Loabát suohkanis rahčet halddašit sámegiela

Ástávuona giellagoađi jođiheaddji vávjá sámegiela jávká jagis jahkái iežas suohkanis. Dál son cealká ahte lea dárbu giellaarenaide.

Mann blir intervjuet av NRK om språkproblematikken

VÁILVEVÁŠ: Lars Joar Halonen čilge ahte mánná gii oahppá sámegiela mánáidgárddis, massá giela go skuvlii álgá. Son hálida asahit giellaarenaid Loabágis.

Foto: Torgeir Varsi / NRK

– Mii leat guhká viggan ealáskahttit giela dáppe. Mii ovttasbargat mánáidgárddiin, dearvvašvuođaguovddážin ja muđui suohkanin, dadjá Lars Joar Halonen.

Jávká jagis jahkái

Sámediggi almmuhii 2016:s guorahallama NAČ 2016: 18 «Váibmogiella». Guorahallama ulbmil lei árvvoštallat ja árvalit doaimmaid sihkkarastin dihtii almmolaš bálvalusaid sámegielaide.

Lavangen kommune

HÁLDDAŠANGUOVLU: Loabát suohkan lea okta dain sámegielat halddašanguovluin Norgga.

Foto: Mathis Eira / NRK

Halonen lea Ástávuona giellagoađi jođiheaddji. Son lea okta dain, geat leat bargan guhká ealáskahttit giela.

– Min stuorámus hástalus lea go jagis jahkái orru geavvamin nu ahte mánáin jávká njálmmálaš giella go álget skuvlii.

– Mis váilot giellaarenat siskko- ja olggobealde skuvlla, gos mánát beasašedje deaivvadit ja sámástit. Muhto eat mii leat lihkostuvvan dál vel eat eisege, cealká Halonen.

Halonen čilge mii sis lea váldoulbmilin iežaset bargguin.

– Mánát galget hálddašit giela dan mađe ahte sáhttet vuolgit Sis-Finnmárkui gazzat alit oahpu sámegielas. Dat lea sihke min ja váhnemiid mihttu ahte mánát hálddašit giela njálmmálaččat ja čálalaččat.

studenter på samiskkurs i Kautokeino

FÁDDARAT: Okta čoavddus giellarenai, maid Sámi allaskuvla fállá sidjiide geat lohket sámegiela, lea giellafáttar-ortnet.

Foto: Torgeir Varsi / NRK

Giellafáddarat álkidit dili

Dame blir intervjuet på samiskkurs i Kautokeino

ÁLKI: Ida Holm Hansen muitala ahte sutnje lea álki oahppat sámegiela, go astoáiggis lea vejolaš sámástit.

Foto: Torgeir Varsi / NRK

Sámi allaskuvla Guovdageainnus fállá sámegiel kurssaid, ja oahppit muitalit ahte lea álki sámástit, maiddái maŋŋá kurssa.

– Mus leat skihpárat geaiguin sáhtán sámástit. Dasa lassin leat mus maiddái giellafáddarat, geat veahkehit gozihit giela beaivválaččat, dadjá Ida Holm Hansen.

Álggahit «Giellaloktema»

– Mihttu Sámedikki beales lea sihkkarastit ahte ovdamearkka dihtii suohkanat, fylkasuohkanat, giellaguovddážat ja stáhta ásahusat geavahit resurssaid rievttes láhkái nu ahte dat boahtá buorrin sámegielaide. Nu mii sihkkarastit sámegielaid boahtteáiggi.

Sametingspresident Aili Keskitalo

BEROŠTUPMI: Keskitalo lohká ahte vávjet stuorra beroštumi servodagas ođđa prošektii.

Foto: Sametinget / Arkiv

Nu muitala Norgga Sámediggepresideanta Aili Keskitalo ođđa prošeavtta birra. Dál leat moadde jagi vássán das rájes go giellaraporta gárvánii.

– Mii leat čuovvulan dán raportta. Leat mearridan ahte dát lea dan muttos stuorra ja viiddis bargu ahte lea dárbu geahččat dan ođastussan ja leat gohčodan dan «Giellaloktemin».