Gearjoebiejjie Snåasesne

Åarjelsaemieh vielie goh 30 jaepieh gymhpeme orre museumegåetiem Snåasesne åadtjodh. Naaken dejstie mah meatan orreme gæmhpodh, dellie maaje åadtjoejin vuejnedh gåessie kultuvreministere Abid Raja maadthgierkiem don orre Saemie Sïjtese bïeji mij edtja riejries årrodh goeven 2021. Saemien Sijte vihkeles areena åarjelsaemide sjædta, jïh edtja meatan årrodh åarjelsaemien gïelem jïh kultuvrem nænnoestidh jïh vaarjelidh.