Gïerene jih rïegsege aale ånnanamme

Mejtie tjuerieh gïerenh jih rïeksegh røøpses læstosne vaarjelidh.

Fjellrype

Gïerene.

Foto: Julie Maske / DNT

Dihte Artsdatabanke edtja mubpien våhkan daam sijjien læstoem vuesiehtidh magkeres kreeken aalh mij Nøørjesne ånnaneminie, daam dihte plaerie Aftenposten tjaala.http://www.aftenposten.no/fakta/innsikt/Rype-pa-rodlisten--kan-bety-mer-vern-og-mindre-jakt-7912695.html

Gïerene jih rïeksegen aale ånnanamme jih dellie edtja reereme daam voerkelidh. Dihte røøpses læstoe, vuesehte magkeres kreeken aalh mij nåhkeminie. Dihte orre røøpses læstoe daan tjaaktjen båata.

Vearolde jårkestovva.

Vijremem eah buektedh nyøjhkedh.

– Minngemes luhkievijhte jaepieh, dihte gïerene jih rïegsege aale ånnanamme jih lehkie dejstie rïegksegistie minngemes luhkie jaepieh gaarvanamme, dihte dotkije John Atle Kålås jeahta, Norsk institutt for naturforskning,NINA. Dihte åejvie dïedtiem åtna dah vøønhtse ledtie bijre.

Dihte prosjeekte åejvie Snorre Henriksen mij røøpses læstojne barka jeahta dihte vearolde jih vijreme dorje rïeksege ledtie ånnanamme.

– Jijnje maahta goerpedehtedh. Vuejnebe daate gïerene aale bijjene vaeresne ånnaneminie. Vienhtebe vearolde dihte jih nov son aaj dihte vijreme, dorje rïeksege ledtie nåhka. Henriksene jeahta.

Jaepeste jaapan maahta jorkesidh.

Ij dihte Nøørjen vijreme jih gøøleme siebrie vienhth dah rïeksegh øøvre nåhkieh. Daate lea jaepeste, jaapan guktie dihte jaepieh leah guktie dah leadtieh bearkadieh.

Tjoara akte gålmahtasse daejstie gïerene jih rïeksegistie ånnanidh eannan daan røøpses læstose haajpenieh.

Rypejakt

Jeatja vijreme njoelkedassh maahta sjidtedh gåessie edtjh rïeksegh lidtedh.

Foto: Erik Veigård / Scanpix