Forsiktige lovnader om Samisk Hus

De fleste partiene er enige om at det bør etableres et samisk kulturhus i Oslo. Derimot er det få som er konkrete om hva de vil bidra med for å realisere dette i neste bystyreperiode.

Oslo bystyre

Oslo bystyre.

Foto: Knut Fjeldstad / Scanpix

I flere år har samer i Oslo forsøkt å få et egnet sted å møtes, der flere forskjellige tilbud kan lokaliseres. I dag holder Samisk Hus til i Akersgata, men leiekontrakten utløper i høst. Det sittende styret for Samisk Hus har vedtatt å bli en stiftelse, og styreleder har ytret ønske om at både Oslo kommune og Sametinget blir med i stiftelsen.

Lokalene i Akersgata har av mange blitt sett på som midlertidige, fordi stedet stort sett består av små kontorer.

LES OGSÅ: – Et profesjonalisert hus

LES OGSÅ: Vil ha bedre Samisk Hus i Oslo

LES OGSÅ: Møtte rådet til Oslo-møte

Dette mener partiene om Samisk Hus:

Høyre:

"Generelt er det viktig å ha møteplasser og Høyre ser at kommunen kan være en tilrettelegger for dette på ulike måter, selv om tilbudet i størst mulig grad bør etableres og utvikles av den samiske befolkningen selv.

Ønsker partiet at Oslo Kommune bør være med i stiftelsen Samisk Hus?

– Dette har vi i Høyre ikke tatt stilling til i vårt program.

Hva vil partiet forøvrig gjøre for å styrke tilbudet til samer i Oslo?

– Høyre ønsker å ha en god dialog med den samiske befolkningen i Oslo og vil fortløpende vurdere, og ta stilling til konkrete forslag som måtte komme."

Arbeiderpartiet:

"Arbeiderpartiets bystyregruppe i Oslo jobbet gjennom hele forrige bystyreperiode for at bevilgninger til et samlingssted, Samisk hus, skulle bli en fast budsjettpost i Oslo kommunes kulturbevilgninger.

Oslo Arbeiderparti har ikke kjent til at Oslo kommune inviteres til å bli en del av stiftelsen for Samisk hus, men dette vil vi komme tilbake til i dialog med Samisk Hus."

Fremskrittspartiet:

– Hvordan vil partiet ditt bidra til at det kan etableres et møtested for den samiske befolkningen i Oslo?

"Dette er ikke en kommunal oppgave. Kommunalt støttede samlingssteder bør ikke være basert på etnisk opprinnelse.

Ønsker partiet at Oslo Kommune bør være med i stiftelsen Samisk Hus?

– Nei.

– Hva vil partiet forøvrig gjøre for å styrke tilbudet til samer i Oslo?

–"Dersom etniske grupper ønsker aktiviteter for sin egen gruppe, må de ta initiativ til dette, og organisere dette selv. Kommunen kan yte driftsstøtte til foreninger etter vanlig søknad."

Sosialistisk Venstreparti:

"SV var en viktig bidragsyter for å få på plass Samisk hus i Oslo og for å skape en god ramme rundt feiringen av nasjonaldagen i Rådhuset.

Vi er kjent med at det i dag trengs bedre lokaler og vil gjerne bidra til gode løsninger. Et skikkelig møtested er viktig."

Monter

Monter ved inngangsdøren til Samisk Hus i Akersgaten 34. i Oslo.

Foto: Kenneth Hætta

Venstre:

"Venstre sørget i sin tid for at det ble gitt et tilskudd fra Oslo kommune til etablering av Samisk Hus i Akersgata. I forbindelse med en eventuell flytting av Samisk Hus til nye lokaler, vil Venstre gå inn for å gi et nytt etableringstilskudd.

Venstre har ikke tatt endelig stilling til om Oslo kommune skal bli deleier i et samisk kultursenter. Vi vil vurdere slik deltagelse, men mener i utgangspunktet det vil være en fordel for et slikt senter at det er uavhengig av det offentlige.

Venstre vil imidlertid støtte et slikt senter økonomisk gjennom tilskudd til etablering, og vi er positive til eventuelle søknader om driftsstøtte. Vi mener også at et samisk informasjons-/språksenter som tilbyr tjenester til Osloskolen skal kunne få driftstilskudd til slik virksomhet."

Kristelig Folkeparti:

"KrF anerkjenner behovet den samiske befolkningen i Oslo har for å møtes, samtidig som et senter for informasjon om samisk samfunnsliv og kultur er etterspurt. KrF vil ta med seg dette videre i dialog med Sametinget for å se hvilken løsning som kan være tjenelig her.

Dersom frivillige fra det samiske miljøet vil gå sammen om å starte et tilbud selv, vil KrF stille seg positivt til det."

Partiet Rødt:

"Rødt vil arbeide for å styrke samisk kultur og språk over alt der vi er representert i kommunale, fylkeskommunale og statlige organ.

Ønsker partiet at Oslo Kommune bør være med i stiftelsen Samisk Hus?

– Ja."

Senterpartiet:

"Sp vil ha et samisk kultursenter i Oslo. Det er ingen grunn til at Oslo Kommune skal være med i stiftelsen, men kommunen må stille med gratis lokaler og støtte til kulturtiltak for samer."