Skutersesongen er ennå ikke slutt

Fylkesmannen i Finnmark har etter søknad fra flere kommunene gitt forlenget åpning av utvalgte skuterløyper i Finnmark.

Snøskuter

Det er fortsatt muligheter å dra på skutertur i Finnmark.

Foto: Sigve Nedredal / NRK

Fylkesmannen har etter søknad fra kommunene gitt forlenget åpning av utvalgte skuterløyper i Finnmark.

Etter gjeldende regler skulle sesongen vært slutt i dag, men det er altså mulig å be om forlengelse der det fortsatt er vinterlige forhold.

Fylkesmannen setter som vilkår at kommunene selv stenger løypene på kort varsel dersom traseene ikke lenger er farbare, eller dersom kjøring vil måtte skje delvis på barmark.

Kommunene bes om å være særlig oppmerksomme på løyper som starter i lavlandet. Kommunen skal også så raskt som mulig stenge løyper før forlengelsesdato dersom reindrifta ber om dette.

I Karasjok er det slutt

Vedtaket om at en del snøskuterløyper i fylket kan holdes åpne lengre enn 4. mai er gitt med hjemmel i § 9 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15. mai 1988.

14 kommuner kan glede seg over at sesongen ikke er helt slutt for i år. Karasjok kommune derimot har ingen åpne løyper lenger etter det man kan lese av fylkesmannens vedtak.

Av samekommunene er det Porsanger, Kautokeino, Tana og Nesseby som kan fortsette tursesongen noen uker til. Men ikke alle løypene er åpme i disse kommunene, man bør sjekke med fylkesmannen før man kjører avgårde.

Motorferdselforbudet fra og med 5. mai til og med 30. juni er gitt i §§ 4 og 9 i nasjonal forskrift til motorferdselloven. Forbudet er innført for å skjerme rein, dyrelivet ellers og terrenget fra forstyrrelser og kjøreskader i en særlig sårbar periode.

Dispensasjon fra forbudet er hjemlet i § 9 i samme forskrift, og kan gis av Fylkesmannen i spesielle tilfeller etter begrunnet søknad.

Oanehaččat

  • Bártnit dovddastan vearredagu

    Guokte Loabát skuvlla nuorra bártni leaba dovddastan ahte soai dat leaba billistan ja cuvkon dávviriid ja lanjaid Loabát skuvllas. Bártni guoktá leaba cuvkon máŋggaid čuđiid duháhiid ruvnnu ovddas. Bártni guoktá dovddasteigga vearredaguid go politiijat humadedje bárti guoktán oktan sudno váhnemiiguin, muitala Siellat leansmánnekontuvra politiijavuosttašbálvá, Roald Berntsen NRK:ii.

  • Politiijat jotket dutkamin ášši

    Politiijat eai leat vel geargan dutkamis ášši, mas muhtun Davvi-Romssa rámburbargi eret biddjui barggustis go balahuvvui leat njihtan ruđaid iežas bargobáikkis. Dán duođašta Ivgu leansmánnekontuvrra vuosttašbálvá, Ingvild Koht Furnes, NRK Sápmái. Dievdu biddjui eret virggis mannán jagi loahpas, ja gávppi stivra váiddi ášši politiijaide. Koht Furnes ii loga odne sáhttit vástidit goas sii gerget dutkamiin, ja mieđiha ahte lea váttes ášši.

Laster Twitter-innhold