Frykter reinmassakre hvis Nord-Norgebanen blir en realitet

Reinbeitedistriktene langs en eventuell Nord-Norgebane frykter togbanen kan bli spikeren i kisten for næringen. – Vi forstår bekymringen, sier Jernbanedirektoratet.

Bildemontasje med drepte reinsdyr og Nord-Norgebanen utredningen

– ELVER AV BLOD: Slik beskriver reineierne synet som kan møte de langs Nordlandsbanen. Bildet er fra vinteren 2016 da flere titalls rein ble påkjørt av toget.

Foto: OLE HENRIK KAPPFJELL / Privat, Jernbanedirektoratet

Så langt har Nord-Norgebanen blitt tatt godt imot i landets to nordligste fylker. I en meningsmåling utført av InFact på oppdrag fra NRK, Nordlys og iFinnmark var 77,7 prosent av de spurte positive til den nye jernbanen.

Næringen som stiller seg på den motsatte side er reineierne i områdene. De viser til Nordlandsbanen som ene og alene har hatt 2718 dyrepåkjørsler i perioden 1. januar 2013 til 1. januar 2017.

– Man trenger ikke å tenke at det blir slik, vi vet at det blir slike tilstander hvis jernbanen kommer. Det kan bli tragisk for reindriftsnæringen, sier Per Mathis Oskal.

Per Mathis Oskal fôrer reinsdyr/ Per Mathis Oskal biebmá bohccuid

KRITISK: Nordlandsbanen har blitt kalt for Norges blodigste jernbanestrekning. Dette viser hvilke påvirkninger en eventuell jernbane vil ha, mener Per Mathis Oskal (bildet).

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Presset til det ytterste

Oskal tilhører Hjerttind reinbeitedistrikt, som er én av tre reinbeitedistrikt i Troms som kan bli påvirket av Nord-Norgebanen. Hjerttind reinbeitedistrikt holder til øst for Setermoen og jernbanen vil dermed splitte beiteområdene deres i to.

– Reindriftsnæringen i området er allerede presset til det ytterste, sier Oskal.

Jernbanedirektoratet legger ikke skjul på at det vil bli konflikter. Dette er også nevnt flere ganger i utredningen.

– Ved en eventuell Nord-Norgebane vil den bli bygget etter nye prinsipper og med langt flere krysningsmuligheter og avbøtende tiltak, sier Njål Svingheim som er kommunikasjonssjef i Jernbanedirektoratet.

Rein påkjørt på Nordlandsbanen 29.04.19

DØDEN PÅ SKINNENE: 29. april skjedde det igjen – flere rein måtte bøte med livet på Nordlandsbanen.

Foto: Privat

– Det er ikke bare reinen som vil lide

Et felles ønske fra reindriftsnæringen som blir påvirket, er at mesteparten av en eventuell Nord-Norgebane blir lagt i tunneler.

Utredningen som Jernbanedirektoratet har gjennomført inneholder to alternativer for hvordan en eventuell togbane fra Fauske til Tromsø kan bli.

Det ene alternativet inneholder høy tunnelandel. Den er mindre konfliktfull enn alternativ to på grunn av tunnelene. Det andre alternativet skal gå nærmere bebyggelse og infrastruktur hvor det fra før finnes barrierer som reinen må krysse, ifølge utredningen.

– Vi kommer uansett til å miste store beiteområder. Presset på reingjeterne blir også større siden de til enhver tid må passe at reinsdyrflokken ikke er nær togbanen. Det er ikke bare reinen som vil lide, sier Ole Johan Jonsson Eira som tilhører Gielas reinbeitedistrikt i Sør-Troms.

Savner samarbeid

Når NRK viser til utredningen utført av Jernbanedirektoratet så forteller de to reindriftsutøverne om at deres distrikter ikke har vært i kontakt med dem.

De mener at dette viser at det allerede har «skåret seg», men at de ønsker å sette seg ned med direktoratet for å legge frem deres syn på saken.

– Utredningen er på et veldig overordnet nivå. Den samiske næringen vil bli ett av de viktigste temaene hvis vi går videre, sier Svingheim i Jernbanedirektoratet.

Jernbanedirektoratet legger til at de har hatt en god dialog med Sametinget under utredningen. Dersom utredningen går videre til konseptvalgutredning vil dialogen med reindrifta bli startet.