NRK Meny
Normal

Giele gaaltije

Daelie maahta åarjelsaemien baakoeh daan samigiellagaldu.org nedtebielesne ohtsedidh.

www.samigiellagaldu.com

www.samigiellagaldu.com

Foto: Ristin Persson / NRK

Giellagaldu lea akte digitaale baakoe gærja internedtesne, gusnie maahta baakoeh noerhtesaemien, juvlevsaemien jih åarjelsaemien jih anaresaemien gielesne ohtsedidh.Giellagaldu lea akte giele prosjeekte mij lea SPR (Saemien Parlamentariske Raerien)nuelesne. Dah Saemiedigkieh Sveerjesne, Nøørjesne jih Såevmiesne utnieh daam gïele ektiedimmie prosjeektem.

Bijjelen 300 åarjelsaemien baakoeh.

Akte jih bielie jaepien, daate Samigiellagaldun, åarjel saemien giele tjïerte, tjåanghkenamme jih baakoeh bijre dåhkasjamme jih nænnoestamme. Suehpeden asken daejnie prosjeekte boelhkene gelkiehtieh. Daan våhkoen dihte gïele-tjïerte Staaresne tjåanghkenamme.

Siri Kappfjell Päiviö lea samigiellagaldun åarjelsaemien gïele-konsuvlente jih dihte tuhtjie luste vihth gaavnedidh jih gïele- tjïertene barkedh.

Siri Kappfjell Päiviö

Gielekonsuvlente Siri Kappfjell Päiviö.

Foto: Ristin Persson / NRK

–Mijjieh orre baakoej gujmie barkeminie, termonologijem bijre normeradidh jih dah orre baakoej bijre digkiedidh jih nænnoestidh. Gellieh baakoe læstoeh edtjebe nænnoestidh.

Uktsie saemien gïele-konsuvlenth samigiellagaldun gïele prosjeektine barkeminie.

Gøøkte åarjel saemien konsuvlenth, gøøkte juvlev saemien , golme noerhte saemien jih akte anare saemien jih akte skoltesamien konsuvlente. Dah baakoe læstoeh samigiellagaldu.org nedte bielesne gaavnedidie,jeahta Kappfjell Päiviö. Sámi Giellagáldu | Davviriikkalaš sámegiela fága- ja resursaguovddáš

– Gaajhkesh åadtjoeh daejtie baakoe læstojde nuhtjedh jih håhkoem åtnam, learohkh, lohkehtæjjah jih gielebaarkijh, daejtie baakoe læstojde nuhtjieh jeahta Siri Kappfjell Päiviö.

Baakoe- gærja.

Gïele tjïerte saemiedigkeste veeljesovveme jih Karin Rensberg Rihpa akte dejstie mij jijnjem barkeme.

Karin Rensberg Rihpa

Gielebaarkije Karin Rensberg Rihpa.

Foto: Ristin Persson / NRK

-Manne øøvre bååhperim daan sov jijnje barkoe lij. Gellieh aejkien Hang Out tjåanghkoeh orreme, dihte lea gåessie daatan tjirrh tjåanghkanibie jih ektesne barkebe. Håhkoem åtnam, daejstie baakoe- læstojste, baakoe-gærja sjædta, jeahta Rensberg Rihpa.

Åarjel saemien gïele-tjïerte

Gïele-tjïerte. Josef Fjällgren, Nora M Bransfjell, Jonar Thomasson jih Karin R Rihpa.

Foto: Ristin Persson / NRK