NRK Meny

Geađggit fierran luotta ala

Stuora geađggit leat fierran E39 luotta ala, Olggut Čáhcevákkis Honnesváhki guovllus. Geaidnodoaimmahat lea ožžon dieđu, muitalit politiijat Twitteris.