Fosensaken til høyesteretts storkammer

Landets øverste domstol skal behandle ankene i striden mellom vindkraftutbyggerne og reineierne på Fosenhalvøya. Den langvarige striden skal behandles i høyesteretts storkammer. Storkammer brukes når saken anses å være spesielt viktig. Det innebærer også at 11 av 20 høyesterettsdommere skal behandle den. Dette skjer etter at Frostating lagmannsrett mente at viktige beiteområder som Storheia ikke kan brukes i reindrifta lenger. Dermed ble reineierne tilkjent 90 millioner kroner i erstatning. Fosen vind mener at utbyggingen ikke har hatt så store negative følger som lagmannsretten legger til grunn. Dermed er det opp til høyesterett å avgjøre denne saken. Det skriver Nationen.

Arvid Jåma, reineier på Storheia
Foto: Rita Kleven