Fylkestingsvalget i Nord-Trøndelag: – Samiske saker er viktige

Høyres 1. kandidat i Nord-Trøndelag, Jahn K. Winge synes det er viktig å prioritere også samiske saker i fylkestinget, siden dette er sørsamisk område.

Samien sijte

Saemien Sijte i Snåsa

Foto: Máret Eli Buljo / NRK

Valglogo

– Det er en kultur som jeg personlig setter veldig høyt. Det er veldig viktig at vi tar vare på vår kultur i Norge, og Norge må være et av de landene i verden som har best forutsetning for å gjøre det. Vi er et av de landene i verden som absolutt bør ta vare på vår kulturarv og legge det tilrette sånn at den kan være levelig, sier Winge.

Jahn Winge

Høyres 1. kandidat i Nord-Trøndelag Jahn K. Winge

Foto: Joar Elgåen

Samtidig med kommunevalget er det også fylkestingsvalg i år. NRK har i tillegg til de samiske sakene spurt kandidatene hvor viktig henholdsvis fylkestingspolitikken og kommunereformen er for fylkestinget.

– Høyre er veldig opptatt av at ansvaret skal ligge nærmest brukeren og det vil vi kunne få til med en fylkeskommune, men samtidig må jeg si at vi i Høyre skal jobbe for et stort Trøndelag, sånn at man kan få mer ressurser og større tyngde inn mot Stortinget, sier Winge.

Terje Sørvik

2. kandidat på Arbeiderpartiets liste i Nord-Trøndelag er Terje Sørvik

Foto: Nord-Trøndelag fylkeskommune

– Stort ansvar for sørsamisk språk

Arbeiderpartiet har 15 representanter i fylkestinget i Nord-Trøndelag. 2. kandidat på lista er Terje Sørvik. Han er i dag fylkesråd for regional utvikling i fylkesting og som fylkesråd har han også ansvar for samiske saker. Han mener at de har et stort ansvar for samiske saker, og som de legger stor vekt på.

– Vi har jo en stor reindriftsnæring i fylket vår, men det som jeg også ser som er veldig viktig er det sørsamiske språket, som står på UNESCOs liste over svært alvorlig truede språk. Derfor er det viktig at vi har tospråklighetsmidlene, som vi forvalter på vegne av Sametinget, for å være med å videreutvikle og legge til rette for bruken av det sørsamiske språket.

I Arbeiderpartiet vet de ikke hvor mye kommunereformen påvirker fylkestinget de nærmeste fire år, men de sier at det kan hende at de må jobbe med dette.

– Vi registrerer at det pågår mange prosesser, men igjen ser vi at i deler av Nord-Trøndelag har vi store kommuner med spredt bosetning, og da er kanskje ikke sammenslåing av kommuner det som er mest påkrevd. Vi ser kanskje heller at vi tar en gjennomgang og ser på hvordan man skal greie å levere gode tjenester til befolkningen, ikke ved nødvendigvis å slå sammen kommuner, men se på om det er måter for samarbeid som kan gjøre det bedre.

Randi Dille

2. kandidat i Senterpartiet i Nord-Trøndelag Randi Dille

Foto: Espen Sandmo/NRK

– Reindrifta stor næring

2. kandidat i Senterpartiet i Nord-Trøndelag er Randi Dille. Også hun mener at samiske saker er viktige i fylkestinget.

– Reindrifta er en stor næring også i Nord-Trøndelag, vi har mange distrikter som er avhengige av reindriftsnæringa. Spørsmål som gjelder politikken rundt reindrift er særs viktig for fylkesting, både hva gjelder rovdyr og legge forholdene til rette for utøverne som vi har i Nord-Trøndelag.

Hun synes fylkestingspolitikken framover vil være like viktig som den har vært. Hun vil ha Nord-Trøndelag som eget fylke.

– Vi tror vi har mest å hente ved å være alene, ha god oversikt over tjenestene vi skal levere til våre innbyggere, selv om det blir større kommuner så må samtidig fylkeskommunen ha sin berettigelse.