har kommet med innsigelse. Fiskere, miljøvernere og havforskere mener også at et sjødeponi vil være katastrofalt for fiskelivet i fjorden.

På grunn av protestene ba Miljøverndepartementet om en ny faglig vurdering fra Miljødirektoratet og i forrige uke kom rapporten som sier at saken om sjødeponi i Repparfjorden er godt nok utredet til at Miljøverndepartementet kan ta en endelig beslutning.

Nussir-direktøren jublet da dette ble kjent og anser dette som en seier.

– Departementet har nå hele underlaget i saken, så nå er tiden inne for å dra en beslutning. Vi håper at det skjer rimelig raskt. Det er kanskje tøft å være skråsikker, men min oppfatning nå er at det går veien og at Nussir vil få godkjent reguleringsplanen. Og så etterpå kommer vi tilbake til utslippssøknaden, sa Øystein Rushfeldt i Nussir ASA til NRK Nordnytt før helga.

Gamle Folldal verk

Repparfjorden i Kvalsund: Her planlegger kobberergruveselskapet Nussir å dumpe avfallet sitt.

Foto: Bente Bjercke

– Ingen seier for gruvedrifta

Torulf Olsen fra Vest-Finnmark Jeger- og Fiskerforbund (VFJFF) har vært sterkt kritisk til gruveplanene og sjødeponi. Han mener at Nussir ikke bør juble for tidlig da rapporten fra direktoratet ikke er entydig positivt, og kampen mot sjødeponi er langt fra overvunnet, sier han.

– Departementet har vært knalltydelig på at man har lagt til rette for politiske instrukser slik at man i neste omgang enten foretar den beslutningen selv om at man ikke godkjenner reguleringsplanen, eller at man oversender dette til den nye regjeringen, sier Olsen til NRK.

Direktoratet skriver at dersom man går inn for reguleringsplanen, vil nye konsekvensutredninger om fiskebestand og gyteplasser være nødvendig. Torulf Olsen anser det som en seier for de som er imot sjødeponi.

Han minner om at mandatet til direktoratet i denne utredningen allerede var stramt, direktoratet skulle i denne omgang ikke vurdere konsekvensene som et sjødeponi har for fiskebestanden i fjorden. Olsen tolker det dithen at det er en vurdering som departementet selv vil gjøre.

– Departementet sier at dersom reguleringsplanen blir vedtatt og det åpnes for sjødeponi i Repparfjorden, så vil det imidlertid være behov for ytterligere undersøkelser og stedsfesting av lokale gyteoppvekstområdene for de fiskeslagene og det liv som finnes i fjorden for å unngå negativ påvirkning.