Hopp til innhold

Forvirring om slamutslipp i Repparfjord

Hvor finmalt gruveavfallet blir skaper forvirring etter at Nussir ASA kom med nye tall i mai. – En feil, sier gruveselskapets direktør.

Rørtrasé

Gruveselskapet Nussir ASA har kommet med dobbeltinformasjon om hvor store partiklene i de planlagte slamutslippene i Repparfjord vil bli. Kartet viser plasseringen av Nussirs planlagte, 3 km lange utslippsrør. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har regulert 8,5 kvadratkilometer av Repparfjorden til sjødeponi.

Foto: Skjermdump fra Nussir-notat

Dermed skaper gruveselskapet forvirring rundt hvordan partikkelskyene, det vil si svevestøvet, fra det planlagte utslippet vil bevege seg i fjorden.

I Nussirs tre år gamle konsekvensutredning ble den gjennomsnittlige partikkelstørrelsen i gruveslammet oppgitt til å være nesten dobbelt så store som i et notat de i mai sendte til Miljødirektoratet.

Kan få betydning for spredningen


I konsekvensutredningen er partiklene oppgitt til å være på mellom 40-45 µm, som uttales my. Dette tilsvarer en partikkelstørrelse på 0,040-0,045 millimeter.

Men i notatet som gruveselskapet sendte Miljødirektoratet i mai, etter at kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner godkjente reguleringsplanen, oppgir Nussir selv at den gjennomsnittlige størrelsen på partiklene i gruveavgangen vil være 26 µm.

Det vil si nesten halvparten så små.

Dette er betraktelig mer finmalt enn det som tidligere er oppgitt, og kan få avgjørende betydning for hvordan fremtidig gruveavfall kan spre seg i Repparfjord. Konsekvensutredningen er grunnlaget for Nussirs utslippssøknad, som nå skal avgjøres av Miljødirektoratet.

Fare for mer «svevestøv»

– Dersom partikkelstørrelsen på 0,026 millimeter er riktig, betyr det at avfallet vil være betraktelig mer finmalt enn det som er fremkommet i konsekvensutredningen, sier Terje van der Meeren, fiskeribiolog ved Havforskningsinstituttet.

Terje van der Meeren

Dersom informasjonen i det siste Nussir-notatet er riktig, betyr det at de planlagte utslippene i Repparfjord kan bli mer finmalt, sier fiskeribiolog Terje van der Mereen.

Foto: Privat

Resultatet vil i så fall være at en større andel av avfallet enn tidligere antatt vil kunne forekomme som «svevestøv» i vannmassene, utdyper biologen.


– Med mulighet for en langt større spredning fordi små partikler synker saktere.


Han understreker at Havforskningsinstituttet i sine høringsuttalelser har forholdt seg til partikkelstørrelsen som er oppgitt i konsekvensutredningen.

– Har gjort en feil

Når NRK Sápmi konfronterer gruveselskapets direktør Øystein Rushfeldt med partikkelstørrelsen fra i våres, sier han at tallene fra notatet som ble sendt til Miljødirektoratet ikke er riktige.

– Det har blitt gjort en feil i det siste notatet vi sendte. Det er partikkelstørrelsen som er oppgitt i konsekvensutredningen som er den riktige. Vi skal umiddelbart korrigere feilen, sier Rushfeldt.

Øystein Rushfeldt

Det har blitt gjort en feil i notatet, sier Øystein Rushfeldt, administrerende direktør i Nussir.

Foto: Bente Bjercke

– Men du ser at dette tallspriket skaper forvirring om hva som er korrekt?


– Selvfølgelig, men det har ikke vært intensjonen fra vår side, sier direktøren, og forklarer at notatet er ment som en oppsummering.


Etter at NRK Sápmi tok kontakt med Rushfeldt, så har han sendt korrigering til Miljødirektoratet. Nå er partikkelstørrelsen oppført med samme tall som i konsekvensutredningen, nemlig 40-45 µm.


Havforskningsinstituttets fiskeribiolog Terje van der Meeren kan konstatere at Nussir har rettet opp i notatet, etter at de ble kontaktet av NRK.

3 km langt utslippsrør

Av notatet fremgår det at utslippsledningen vil være ca. 3 km lang, og vil bestå av en kombinasjon av noen hundre meter lange rør på land og rør på fjordbunnen. Den siste delen av utslippsrøret vil være en flyteledning ut til utslippspunktet ved Markopneset.

Ifølge notatet er utslippsdypet angitt til å ligge på 30 - 50 meters dybde.

Gruveslammet som Nussir har søkt om å slippe ut i den nasjonale laksefjorden består av både tunge og lette partikler, såkalt svevestøv. De tyngste partiklene vil synke raskt til bunns, men de lette partiklene vil fraktes rundt i fjorden av strømmer og tidevann før de til slutt når bunnen.

Nye strømmodelleringer?

Havforskningsinstituttet har tidligere rettet skarp kritikk mot strømmodelleringen gruveselskapet og Akvaplan-niva har brukt i konsekvensutredningen.

Modelleringen skulle vise hvordan partiklene fra gruveavfallet vil spre seg i fjorden. De nye og uavhengige vurderingene som Miljødirektoratet har hentet inn fra SINTEF og Det Norske Veritas GL i forbindelse med behandlingen av Nussirs utslippssøknad støttet opp under kritikken om at strømmodelleringen har betydelige mangler.

Miljødirektoratet har sagt at de vil avgjøre Nussir utslippssøknad i inneværende år.

Seksjonssjef i Miljødirektoratet Harald Sørby opplyser at de har bedt Nussir om en kommentar til kritikken fra SINTEF og DNV GL på strømmodelleringen som tidligere er blitt gjort i Repparfjord.

– Så langt har vi ikke konkludert om skal gjøres nye målinger i fjorden eller ei, skriver Sørby i en e-post til NRK Sápmi.

Harald Sørby.

Seksjonssjef i Miljødirektoratet Harald Sørby, sier at det ikke er konkludert om det skal gjøres nye målinger eller ikke.

Foto: Bente Bjercke

Korte nyheter

 • Katja Gauriloff ja su Jeʹvida filbmii bálkkasupmi

  Katja Gauriloff badadallan filbma «Jeʹvida» leat ožžon dovddastusaid.

  Gauriloff lea okta ovcci dáiddáris, gii oažžu «Kulttuurin Suomi»-bálkkašumi, muitala Yle Sápmi. Bálkkašumi árvu lea 15.000 euro.

  «Jeʹvida» filbma ja dan ovdii bargan eaktodáhtolaš bargit leat gis ožžon dán jagi Inarilaid teko dovddastusa. Anára gielda ákkastallá válljema dainna, ahte buktá oidnosii nuortalaš giela ja kultuvrra.

  Filmma veahkkin barge olu báikkálaččat eaktodáhtolažžan. Ovdal filbmemiid ollugat ohce filmma várás heivvolaš filbmenbáikkiid ja nuortalaš gálvvuid.

  Katja Gauriloff
  Foto: Vesa Toppari / Yle Sápmi
 • USA lacrosse-speallit olympiijagilvvuide eamiálbmogiid leavgga vuolde

  Riikkaidgaskasaš olympiija lávdegoddi lea dohkkehan, ahte Lacrosse galgá leat valáštallansuorgi olympiijagilvvuin jagi 2028 rájes.

  Dan oktavuođas háliidit Amerihká eamiálbmogat ovddastit iežaset álbmoga, ja levget iežaset leavggain.

  Presideanta Biden doarju dan.

  – Sin máttut leat hutkan dáid gilvvuid. Sii leat ovdánahttán dan. Sii berrešedje beassat oassálastit olympiijagilvvuin, lohká Biden CBS ođđasiidda.

  Lacrosse lea joavkuspeallu spáppain, man eamiamerihkálaččat leat doaimmahan ovdalgo vuosttaš vilgesolbmot jovde dohko.

  Innendørs lacrosse, Six Nations
  Foto: AP
 • Biden áiggošii njulget ovddeš vearrivuođaid eamiálbmogiid vuostá

  Ikte deaivvadii USA presideanta Joe Biden eamiálbmotnjunnošiiguin Washingtonas.

  Dán čoahkkimis son vuolláičálii šiehtadusa das ahte eamiálbmogiidda galgá šaddat álkit oažžut almmolaš ruhtadeami ja stuorát iešmearrideami mo dát ruđat galget geavahuvvot.

  Historjjálaččat lea stáhta politihkka gáržžidan eamiálbmogiid vuoigatvuođaid ja dagahan bissovaš ekonomalaš vahága sidjiide.

  Šiehtadusa bokte Biden áigu geahččalit njulget ovddeš vearrivuođaid Amerihká eamiálbmogiid vuostá.

  Joe Biden
  Foto: AP