Vil ha ressurser fra staten til samisk-opplæring

Kautokeino kommune kan ikke ta i mot flyktninger før kommunens krav om særskilte økonomiske ressurser til samisk språk- og kulturopplæring imøtekommes fra statlig hold. Det er forslag til vedtak, som skal tas av kommunestyret 10. mars.

Kautokeino

Kautokeino kommune har blitt bedt om å ta imot 20 flyktninger i år, men ønsker en plan for samisk språk- og kulturopplæring før de avgjør hvor mange som skal tas imot.

Foto: Malene Larsen Gaino / NRK

Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet har anmodet Kautokeino kommune om å ta imot 20 flyktninger i 2016, herav tre enslige mindreårige, etter at bosettingsbehovet for 2016 har økt med om lag 30 prosent sammenlignet med tidligere anmodning for 2016. Plantallet for Kautokeino i 2017 er 25 flyktninger, herav fem enslige mindreårige.

For kommunene er bosetting av flyktninger en frivillig oppgave, og det er kommunen som vedtar hvor mange flyktninger de ønsker å bosette. Kommunestyret skal ta stilling til dette på møte 10. mars. Formannskapet har innstillingsmøte 1. mars.

Kommunestyret i Kautokeino sa for et år siden nei til å ta imot flyktninger på grunn av dårlig økonomi. Daværende ordfører Klemet Erland Hætta sa da at det vil være lettere å integrere flyktninger hvis de lærer samisk.

Kommunene er pålagt å gi tilbud om introduksjonsprogram, som skal inneholde blant annet norskopplæring, til nyankomne flyktninger.

Ønsker samisk introduksjonsprogram

I saksfremlegget fra administrasjonen til kommunestyret tas denne problemstillingen opp igjen.

«Bosetting av flyktninger er en humanitær oppgave, men flyktninger utgjør også en ressurs i samfunnet. Behov for arbeidskraft fremover gjør at kommuner bør lage gode kvalifiseringsprogram og skreddersy kompetanse kommunen trenger. Slik Kautokeino kommune ser det vil det være avgjørende at nyankomne så snart som mulig tilegner seg samiskkunnskaper slik at de fullt integreres i kautokeinosamfunnet. Hvis ikke dette skjer, vil dette over tid kunne gå ut over det samiske i kommunen og permanent hindre flyktningene fra å bli integrert i det samfunnet de skal bo i.»

Kommunen ved ordfører har uttrykt et ønske om et samisk introduksjonsprogram, siden samisk er det språket 95 prosent av kommunens innbyggere snakker.

Administrasjonen forslår at man setter som forutsetning at særskilte økonomiske ressurser til samisk språk- og kulturopplæring imøtekommes fra statlig hold før de kan komme tilbake til et vedtak om eventuell bosetting av flyktninger i 2017.

Forutsetter også at boligsituasjonen forbedres

Kommunen setter også som forutsetning at boligsituasjonen i kommunen forbedres.

Kommunen har ikke egne boliger og kommunen mener at det er en urfordring å løse boligsituasjonen på kort sikt, fordi kommunen har dårlig økonomi og er fortsatt under ROBEK.

NRK Sápmi har ikke fått tak i ordfører Johan Vasara for en kommentar.