Andejakt i Kautokeino

Den omstridte vårjakta på ender skal tillates
i Kautokeino kommune også i år som en prøveordning.

Ender på Nidarø
Foto: Ole Kr. Tangen

Miljøverndepartementet har vedtatt å forlenge prøveordningen med vårjakt på ender i Kautokeino.Sametinget krever en fast ordning

Sametinget har krevd en permanent ordning med vårjakt på ender,
etter at en prøveordning utløp i 2008. Miljøverndepartementet
vil foreløpig ikke innfri dette kravet, og har i stedet vedtatt
å forlenge prøveordningen.

Miljøverndepartementet skriver i et brev til Sametinget at
departementet vil vente med å ta stilling til spørsmålet om en
permanent ordning inntil en ny naturmangfoldslov er vedtatt. I
mellomtiden har Direktoratet for naturforvaltning (DN) fulgt opp
departementets beslutning med en oppdatert forskrift om den
tradisjonsrike andejakta.

Vårjakt på ender er omstridt fordi den bryter med viltlovens
prinsipp om yngletidsfredning.
Forskriften for årets jakt fastsetter en kvote på totalt 300
ender. Det er bare tillatt å jakte på hannfugler av artene
stokkand, havelle, toppand og siland. Tillatt jakttid er inntil
ti dager i tidsrommet fra 25. mai til 10. juni.
Finnmarkseiendommen og Kautokeino kommune får i samarbeid
oppdraget med å organisere jakta, dette melder NTB.