Hopp til innhold

Fra villreinfangst til tamreindrift

Et nytt arkeologisk materiale fra Indre Troms, datert fra 600-tallet e. Kr. og frem til 1900-tallet gir for første gang ny kunnskap om samisk bosetting og ressursbruk i innlandsområdene.

Utgravninger i Devddesvuopmi i Indre Troms

Utgravninger i Devddesvuopmi i Indre Troms

Foto: Ingrid Sommerseth

Hør innslaget

Gula áššis sámegillii

Arkeolog med funn fra samisk fortid

Doktor i arkeologi Ingrid Sommerseth

Doktor i arkeologi Ingrid Sommerseth

Foto: Mari Karlstad

Ingrid Sommerseth, født 1967 er fra Tromsø og tok hovedfag i arkeologi 1997. Har senere arbeidet for Finnmark- og Troms fylkeskommuner og har vært prosjektleder for Mauken og Blåtindprosjektet for Sametinget. Prosjektarbeidet gav så mange interresante funn at hun fortsatte arbeidet i sin doktorgrads avhandling.

Jernalder i Indre Troms

I sin forskning har hun påvist jernalder i Indre Troms. Dette har ikke vært påvist før. Tuftene viser også at det har vært samisk bosetning i Indre Troms. Det viser utgravninger fra Devddesvuopmi i Dividalen. Tuftene viser samisk byggeskikk, og dette er noe helt annet ennden Norrøne byggeskikken.

Villreinfangst og tamreindrift

Funnene viser også at det er svenske fjellsamer som har benyttet områdene til sommerbeite for når de gikk over fra villreinfangst til tamreindrift. Villreinfagsten dateres til 900-tallet, mens tamreindrifta ser ut til å ha kommet igang på 13- 1400-tallet i Indre Troms.

Kart over området som hun har forsket ifra

Kart over området som hun har forsket ifra i Indre Troms

Foto: Johan E. Arntzen (Tromsø Museum – Universitetsmuseet).

Korte nyheter

 • SAS åpner for å hente strandede reisende

  SAS bekrefter overfor NTB at de er villige til å sende tomme fly, samt å gjøre det som må til for å få de strandede turister hjem.

  – Ideelt sett skulle vi sett at det var unntak for hele charterbransjen, slik som det har vært tidligere, og som vi også har foreslått, sier pressesjef Tonje Sund i SAS til NTB.

  Det var tidligere onsdag at pilotforeningene i SAS Pilot Group opplyste at de hadde foreslått overfor SAS å gjøre unntak fra streiken for å hente hjem strandede utenlandsreisende. (NTB)

  SAS Embraer E195
  Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK
 • Boris Johnson lea riejries goh staateministere

  Boris Johnson lea riejries goh partijeåejvie jïh staateministere. Dam Johnson ålkolen staateministeren gåetie daenbiejjien jeehti.

  Dah leah aalkeme orre partijeåejviem gaavnedidh. Johnson edtja staateministere årroeji vuestie dah akte orre paartijeåejvie gaevnieh.

  – Læjhkan jis ij numhtie daelie våjnoes, dah båetije biejjieh tjuavkadabpa, Johnson jeehti.

 • Jiehtieh saemievæssjoehtimmiem dååjrin mahte gaajhkine gæmhpojne

  Övteben hïeljen FA Sápmin nïejte- jïh baerniejuelkietjengkeretjïerte Piteå Summer Games-gaahtjemem vitni.

  Daelie soptsestieh sijjieh saemievæssjoehtimmiem dååjrin jïh birresovvin bååstede Saapman feeredh.

  Piteå Summer Games lea juelkietjengkeregaahtjeme Sveerjesne.

  Njealjehtsgalhkuvisnie FA Sápmi Altatjïerten vööste Bossekop (BUL) spealadin. Daennie gæmhposne dah lin dïjrem åådtjeme bååstede Saapman feeredh.

  – Fuarran saemie, feerede amma bååstede Saepmien gåajkoe, lin lahtestimmieh Endren mietie.

  BUL:en åejviesaavrehtæjja, Paul Olsen, soptseste satne ij leah vuajneme jallh govleme naan tjïertediblemem, men ij maehtieh nyöjhkedh daate lea deahpadamme.

  Ånnetji mænngan Olsen NRK:ine soptsesti, maahta soptsestidh BUL jïh FA Sápmi heannadimmien bïjre soptsesteminie daelie.

  Gosse NRK birrie Piteå Summer Games-gaahtjemen gïehtelimmieåvtehkem, Anna Bogren Dalberg, heannadimmide lahtestidh, dïhte aadtjen dej bïjre govleme.

  – Ijje, mijjieh idtijmh dan bïjre daejrieh, gaatesjen. Easkah gosse e-påastem Avvireste åadtjoejimh dellie aajhtsimh mij heannadamme.