Forundret over bombastisk Statsråd

Leder for den samiske arbeidsgruppen for norsk-svensk reinbeitekonvensjon reagerer på responsen fra Landbruksminister Sylvi Listhaug.

Ellinor Marita Jåma

Ellinor Marita Jåma har som representant for det norske Sametinget ledet aqrbeidsgruppa for norsk-svensk reinbeitekonvensjon. Hun er valgt inn på Sametinget fra det sør-samiske området og representerer lista Åarjel-Saemiej Gïelh.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Det er uaktuelt for norske myndigheter, slik jeg ser det, å gå inn på en ekspropriasjonsordning der norske myndigheter skal ekspropriere og utbetale erstatninger, uttalte Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (Frp)sist fredag.

Det var rett etter at den samiske arbeidsgruppen for norsk-svensk reinbeitekonvensjon overrakte sitt forslag til de ansvarlige statsrådene i Norge og Sverige at Listhaug kom med uttalelsen.

Jåma mener forslaget om ekspropriasjon ikke er så problematisk som Listhaug vil ha det til.

– Jeg er ikke overrasket over at dette er det punktet i vårt forslag som statene kanskje vil synes er mest problematisk, men det som overrasker meg mest er at Listhaug er så kategorisk på at det ikke er aktuelt, sier Jåma.

Svenske reindriftssamer nekter å forlate Norge

Reindriftsutøvere på svensk og norsk side av grensen har i flere år vært fortvilet over at det ikke finnes et felles avtaleverk som regulerer den grenseoverskridende reindriften mellom de to landene. Dette har blant annet ført til konflikter mellom de forskjellige reinbeitedistriktene og samebyene. På bildet ser vi reineiere fra Saarivuoma sameby som sommeren 2011 tok i bruk Lenvikhalvøya som beiteområde. Dette ble da møtt med krass kritikk fra norske reindriftsmyndigheter som mente at samebyen ikke hadde rett til å ha rein i området.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK

Arbeidsgruppen har gjennom dialog med reinbeitedistrikter og samebyer utarbeidet et forslag til ny konvensjonstekst.

Et av forslagene går ut på at ekspropriasjon og utbetaling av erstatninger kan være en måte å løse noen reinbeitekonflikter på og få til gode samarbeidsavtaler på tvers av landegrensene.

Jåma håper at Listhaug og hennes svenske kollega, landsbygdsminister Eskil Erlandsson, vil notere seg at det ikke er særlig mange områder der en løsning med ekspropriasjon vil være aktuelt.

Ny norsk-svensk reindriftsavtale ble undertegnet av statene i 2009 og skulle tre i kraft i 2010, men da ingen av statene så langt har ratifisert den, finnes det nå ingen avtale som regulerer reindrift over landegrensen mellom Norge og Sverige.

De berørte reineierne har opplevd dette som svært problematisk.

Ellinor M. Jåma, Sylvi Listhaug og Eskil Erlandsson

Statsråd Sylvi Listhaug og Sveriges landsbygdsminister Eskil Erlandsson mottok fredag den samiske arbeidsgruppens forslag til endringer i norsk-svensk reinbeitekonvensjon. Et ferdig utkast til ny konvensjon har ligget i skuffen siden 2009. Ingen av statene har så langt ratifisert avtalen, dermed eksisterer det for tiden ikke en gyldig avtale for grenseoverskridende reindrift mellom Norge og Sverige.

Foto: Mette Ballovara/NRK