Hopp til innhold

Funnet virus i rømt oppdrettslaks

Det er velkjent at oppdrettslaksen har lakselus – nå er det også påvist virus i rømt oppdrettslaks som har svømt oppover elv. Dermed utgjør den en ny trussel mot villaksen.

Rømt oppdrettslaks

Det er påvist store mengder virus i rømt oppdrettslaks i norske elver. (Illustrasjonsbilde.)

Foto: 03030-tipser

Syk, rømt oppdrettslaks er for første gang bekreftet i norske elver, melder Havforskningsinstituttet.

En undersøkelse som ble igangsatt etter en rømning i 2012, viser at virusinfisert oppdrettslaks kan vandre opp i elver i nærheten av anlegget de rømte fra.

Dermed representerer disse rømte laksene en reell smittefare for villaksestammene i elven de rømmer til.

Store virusmengder funnet

– Nesten alle de rømte laksene var infisert med salmonid alfaviruset som kan gi PD (pancreas disease) og HSMB-virus (piscint reovirus, PRV), sier forsker Abdullah Madhun ved Havforskningsinstituttet.

Disse virusene kan gi laksen hjerte- og skjelettmuskelbetennelse.

– En del av fisken hadde store virusmengder i vevene som gir en sterk indikasjon på virusfrigjøring til omgivelsene, forklarer forskeren.

– Kan spre smitte

Nesten 8 av 10 laks var PRV-positive, viser nyere resultater fra screening av rømt laks som ble fanget i laksefellen i Etne i perioden mai-november 2014.

På villaksen er til sammenligning PRV-viruset påvist i færre enn 1 av 10 laks.

– Vi har fryktet at rømt oppdrettsfisk kan spre smitte i elvene, og funnene våre underbygger dette scenarioet. Dermed kan villfisk bli smittet, og muligens syk som følge av at rømt, syk oppdrettsfisk sprer virus. Det er derfor viktig å avklare nærmere hvilken effekt virussmitte fra rømt oppdrettslaks har på smittestatus til laksefisk, sier Madhun.

Funnene er gjort i Hardangerfjorden og i Steindalselva. Mens i Nord-Norge ble det funnet PRV i 85 prosent av den rømte oppdrettslaksen som ble gjenfanget og undersøkt.

Korte nyheter

 • Tråanten tjïelte saemien tjiehpiedæjjah ohtsede åvtelhkvalifiseremasse tjeahpoeprosjektese

  Tråanten tjïelte soejkesje dah göökte staaretjïehtjelh, Cicignonen sijjie jïh Elsa Laula Renbergen sijjie mah Tråanten jarngesne, orrestehtedh jïh tjåanghkan bïejedh aktene tjïehtjelinie. Dan åvteste dah saemien tjiehpiedæjjah ohtsedeminie, dam dah sov needtesæjrosne tjaelieh. Åvtelhkvalifiseeremen ulmie saemien tjiehpiedæjjajgujmie govlehtalledh jïh kandidaath gaavnedh gaptjesovveme gaahtjemasse jïh/jallh ryöktesth stillemasse. Tjeahpoemoenehtse saemien tjiehpiedæjjah ohtsede mah joe aerebe jallh sijhtieh barkedh tjeahpoeprosjektine mah gelkieh ålkone årrodh staaretjïehtjelisnie.

  Ohtsememierie lea mïetsken 28b.

  Metodistkirken i Trondheim
  Foto: Haldis Isachsen
 • 1,3 millijovnh Nøørjesne jiejkieh

  1,3 millijovnh almetjh Nøørjesne ij vientieh almetjh maehtie klijmajorkestimmien jeatjahtehtieh, akte orre EU-rapporte vuesiehtamme. Medtie 12.000 almetjh Nøørjeste, Irlanteste, Italijaste, Tysklanteste jïh Englanteste meatan pryövenassesne man nomme PERITIA.

  Professore Cathrine Holst jïh dotkije Torbjørn Gundersen tuhtjiejægan rovnege dan gellie Nøørjesne jiejkeminie dan bijre. Gåabpatjahkh pryövenassine barkeminie. Gundersen ij daajra manåvteste dan gellie Nøørjesne jiejkieh, bene daelie dah tjuerieh goerehtidh jïh vuejnedh jis dah maehtieh naan vaestiedassem gaavnedidh.

 • Terrengbrann i Nesseby

  Brannvesenet rykket ut til brann i terreng ved Holmvatnet i Nesseby rundt klokken 01:40 natt til søndag. Det skal være et lynnedslag som er årsaken til brannen. Skogbrannhelikopter ble rekvirert og klokken 06:50 jobbes det fortsatt med å slukke brannen.