Gedtiebovtse dajvem vaarjelieh

– Daelie ov-juvre moenehtse 6 jeatjadehteme daam nænnoestimmem njoektjen asken raajsete, guktie Forhollhogne dajve edtja gierhkien fuelhkiem utnedh. Daate nåakebe båatsoe jielemasse sjædta, Ida Marie Bransfjell jeahta.

Jerv i Dyreparken

Gierhkie fuelhkide Forhollhognesne vaarjelamme.

Foto: Hans Erik Weiby/NRK

Guktie daelie sjidteme dellie fluhtieh dam gierhkie fuelhkiem Forhollhogneste daan båatsoedajvese, Ida Marie Bransfjelle jeahta, mij lea Saemiedigkien lihtsege ov-juvre moenehtsene 6

Daate daan båajhtode sjædta, voestegh nænnoestimmem jeatjadehteme jih daan mænngan daejtie kreekide båatsoe dajvese saehtieh. Im tuhtjh dihte moenehtseåvtehke, Arne Braut staaran dorjeme.

– Daan aamhtesen bijre njoektjen asken raarastallimh jih ståvroe laatjki daan nænnoestimmen bijre. Daelie vihth daan bijre raarastalleme jih nænnoestimmen jeatjadehteme, gåessie jijnjesh destie ståvroste, båarhte lin. Dellie maa måarie tjøønghkem, gåessie naemhtie dorjeme, Bransfjelle jeahta.

Ida Marie Bransfjell

Ida Marie Bransfjell, ov-juvre moenehtsen lïhtsege.

Foto: Sametinget

Tuhtjie dihte båatsoe jieleme tjuara jijnjem tøølledh, jienebh ov-juvrh sjidtieh, abpe båatsoe dajvesne.

Sijjieh gååvnese.

Ov-juvre moenehtsen åvtehke, Arne Braute tuhtjie dah ov-juvrh båatsoe dajvesne tjaakanieh.

– Ibie ussjedh gierhkie fulhkiem juhtiehtidh, sijhtebe Forhollhogna dajvem vaarjelidh goh gåatomes laante, Braute jeahta.

arne braut

Arne Braut, ov-juvre moenehtse 6 åvtehke

Foto: Privat

Braute vielie jeahta, dihte Forhollhognen dajve akte dejstie åajvemes gåatomes laantijste, dunnie dajvesne.

Åarjel- Trøøndelaagesne edtja golme gierhkien fuelhkieh jieledh.

– Eah leah dejtie rïektes-laakan juakeme, Bransfjelle jeahta.

Bransfjelle jijtje båatsoefuelhkesne jeala, jih daelie daam orre nænnoestimmem laajhta.

– Daejtie gierhkien fuelhkide tjoerebe juekedh jih dellie sån aaj akte gierhkien fuelhkie Forhollhognesne tjaakene, Bransfjelle tuhtjie.

Vihkeles dajvem vaarjelidh.

Dihte ov-juvre moenehtsen åvtehke, tuhjtie hijven Forhollhognen gåatomes dajvem vaarjelamme.

–Vuajneme daelie, jijnje gierhkieh, sagke jienebe guktie åtneme. Daelie gåessie Forhollhognen dajvem vaarjelamme, dellie aelhkebe sjædta åadtjodh daejstie kreekijste vijredh, Arne Braute bievnede.

Ida Marie Bransfjelle jeahta, ibie ennje minngemes baakoem jeahteme daan aamhtsesne.

Ov-juvre moenehtsen nænnoestimme.

Ij edtjh naan gierhkien fuelhkie Forhollhognesne jieledh. Dellie dihte gierhkie dajve naemhtie vååjnoe: Holtålen (noerhtelen jih luvlelen dam rihkegeajnoem 30) Abpe Tydaelien tjïelte jih Rørosen tjïelte, luvlelen dam geajnoem jih Selbusne (luvlelen dam fylhkegeajnoem 963 jih Nean noerhtelen.)

Daate nænnoestimme aalka skiereden 10.b. 2016.