Fylkesmannen sier nei til kraftutbygging

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag sier nei til kraftutbygging i Strindelva og Jørstadelva i Snåsa.

Strindelva i Snåsa

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag til kraftutbygging i Strindelva i Snåsa blant annet på grunn av reindrift, vassdragsvern og landskap.

Foto: Øystein Lorentsen / Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Der er det planlagt to kraftverk, men fylkesmannen mener hensynet til reindrift, vassdragsvern og landskap er viktigere.

Snåsavassdraget er et av de vassdrag i Nord-Trøndelag, som fra før er mest berørt av vannkraftutbygging og utbygging her vil etter Fylkesmannens vurdering medføre ytterligere store negative konsekvenser mht. samla belastning for Snåsavassdraget, jf. naturmangfoldloven § 10.

Fylkesmannen går imot de omsøkte prosjektene i Strindelva og Jørstadelva, og fremmer innsigelse til utbygging.

Strindelva

En utbygging av Strindelva kraftverk vil etter Fylkesmannens vurdering medføre ytterligere store negative konsekvenser både for reindriftsnæring/samiske interesser og for regionale og nasjonale miljøinteresser i området.

Dette omfatter betydelig bortfall av sammenhengende naturområder med urørt preg, herunder villmarksområder (> 5 km fra tyngre tekniske inngrep), store negative konsekvenser for det som regnes som Nord-Trøndelags høyeste og lengste sammenhengende fossefallsstrekning (ca 150 m), store negative konsekvenser for naturtypen «elveløp», som er en rødlista naturtype, samt negative konsekvenser for brukerinteresser, herunder friluftsliv.

Jørstadelva

Fylkesmannens mener at omsøkte kraftutbygging særlig vil medføre store konflikter med vassdragsvernet og de forutsetninger som ligger til grunn for vernet av Jørstadelva, og konflikt med Kjenstad landskapsvernområde.