Hopp til innhold

Gïele peanna

Gïele peanna akte øøhpetimmie dirrege, mij edtja maana jih noeride gïelem lïeredh.

Gïelepeanna

Gïelepeanna.

Foto: Ristin Persson / NRK

Daate gïele peanna, Pen Pal, akte Mp3 Spillere ,guktie maahta baakoeh, vaajesh soptsestidh jih aaj våarhkose biejedh. Daesnie sensore jih hot spots mij edtjieh baakoem vihth gaavnedh, gusnie paehpereleahpa barteme. Karin Sohlberg daejnie gïele peannine barka.

Karin Sohlberg

Karin Sohlberg, gïele peannan bijre soptsesti.

Foto: Ristin Persson / NRK

–Daate lea dirrege mij edtja lustes laakan gïelem evtiedidh. Daate gååvnese abpe veartenissnie jih aaj Sveerjesne. Daelie edtjebe vuesiehtidh, guktie saemien maanah jih skuvle maanah, maehtieh daam provhkedh jeahta Sohlberg.

Skuvlh jih Tjïelth.

Maidi P Steinfjell, gïele konsuvlente, Raarvihken tjïeltesne, dihte veanta daate hijven.

Maidi P Steinfjell

Maidi P Steinfjell, Raarvihken tjïelten gïelekonsuvlente.

Foto: Ristin Persson / NRK

– Daate sjiehteles orreme, daejtie tjïelten baarkijde mij edtjieh saemien gïelem lieredh. Lohkem daan peannan sijse jih dellie maehtieh baakoe ohtsedidh jih peannan tjirrh govledh, guktie saemien gïelesne jiehtedh.

Saemien skuvline nuhtjieh.

Maalegen tjïelte daam gïelepeannam nuhtjeminie, gïele ektietæjja Ulrika Renström girmie.

Ulrika Renström

Maalegen tjïlten ektietæjja.

Foto: Ristin Persson / NRK

– Mijjieh nuhtjebe daam gïelepeannam maanagïertesne jih tuhtjem hijven. Dibretamme peahpereleahpa jih dellie maanah jijtje baakoeh uhtsieh jih gïelepeannan tjirr bakoem guvlieh. Dellie mij akth lustes sjædta jih peannine jijtje baakoe ohtsedh.

Korte nyheter

 • Dronning Sonja om kommisjonsrapporten: – Det er mitt håp at vi vil lytte med ønske om å forstå

  Torsdag la Sannhets- og forsoningskommisjonen fram sin rapport om statens fornorsking av samer, kvener og skogfinner.

  Mens det så langt har vært få kommentarer til rapporten fra øverste myndigheter, benyttet Dronning Sonja anledningen til å dele sine tanker om rapporten under kongeparets reise i Nord-Norge.

  – Det er mitt håp at den nylig fremlagte rapporten om fornorskningen overfor samer, kvener og skogfinner vil gjøre noe positivt med oss. At vi vil lytte, med et ønske om å forstå, og lære av historiene som fortelles i den.

  Slik at vi sammen kan gå videre – litt klokere og ydmyke i møte med den fryktelige uretten som ble begått over så lang tid. Det er et felles ansvar for oss alle.

  Det sa dronning Sonja fra talerstolen i Hattfjelldal eller Aarborte, som kommunen heter på sørsamisk.

  Kongeparet er på fylkestur i Nordland og skal besøke seks kommuner: Hemnes, Hattfjelldal, Leirfjord, Vevelstad, Sømna og Bindal.

  Under talen sin løftet Dronningen også frem den samiske pioneerkvinnen Elsa Laula Renberg, som har røtter i Hattfjelldal.

  På kongehusets offisielle nettside deles også bilder fra kongeparets reise i Nord-Norge (kongehuset.no). Fylkesturen avsluttes i Bindal på torsdag.

  KONGEPARET - Hattfjelldal
  Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK
 • Guovdageainnu gieldda oažžu 5,5 miljovnna ruvnnu fylkkagielddas

  – Mii illudat go nuppástuhttinbarggu leat olahan buriid bohtosiid oanehis áiggis, čállá Romssa ja Finnmárkku fylkkaráđđi, ealáhus, plána, kultuvra ja biras, Marlene Bråthen (Gb), preassadieđáhusas.

  Guovdageainnu gieldda oaččui formálalaš nuppástuhttinstáhtusa guovvamánus 2019:s go gielddas lei duođalaš dilli, sihke ealáhusaid ja servodaga dáfus.

  Gielda oažžu dál 5,5 miljovnna ruvnno 2023:s joatkit nuppástuhttinbarggu maid leat čađaheamen. Gieldda sáhttá fas ohcat doarjaga 2024, ja nuppástuhttinprográmma bistá 2035 lohppii.

  Fylkkaráđđi juolluda maid gildii doarjaga ásahit ja ovddidit gielddalaš dearvvašvuođa-, oahppan- ja hálddašanfálaldagaid dán jagi.

  Doarjja lea 427.813 ruvnnu.

  Les på norsk.

  Fylkesråd for næring, plan, kultur og miljø, Marlene Berntsen Bråthen (Sp)
  Foto: Sunniva Tønsberg Gaski / TFFK
 • Kautokeino får 5,5 millioner fra fylkeskommunen

  – Det er med glede vi opplever at omstillingsarbeidet i Kautokeino har oppnådd meget gode resultater på kort tid, sier fylkesråd for næring, plan, kultur og miljø, Marlene Bråthen (Sp), i en pressemelding fra Troms og Finnmark fylkeskommune.

  Kautokeino kommune fikk formelt omstillingsstatus februar 2019 på grunn av at kommunen var i en svært alvorlig situasjon, både nærings- og samfunnsmessig.

  Kommunen får nå 5,5 millioner kroner i 2023 for å fortsette omstillingsarbeidet som de er i gang med.

  Kautokeino kommune kan søke på tilskuddet igjen i 2024.

  Omstillingsprogrammet varer ut 2025.

  Fylkesrådet bevilger også kommunen et tilskudd til etablering og utvikling av kommunale frisklivs, lærings og mestringstilbud for 2023.

  Dette tilskuddet er på 427.813 kroner.

  Fylkesråd for næring, plan, kultur og miljø, Marlene Berntsen Bråthen (Sp)
  Foto: Sunniva Tønsberg Gaski / TFFK